О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

           31.01.2018г., гр.Кюстендил

 

                Кюстендилският административен съд, в закрито заседание на тридесет и първи януари две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

Административен съдия: НИКОЛЕТА  КАРАМФИЛОВА

 

като разгледа докладваното от съдията адм.д.№7/2018г. по описа на КАС, прие следното:

 

Ж.Н.П. *** и Е.А.Д. *** оспорват заповед №ДС-20-327/29.11.2017г. на Областния управител на Област Кюстендил, с която е одобрен ПНИ за м.“Дренски рид – Реката“ в землището на гр.Дупница.

След като се запозна с жалбата и преписката съдът счита, че делото не му е подсъдно, въз основа на извършена преценка по §19, ал.1 от ЗИД АПК /ДВ бр.39/2011г./.  Нормата предвижда индивидуалните административни актове по ЗСПЗЗ и правилника за прилагането му и отказите за издаването им, с изключение на тези, издадени от министъра на земеделието и храните, да се обжалват пред районния съд по местонахождение на имота по реда на АПК. Предмет на оспорване е именно такъв – заповед на Областния управител на Област Кюстендил за одобряване на ПНИ за м.“Дренски рид – Реката“ в землището на гр.Дупница. С оглед на това съдът счита, че макар в разпоредбите на чл.28б, ал.8 от ППЗСПЗЗ и §4к, ал.6 от ЗСПЗЗ като компетентен да разгледа оспорването срещу заповедите на Областните управители е определен административния съд, то във връзка с тълкуването на нормите се налага извода за приложимост на §19, ал.1 от ЗИД АПК, доколкото се явява норма от по-висок ранг, поради приемането й през 2011г., т.е. след посочените разпоредби. Ето защо жалбата следва да бъде разгледана по реда на АПК от Дупнишкия районен съд.

Производството пред КАС ще се прекрати и делото ще се изпрати  на надлежния съд – Дупнишки районен съд.

Воден от горното, съдът

 

                                    О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 ПРЕКРАТЯВА производството и изпраща адм.д.№7/2018г. по описа на КАС по компетентност на Дупнишки районен съд.

 Определението е окончателно.

 

                   

              АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: