О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

02.02.2018 г.

 

Номер                                               2 0 1 8 година                                гр. Кюстендил

 

Кюстендилски административен съд

на втори февруари                                                                                         2 0 1 8 година

в закрито заседание в следния състав:

 

                                                        Административен съдия: ИВАН ДЕМИРЕВСКИ

 

 

Секретар:

Като разгледа докладваното от съдия Демиревски

Административно дело № 391 по описа на КнАдмС  за 2017 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Делото е образувано по искова молба на л.с. Ж.И.И., понастоящем в Затвора - гр. Бобов дол, с правно основание по същество чл. 1 ал. 1 от ЗОДОВ. Твърди, че са му нанесени неимуществени вреди, изразяващи се във влошено здравословно състояние и тормоз от неправомерно пребиваване в карцера в затвора в гр. Бобов дол. За горното претендира сума в размер на 20 000 /двадесет хиляди/ лева.

С Определение № 618 от 04.12.2017 г. съдът е дал указания на жалбоподателя в 7-дневен срок от съобщаването да изпълни изискванията за редовност на жалбата, а именно: да конкретизира претенцията си от гледна точка на правопораждащия търсената защита юридически факт, като изясни в какво се състои увреждането, за кой период се отнася, от кого и от какви негови действия е настъпило увреждането, срещу кого е насочен искът. Също така съдът е указал на жалбоподателя, че следва да представи документ за платена държавна такса в размер на 10.00 лв. за образуване на делото, дължима съгласно Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата, като л.св. Димитров е уведомен, че при неизпълнение на указанията в срок жалбата ще бъде оставена без разглеждане, а производството по делото ще бъде прекратено.

Съобщението, ведно с препис от Определение № 618/04.12.2017 г. е редовно връчено лично на Ж.И. на 12.12.2017 г. /видно от приложения по делото отрязък на лист 7/, като на 20.12.2017 г. в съда е постъпила молба от жалбоподателя, с която не са отстранени нередовностите по първоначалната жалба. С разпореждане от 20.12.2017 г. на жалбоподателя е даден нов 7-дневен срок за изпълнение на указанията в Определение № 618/04.12.2017 г. Съобщението е връчено редовно на Ж.И. на 29.12.2017 г. /виж лист 8 от делото/.

На 08.01.2018 г. по делото е постъпила молба от Ж.И. с искане за удължаване на срока за заплащане на дължимата държавна такса. Същата е уважена, като съобщението за удължаване на срока е връчено редовно на 16.01.2018 г./виж л.11/, срокът за изпълнение на указанията е изтекъл на 23.01.2018 г. и към настоящия момент доказателства за изпълнение на указанията не са представени.

 

           Воден от горното и на основание чл. 158 ал. 3  от АПК, Кюстендилският административен съд

 

 

 

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

      

           ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на л. св. Ж.И.И., понастоящем в Затвора - гр. Бобов дол, с правно основание по същество чл. 1 ал. 1 от ЗОДОВ.            

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 391 по описа на КнАдмС за 2017 година.

           Определението може да се обжалва с частна жалба пред ВАС в 7 - дневен срок от съобщаването му.

           Определението да се съобщи на страната чрез връчване на препис от него.

                                                                       

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: