О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е  

07.02.2018 г.

 

Номер                                    2 0 1 8  година                    гр. Кюстендил

 

Кюстендилски административен съд                       

на седми февруари                                                                             2 0 1 8  година

в закрито заседание в следния състав:

 

 

                                                   Административен съдия: ИВАН ДЕМИРЕВСКИ

 

Секретар:

Като разгледа докладваното от съдия Демиревски

Административно дело № 407 по описа  на КАС

за 2017 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

    

 

            Производството е по реда на чл. 135 ал. 5 от Административнопроцесуалния кодекс.

            Делото е образувано след изпращането му по подсъдност с Определение № 1933 от 01.12.2017 г., постановено по административно дело № 923/2017 г. по описа на Административен съд – Благоевград.

            Съдебното производство е образувано по жалба на Д.В.Б. с постоянен и настоящ адрес: *** и с адрес за призоваване гр. Благоевград, ул. „Тодор Александров“ № 41, ет. 2, чрез адв. Сайфие Бузгьова, против Решение № 01/112/07133/3/01/04/01 от 08.11.2017 г. за налагане на финансова корекция на Директора на Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ гр. Благоевград, обективирано в писмо изх. № 01-013-6500/1426 от 08.11.2017 г. Моли се за отмяна на решението поради допуснати нарушения на материалния закон и административнопроизводствените правила и присъждане на деловодни разноски.

            Запознавайки се с административната преписка по издаване на оспореното решение съдът установи, че издателят му черпи компетентността си от Заповед № 03-РД/286 от 01.02.2017 г. на Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ във вр. с приложението на чл. 20а ал. 2 и ал. 4 от Закона за подпомагане на земеделски производители /ЗПЗП/, чл. 11 ал. 2, чл. 44 и чл. 45 от Устройствения правилник на ДФЗ /обн. ДВ, бр. 55/2012 г./. С нея Изпълнителния директор на ДФЗ е делегирал правомощия на директорите на областните дирекции на Фонда в съответствие с териториалната им компетентност, между които по т. 1 е правото да издават решения за налагане на финансови корекции по чл. 73 ал. 1 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ по отношение ползвателите на финансова помощ по подмерки и мерки, между които Мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“ по Програма за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.

            С оспореното решение издателят е определил на жалбоподателя като бенефициент по мярка 112 от ПРСР 2007-2013 г. по договор за отпускане на финансова помощ № 01/112/07133 от 08.11.2012 г., корекция в размер на 48 892.00 лв., съгласно Таблица 1.

Изложеното налага извод за липса на местна компетентност на съда за разглеждане на спора по делото поради следните съображения:

Нормата на чл. 73 ал. 4 във вр. с ал. 1 от ЗУСЕСИФ определя оспореното решение за налагане на финансова корекция като индивидуален административен акт, който подлежи на съдебен контрол по реда на АПК.

Съгласно чл. 42 ал. 1 от Устройствения правилник на Държавен фонд „Земеделие“ /обн. ДВ, бр.55/20.07.2012 г. изм. и доп./ ДФ „Земеделие“ е структуриран в 28 областни дирекции със седалища в областните центрове, между които е и областната дирекция в гр. Благоевград.

Съгласно чл. 2 ал. 1 от Устройствения правилник на областните дирекции „Земеделие“ /обн. ДВ, бр.7/26.01.2010 г., изм. и доп./ областните дирекции са специализирани териториални администрации към министъра на земеделието и храните.

Посочените правни норми, отнесени към правилата на чл. 133 от АПК и дефиницията по §1 т. 1а от ДР на АПК за „териториална структура на администрацията“ водят до извод за неприложимост на хипотезата по чл. 133 ал. 1 от АПК.

Настоящият адрес на жалбоподателя е в гр. Дупница, обл. Кюстендил, в който град обаче няма териториална структура на администрацията на органа, издал оспорения акт. Орган – издател по см. на задължителните указания в ТР №4/22.04.2004 г. на ВАС по т.д. №4/2012 г. и съгласно установеното изрично делегиране по заповед № 03-РД/286 от 01.02.2017 г. е директорът на ОД „Земеделие“ – Благоевград. ОД – Благоевград обаче няма териториална структура в гр. Дупница, тъй като самата тя е териториална структура. Установената в чл. 42 от Устройствения правилник на ОДЗ териториална компетентност лишава директора на ОД „Земеделие“ – Благоевград от компетентност извън територията на Област Благоевград /вж. Определение № 11998/10.10.2017 г. на ВАС по адм.дело № 10851/2017г., VII о./ Противоположно на горното е изложеното и посочено от Административен съд – Благоевград – Определение № 11943/10.10.2017 г. на ВАС по адм. дело № 9906/2017 г.

 

По изложените съображения по – горе Административен съд – Кюстендил намира, че са налице предпоставките по чл. 135 ал. 3 от АПК, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

            ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 407/2017 г. по описа на Административен съд – Кюстендил.

            ПОВДИГА СПОР ЗА ПОДСЪДНОСТ между Административен съд – Кюстендил и Административен съд – Благоевград по жалбата на Д.В.Б. с постоянен и настоящ адрес *** и с адрес за призоваване: гр. Благоевград, ул. „Тодор Александров“ № 41, ет. 2, чрез адв. Сайфие Бузгьова, против Решение № 01/112/07133/3/01/04/01 за налагане на финансова корекция на Директора на Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ гр. Благоевград, обективирано в писмо изх. № 01-013-6500/1426 от 08.11.2017 г.

            ИЗПРАЩА делото на Върховен административен съд за разрешаване на повдигнатия спор.

           Определението не подлежи на обжалване.

      

                                                                          Административен съдия: