О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

                                                                     16.11.2017г.                                           град Кюстендил

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

Административен съд Кюстендил                                                                                     

на шестнадесети ноември                                                            две хиляди и седемнадесета година

в закрито съдебно заседание в следния състав:

                                                         Административен съдия: МИЛЕНА АЛЕКСОВА-СТОИЛОВА

като разгледа докладваното от съдия Алексова-Стоилова

административно дело № 359 по описа на съда за 2017г.

и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Съдебният акт е постановен на основание чл.135, ал.2 от АПК.

Делото е образувано по подадена жалба от Д.П.К., ЕГН ********** *** срещу Акт за установяване на публично държавно вземане /АУПДВ/ изх.№01-013-6500/1035 от 21.09.2017г. на директора на ОД на ДФ „З “ – Б. Претендира се процесуална и материална незаконосъобразност на Акта и се моли за неговата отмяна.

Запознавайки се с административната преписка по издаване на оспорения Акт съдът установява, че неговият издател черпи компетентността си от заповед №03-РД/286 от 01.02.2017г. на Изпълнителния директор на ДФ „З “ и разпоредбите на чл.8, ал.1, т.11 и чл.33, ал.1 от Наредба №9/03.04.2008г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Създаване на стопанства на млади фермери“ по ПРСР за периода 2007-2013 г. /обн. ДВ, бр.42/25.04.2008 г., изм. и доп./.

Със заповед №03-РД/286 от 01.02.2017г. Изпълнителният директор на ДФ „З “ /вж. л.89/ е делегирал правомощия на директорите на ОД на Фонда в съответствие с териториалната им компетентност, между които по т.1 е правото да издават актове за установяване на публични държавни вземания /АУПДВ/ по чл.166, ал.2 от ДОПК по отношение на ползватели на финансова помощ по подмерки и мерки, между които и мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“ от ПРСР за период 2007-2013 г. във връзка с установени неспазвания на нормативни и договорни задължения от ползвателите, допуснати при или по повод сключването и изпълнението на договори за предоставяне на финансова помощ по мярка 112, сключени по реда и условията на приложимите към тази мярка подзаконови нормативни актове.

С оспореният АУПДВ издателят е определил на жалбоподателя като бенефициент по мярка 112 от ПРСР 2007-2013 г. с Договор №**/***/**** от 09.11.2012 г. задължение в размер на 24 446 лв.

Изложеното налага извод за липса на местна компетентност на съда за разглеждане на спора по делото. Съображенията за това са следните:

Съгласно задължителните указания в т.1 от ТР №8/11.12.2015 г. по т.д.№1/2015г., ОСС на ВАС оспореният АУПДВ представлява индивидуален административен акт и подлежи на съдебен контрол по реда на АПК.

Съгласно чл.42, ал.1 от Устройствения правилник на Държавен фонд „З “ /обн. ДВ, бр.55/20.07.2012 г. изм. и доп./ ДФ „З “ е структуриран в 28 областни дирекции със седалища в областните центрове, между които са ОД – К. и ОД – Б.

Съгласно чл.2, ал.1 от Устройствения правилник на областните дирекции „З “ /обн. ДВ, бр.7/26.01.2010 г., изм. и доп./ областните дирекции са специализирани териториални администрации към министъра на земеделието и храните.

Посочените правни норми, отнесени към правилата на чл.133 от АПК и дефиницията по §1, т.1а от ДР на АПК за „териториална структура на администрацията“ водят до извод за неприложимост на хипотезата по чл.133, ал.1 от АПК.

Настоящият адрес на жалбоподателя е в гр.К., в който град обаче няма териториална структура на администрацията на органа, издал оспорения акт. Орган – издател по см. на задължителните указания в ТР №4/22.04.2004 г. на ВАС по т.д. №4/2012 г. и съгласно установеното изрично делегиране по заповед №03-РД/286 от 01.02.2017 г. е директорът на ОД – Б. ОД – Б. обаче няма териториална структура в гр.К., т.к. самата тя е териториална структура.

Приложимо е правилото на чл.133, ал.2, т.2 от АПК. Местно компетентен е АС – Б., в района на който е седалището на издателя на оспорената заповед.

По реда на чл.135, ал.1 от АПК съдът е длъжен да следи служебно за подсъдността.

На основание чл.135, ал.2, изр.1 от АПК делото ще се прекрати и изпрати на надлежния съд.

Мотивиран от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

            ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 359/2017г. по описа на АС - К.

            ИЗПРАЩА делото по подсъдност на АС - Б.

Определението не подлежи на обжалване.

Определението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от същото.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ