О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

                                                                     03.01.2018г.                                           град Кюстендил

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

Административен съд Кюстендил                                                                                     

на трети януари                                                                               две хиляди и осемнадесета година

в закрито съдебно заседание в следния състав:

                                                         Административен съдия: МИЛЕНА АЛЕКСОВА-СТОИЛОВА

като разгледа докладваното от съдия Алексова-Стоилова

административно дело № 411 по описа на съда за 2017г.

и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Съдебният акт е постановен на основание чл.135, ал.2 от АПК.

Делото е образувано по подадена жалба от Д.Е.Ц., ЕГН ********** *** срещу Решение №10/112/08138/3/01/04/01 за налагане на финансова корекция, издадено от директора на ОД на ДФ З – гр.Б., обективирано в писмо изх.№01-013-6500/1422 от 07.11.2017г. Релевират се основанията за оспорване по чл.146, т.2-4 от АПК във вр. с чл.73, ал.4 от ЗУСЕСИФ. Моли се за отмяна на акта и присъждане на деловодни разноски.

Запознавайки се с административната преписка по издаване на оспореното Решение съдът установява, че неговият издател черпи компетентността си от заповед №03-РД/286 от 01.02.2017г. на Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ във вр. с приложението на чл.20а, ал.2 и ал.4 от ЗПЗП, чл.11, ал.2, чл.44 и чл.45 от УПДФЗ /обн. ДВ, бр.55/2012г./.

Със заповед №03-РД/286 от 01.02.2017г. И д на ДФ „З “ е делегирал правомощия на директорите на ОД на Фонда в съответствие с териториалната им компетентност, между които по т.1 е правото да издават решения за налагане на финансови корекции /РФК/ по чл.73, ал.1 от ЗУСЕСИФ по отношение ползвателите на финансова помощ по подмерки и мерки, между които мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“ от ПРСР за периода 2007-2013г.

С оспореното РФК издателят е определил на жалбоподателя като бенефициент по мярка 112 от ПРСР 2007-2013г. по договор за отпускане на финансова помощ №10/112/08138 от 09.11.2012г. корекция в размер на 48 892лв., съгласно Таблица 1.

Изложеното налага извод за липса на местна компетентност на съда за разглеждане на спора по делото. Съображенията за това са следните:

Нормата на чл.73, ал.4 във вр. с ал.1 от ЗУСЕСИФ определя оспореното РФК като индивидуален административен акт, който подлежи на съдебен контрол по реда на АПК.

Съгласно чл.42, ал.1 от Устройствения правилник на Д ф „З “ /обн. ДВ, бр.55/20.07.2012 г. изм. и доп./ ДФ „З “ е структуриран в 28 областни дирекции със седалища в областните центрове, между които са ОД – К. и ОД – Б.

Съгласно чл.2, ал.1 от Устройствения правилник на областните дирекции „З “ /обн. ДВ, бр.7/26.01.2010 г., изм. и доп./ областните дирекции са специализирани териториални администрации към министъра на земеделието и храните.

Посочените правни норми, отнесени към правилата на чл.133 от АПК и дефиницията по §1, т.1а от ДР на АПК за „териториална структура на администрацията“ водят до извод за неприложимост на хипотезата по чл.133, ал.1 от АПК.

Настоящият адрес на жалбоподателя е в гр.К., в който град обаче няма териториална структура на администрацията на органа, издал оспорения акт. Орган – издател по см. на задължителните указания в ТР №4/22.04.2004 г. на ВАС по т.д. №4/2012 г. и съгласно установеното изрично делегиране по заповед №03-РД/286 от 01.02.2017 г. е директорът на ОД – Б. ОД – Б. обаче няма териториална структура в гр.К., т.к. самата тя е териториална структура. Установената в чл.42 от УП на ОДЗ териториална компетентност лишава директорът от ОДЗ – Б. от компетентност извън територията на Област Б. /вж. опр. №11998/10.10.2017г. на ВАС по адм.д.№10851/2017г., VII о./.

Приложимо е правилото на чл.133, ал.2, т.2 от АПК. Местно компетентен е АС – Б., в района на който е седалището на издателя на оспорената заповед.

По реда на чл.135, ал.1 от АПК съдът е длъжен да следи служебно за подсъдността.

На основание чл.135, ал.2, изр.1 от АПК делото ще се прекрати и изпрати на надлежния съд.

Мотивиран от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

            ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 411/2017г. по описа на АС - К.

            ИЗПРАЩА делото по подсъдност на АС - Б.

Определението не подлежи на обжалване.

Определението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от същото.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ