О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

12.01.2018 г.

 

Номер                                               2 0 1 8 година                                гр. Кюстендил

 

Кюстендилски административен съд

на дванадесети януари                                                                                 2 0 1 8 година

в закрито заседание в следния състав:

 

                                                        Административен съдия: ИВАН ДЕМИРЕВСКИ

 

 

Секретар:

Като разгледа докладваното от съдия Демиревски

Административно дело № 397 по описа на КнАС  за 2017 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Делото е образувано по жалба на л. св. Д.С.Д., понастоящем в Затвора гр. Бобов дол, с правно основание чл. 62 и сл. от Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража /ЗИНЗС/ против Заповед №708/18.09.2017 г. на Началника на Затвора – Бобов дол, с която е отказано на л. св. Д.Д. *** в затворническо общежитие от открит тип “Самораново”, функциониращо като подразделение на затвора.

С разпореждане от 05.12.2017 г. съдът е разпоредил изпращане на препис от жалбата на ответника по делото, като е изискал в 3-дневен срок от съобщаването да се представи цялата преписка по издаването на обжалваната заповед. С придружително писмо вх. № 5018/18.12.2017 г. началникът на Затвора – Бобов дол е изпратил преписката по издаване на обжалваната заповед, съдържаща заверени копия на заповед №708/18.09.2017 г. на Началника на Затвора – Бобов дол, Молба №572-в/11.08.2017 г. и Молба №708/18.09.2017 г. от л.св. Д.С.Д., психологическо становище, както и Бланка мнение.  

На 19.12.2017 г. съдът е задължил жалбоподателя в 7 - дневен срок от получаване на съобщението да представи документ за платена държавна такса в размер на 10.00 лв. за образуване на делото, дължима съгласно Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата, като л.св. Д. е уведомен, че при неизпълнение на указанията в срок жалбата ще бъде оставена без разглеждане, а производството по делото ще бъде прекратено.

Съобщението за заплащането на ДТ и представянето на платежен документ по делото е връчено на Д. лично на 29.12.2017 г., като срокът за изпълнение на разпореждането е изтекъл на 05.01.2018 г. и към настоящия момент доказателство за плащане на ДТ не е представено.

 

           Воден от горното и на основание чл. 158 ал. 3  от АПК, Кюстендилският административен съд

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

      

           ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на л. св. Д.С.Д., понастоящем в Затвора гр. Бобов дол, с правно основание чл. 62 и сл. от Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража /ЗИНЗС/ против Заповед №708/18.09.2017 г. на Началника на Затвора – Бобов дол.            

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 397 по описа на КнАдмС за 2017 година.

           Определението може да се обжалва с частна жалба пред ВАС в 7 - дневен срок от съобщаването му.

           Определението да се съобщи на страната чрез връчване на препис от него.

                                                                       

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: