ОПРЕДЕЛЕНИЕ                       

 Номер                                 Година 2017                 град Кюстендил

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЮСТЕНДИЛ                                  

На двадесет и първи ноември                                                   година    2017  

В  закрито съдебно заседание, в следния състав:   

                                                                            СЪДИЯ : ДАНИЕЛА ПЕТРОВА

 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ПЕТРОВА адм. д. № 373/2017г. по описа и ЗА ДА СЕ ПРОИЗНЕСЕ, ВЗЕ ПРЕДВИД СЛЕДНОТО: 

            Й.А.П. ***, е предявил жалба срещу решение № 2153-09-33/05.10.2017г. на директора на Териториалното поделение на Националния осигурителен институт /ТП на НОИ/ Кюстендил, в частта на произнасяне на органа по въпроса за категорията на положения от жалбоподателя труд за времето от 03.02.1986г. до 01.09.1991г. и съответно по въпроса за изменение на отпуснатата му пенсия за осигурителен стаж и възраст съобразно категорията на труда за посочения период от време.

            С обжалваното решение № 2153-09-33/05.10.2017г. на директора на ТП на НОИ Кюстендил е отменено оспореното пред този орган разпореждане № ********** от 14.07.2017г. на длъжностното лице по пенсионно осигуряване в ТП на НОИ Кюстендил, с което е изменена отпуснатата на основание чл. 68, ал. 1 -2 от КСО лична пенсия за осигурителен стаж и възраст на Й.А.П. и пенсионната преписка е върната на длъжностното лице за ново произнасяне.

            При изложените обстоятелства, оспорването е недопустимо по следните съображения:

Съгласно чл. 117, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване /изм. бр. 98 от 2016г., в сила от 1.01.2017г.) ръководителят на териториалното поделение се произнася по жалбите или исканията с мотивирано решение в едномесечен срок от получаването им. С решението ръководителят на териториалното поделение на Националния осигурителен институт решава въпроса по същество или отменя разпореждането и връща преписката за ново разглеждане от компетентния административен орган, когато не са изяснени всички обстоятелства, отнасящи се до издаване на разпореждането.

В разглеждания случай е осъществена хипотезата на отмяна от страна на ръководителя на ТП на НОИ Кюстендил на оспореното пред него разпореждане и връщане на пенсионната преписка за ново произнасяне поради необходимостта от изясняване на релевантни обстоятелства. За същите директорът на ТП на НОИ е дал и съответни указания в решението си.

Съгласно чл. 118, ал. 1 от КСО решението на ръководителя на териториалното поделение на НОИ може да се обжалва в 14-дневен срок от получаването му пред административния съд. Съобразно ал. 3 съдът разглежда делата по реда на АПК.

В случая следва да намерят съответно приложение разпоредбите на АПК относно оспорване актовете на по - горестоящите административни органи, с които се произнасят по повод обжалване по административен ред на първоначалния индивидуален административен акт.

            Съгласно разпоредбата на чл. 145, ал. 2, т. 2 от АПК на оспорване подлежат решенията на по-горестоящия административен орган, с които актът е отменен или изменен и въпросът е решен по същество. В този смисъл е и разпоредбата на чл. 98, ал. 2 от АПК, която предвижда съдебен контрол върху актовете на по-горестоящия административен орган, само когато последният се произнася с решение по същество.

В случая е постановен контролен по отношение разпореждането на пенсионния орган акт, с който директорът на ТП на НОИ не е решил въпроса по същество, а след отмяната му е върнал преписката за ново произнасяне на длъжностното лице. По съответно приложимите правила на АПК, към които чл. 118, ал. 3 от КСО препраща, този контролен акт на ръководителя на ТП на НОИ не  подлежи на съдебен контрол, т.е. не съставлява акт, годен да бъде предмет на обжалване пред съд. Съществено в случая е и това, че преписката е върната на компетентния пенсионен орган за ново произнасяне относно размера на пенсията на жалбоподателя. Последното значи, че в разглежданата хипотеза липсва както акт на длъжностно лице по пенсионно осигуряване, така и контролен акт по същество, относно които Съдът да извърши преценка за законосъобразност.

След новото произнасяне на длъжностното лице, на което е възложено ръководството на пенсионното осигуряване в ТП на НОИ Кюстендил, за жалбоподателя е налице възможност да обжалва издаденото ново разпореждане, а при евентуално отхвърляне на жалбата срещу него, и решението на директора на ТП на НОИ.

Към настоящия момент жалбата е преждевременна и насочена срещу акт, който не е годен да бъде предмет на съдебно оспорване.

Въз основа на изложеното и на основание чл. 159, т. 1 от АПК следва оставяне на жалбата без разглеждане и прекратяване на производството по делото. 

 

            ВОДЕН ОТ ИЗЛОЖЕНОТО СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ:

 

            ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ЖАЛБАТА на Й.А.П. ***, срещу решение № 2153-09-33/05.10.2017г. на директора на Териториалното поделение на Националния осигурителен институт Кюстендил, с което е отменено оспореното пред този орган разпореждане № ********** от 14.07.2017г. на длъжностното лице по пенсионно осигуряване в ТП на НОИ Кюстендил и пенсионната преписка е върната за ново произнасяне и ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 373/2017г. по описа на КАС.

 

            Определението подлежи на обжалване в 7 дневен срок от получаване на съобщението пред Върховния административен съд.

 

            Определението да се съобщи чрез изпращане на преписи до страните.

 

 

 

СЪДИЯ :………….