О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

                                                                    03.01.2018г.                                            град Кюстендил

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

Кюстендилският административен съд                                                                                     

на трети януари                                                                               две хиляди и осемнадесета година

в закрито съдебно заседание в следния състав:

                                                         Административен съдия: МИЛЕНА АЛЕКСОВА-СТОИЛОВА

като разгледа докладваното от съдия Алексова-Стоилова

административно дело № 396 по описа на съда за 2017г.

и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Съдебният акт е постановен на основание чл.130, ал.4 от АПК във вр. с чл.95, ал.3 и §2 ДР ДОПК.

Делото е образувано въз основа на определение №920/10.02.2017г. по адм.д.№12856/2016г по описа на АССГ, постановено по реда на чл.135, ал.2 от АПК.

Жалбоподателката К.И.Б., ЕГН ********** ***, с адрес за кореспонденция с.гр., ж.к.“Р. в “, бл.*, ап.* обжалва Уведомително писмо за отказ за промяна на пенсионен фонд с изх.№105431606308288/28.11.2016г., постановен от орган по приходите в ТД на НАП – С., офис К.

От приложената административна преписка е видно, че административното производство е започнало с подадено от Б. заявление за избор за промяна на осигуряване от допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд във фонд „П “ или съответно във фонд „П за л по чл.69 КСО“ на ДОО от 28.11.2016г. до ТД на НАП – С., офис К. Заявлението има съдържанието на Приложение №3 към чл.4, ал.5 от Наредбата за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за Фонд „Г в на р и с “ и за обмен на информация /обн. ДВ, бр.68/04.09.2015г., в сила от 04.09.2015г., изм. и доп./.

С оспореното Уведомително писмо органът по приходите в ТД на НАП – С., офис К. е уведомил заявителката, че искането й не може да бъде изпълнено и същата няма право на избор за фонд П, т.к. до навършване на възрастта за пенсиониране по чл.68, ал.1 от КСО остават под 5 години по см. на чл.4б от КСО. Писмото е връчено на адресата на 28.11.2016г., а жалбата по делото на АССГ е подадена на 09.12.2016г.

С оглед установените фактически данни по преписката е видно, че подаденото от Б. заявление налага провеждане на административната процедура по чл.4, ал.5-9 от посочената по-горе Наредба във вр. с препращането от чл.4б, ал.4 от КСО. Нормите на чл.4, ал.5-9 от Наредбата съдържат правила за оправомощения заявител, вида на документа за сезиране и компетентното ведомство. В Наредбата обаче липсва уредена процедура за разглеждане на заявлението на лицето. Приложими са правилата на чл.88-97 от ДОПК, т.к. заявлението касае извършване на административна услуга. Налице е отказ на орган по приходите да издаде искания документ за промяна на пенсионния фонд по см. на чл.91 от ДОПК. Този отказ подлежи на обжалване по административен и съдебен ред във вр. с регламентацията по чл.92 и чл.95 от ДОПК. В нормата на чл.95, ал.3 от ДОПК е въведено правило, че съдебното оспорване е допустимо след изчерпване на възможността за обжалване по административен ред или изтичане на срока за това. Следователно, изчерпването на възможността за оспорване по административен ред на отказа, респ. изтичането на срока за това оспорване са въведени като абсолютни положителни процесуални предпоставки за допустимост на съдебното оспорване в условията на алтернативност. Срокът за оспорване по административен ред на отказа на органа по приходите по чл.92, ал.1 от 14-дневен от съобщаването, а компетентен по-горестоящ орган е териториалния директор, т.е. директорът на ТД на НАП – С., офис К.

 В настоящия случай, отказът е съобщен на адресата на 28.11.2016г., а жалбата пред съда е подадена на 09.12.2016г., т.е. в рамките на 14-дневния срок за оспорване на акта по административен ред. Изводът от изложеното е, че съдебното оспорване е преждевременно, т.к. не е изтекъл срокът за обжалване по административен ред.

Изложеното налага оставяне на жалбата без разглеждане като процесуално недопустима, прекратяване на делото и изпращането му по подведомственост на директора на ТД на НАП – С., офис К. за произнасяне по жалбата на Б. срещу отказа на органа по приходите.

 Мотивиран от горното и на основание чл.130, ал.4 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

            ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.И.Б. /с посочени лични данни/ срещу Уведомително писмо за отказ за промяна на пенсионен фонд с изх.№105431606308288/28.11.2016г. на органа по приходите в ТД на НАП – С., офис К., по която е образувано адм.д. №12856/2016г. по описа на АССГ.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 396/2017г. по описа на КАС.

            ИЗПРАЩА делото по подведомственост на директора на офис Кюстендил към ТД на НАП – С.за произнасяне по жалбата на Б..

            Определението подлежи на обжалване от жалбоподателката и директора на офис Кюстендил към ТД на НАП – С. с частни жалби пред ВАС в 7-мо дневен срок от получаване на съобщенията за изготвянето му.

Определението да се съобщи на адресатите чрез изпращане на преписи от същото.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: