О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

                                                                     04.01.2018г.                                           град Кюстендил

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

Кюстендилският административен съд                                                                                     

на четвърти януари                                                                         две хиляди и осемнадесета година

в закрито съдебно заседание в следния състав:

                                                         Административен съдия: МИЛЕНА АЛЕКСОВА-СТОИЛОВА

като разгледа докладваното от съдия Алексова-Стоилова

административно дело №399 по описа за 2017г.

и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Съдебният акт е постановен на основание чл.159, т.1 от АПК.       

            Х.И.Х., ЕГН ********** *** с адрес за кореспонденция: с.Д., община Д., област К. обжалва мълчалив отказ на началника на ОСЗ – Д. за отписване от регистъра на договорите за аренда в земеделието на договора за аренда между Й. Х. Г. и Д. А. В. по искане на Х. в молба №ВС-01-924/05.10.2017г. до началника.

            От приложената административна преписка е видно, че:

            С решение №0214/17.04.1995г. на ПК – Д. /сега ОСЗ – Д./е възстановено правото на собственост на н-ците на С. Г. П., б.ж. на с.Д., община Д. съгласно плана за земеразделяне в землището на с.Д. на 5бр. земеделски имоти, между които: нива от 1.104дка в м.Д п “, имот №10023 по ПЗ; нива от 5.491дка в м.“Б “, имот №71016 по ПЗ; нива от 6.782дка в м.“Ж “, имот №74009 и нива от 6.476дка в м.“А “, имот №83024 по ПЗ, при посочени в решението граници и съседи с издадени скици за имотите /вж. л.4-8/.

            С договор за аренда на земеделски земи от 03.11.2015г. В. А. П. като наследник на С. Г. П., от една страна в качеството на арендодател и жалбоподателя, от друга страна като арендатор са уговорили предоставяне за временно ползване на арендатора за срок от 7 стопански години на 6 земеделски имота, между които под №1, 4, 5 и 6 са посочените по-горе ниви. Договорът е вписан в СВ – Д. под №219/03.11.2015г. и съдържа нотариална заверка на подписите на страните /вж. л.9-13/.

            Посочените в договора земеделски земи са предмет и на сключения на 17.12.2015г. договор за даване под аренда на недвижими имоти, сключен между Й. Х. Г. като наследник на бившия собственик С. Г. П. чрез пълномощника А. Й. В., като арендодател и Д. А. В. като арендатор за срок от 6 години. Договорът е с нотариална заверка на подписите на страните и е вписан в СВ – Д. с №146/17.12.2015г.

            Договарящите по двата договора арендодатели са законни наследници на бившия собственик на имотите С. Г. П., видно от удостоверение за наследници №18/03.07.2017г. от с.Д., община Д. /вж. л.19/.

            ОСЗ – Д. е издала талони за регистрация на двата договора със съответни регистрационни номера.

            С молба вх.№ВС-01-924/05.10.2017г. жалбоподателят е поискал от началника на ОСЗ – Д. да отпише от регистъра за договорите за аренда като по-късно вписан договора за аренда, сключен между Й. Х. Г. и Д. А. В., позовавайки се на чл.3, ал.5 /отм./ от ЗАЗ. Липсва произнасяне на органа по молбата на жалбоподателя.

            Жалбата по делото е подадена чрез органа на 13.11.2017г.

            При така сложилата се фактическа обстановка по делото, съдът намира жалбата за недопустима. Не е налице мълчалив отказ на началника на ОСЗ – Д., годен за съдебно оспорване по реда на чл.145 и сл. от АПК.

            Нормата на чл.3, ал.1 от ЗАЗ въвежда изискване за писмена форма на договора за аренда на земеделските земи с нотариална заверка на подписите на страните, който договор следва да се впише в СВ и да се регистрира в съответната ОСЗ. Освен задължението за регистрация на договора, на регистрация подлежи продължаването на неговото действие и прекратяването му съгласно нормите на чл.18 и чл.27, ал.2 от ЗАЗ. Условията и редът за регистрация на договора са предмет на правна регламентация в едноименната Наредба №6/18.02.2000г., издадена по делегация от чл.3, ал.3 от ЗАЗ. Съгласно чл.6 от Наредбата всеки договор за аренда се вписва в регистъра под регистрационен номер от определеното от председателя на ОЗС длъжностно лице и въз основа на вписването се издава регистрационен талон по образец. Регистърът съдържа данни за обекта на договора, страните по него, номера, датата и районния съд на вписването, срока на действие и настъпилите промени, включително неговото продължаване или прекратяване /вж. чл.7/. Задължение на арендатора е да подава в ОСЗ актуализирана информация при промяна на вписаните обстоятелства, вкл. при продължаване или прекратяване на договора /вж. чл.10/. Целта на регистърното производство е набиране на информация за арендните договори и техните обекти като основа за формирането и провеждането на държавната политика в областта на земеделието.

            Посоченият правен ред за регистриране на сключените арендни договори за земеделска земя определя регистрацията като извършване на нормативно предписани действия от определен орган, поради което отказът да се извърши регистрация на договор представлява индивидуален административен акт по см. на чл.21, ал.4, пр.1 от АПК, който подлежи на контрол за законосъорбазност по реда на чл.145 и сл. от АПК /вж. опр. №487/13.01.2010г. по адм.д.№16703/2009г., опр.№14275/04.11.2011г. по адм.д.№6182/2011г., двете на ВАС, IV о./. Регистърното производство е формално производство и не допуска регистърния орган да откаже извършване на предписаното административно действие. За разлика от регистрирането на данните от договорите, нормативната уредба в ЗАЗ и Наредбата не въвежда задължение на органа за отписване от регистъра на вписани договори по искане на трети лица. Няма правила за подобно отписване и по искане на договарящите страни. Колизията на права се урежда по гражданскоправен ред по см. на §1 ДР ЗАЗ. Нормата на чл.3, ал.5 от ЗАЗ в редакцията до отмяната на ал.5, обн. ДВ, бр.13/2017г., в сила от 07.02.2017г. урежда гражданскоправните последици от наличието на двата договора, но не въвежда задължение на регистърния орган да отпише по-късно регистрирания договор.

            Липсата на компетентност на органа да извърши поисканото от жалбоподателя правно действие води за липса на отказ на органа в хипотезата на чл.21, ал.4, пр.1 от АПК, а от тук и до годен предмет на съдебно обжалване. На основание чл.159, т.1 от АПК жалбата ще се остави без разглеждане, а съдебното производство ще се прекрати.

            Мотивиран от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

            ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата от Х.И.Х. /с посочени лични данни/ срещу мълчалив отказ на началника на ОСЗ – Д. да отпише от регистъра на договорите за аренда в земеделието договорът за аренда между Й. Х. Г. и Д. А. В., съгласно искане на Х. в молба №ВС-01-924/05.10.2017г. до началника.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 399/2017г. по описа на КАС.

            Определението подлежи на обжалване от страните с частни жалби пред ВАС в 7-мо дневен срок от получаване на съобщенията за изготвянето му.

            Определението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от същото.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: