О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

                                                                     02.02.2018г.                                           град Кюстендил

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

Административен съд Кюстендил                                                                                     

на втори февруари                                                                         две хиляди и осемнадесета година

в закрито съдебно заседание в следния състав:

                                                         Административен съдия: МИЛЕНА АЛЕКСОВА-СТОИЛОВА

като разгледа докладваното от съдия Алексова-Стоилова

административно дело № 10 по описа на съда за 2018г.

и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Съдебният акт е постановен на основание чл.135, ал.2 от АПК.

Делото е образувано по жалба на А.Г.К., ЕГН ********** ***/01.02.2018г. по описа на съда/ срещу заповед рег.№3282з-3625/11.12.2017г. на директора на Главна дирекция „Гранична полиция“, с която на основание чл.204, т.3, чл.203, ал.1, т.3 във вр. с чл.194, ал.2, т.1 и чл.197, ал.1, т.6 и съгласно чл.226, ал.1, т.8 от ЗМВР на жалбоподателя е наложено дисциплинарно наказание „уволнение“ и е прекратено служебното правоотношение на длъжността „старши полицай“ в група „Охрана на държавната граница“ в ГПУ – Благоевград при РД „Гранична полиция“ – Кюстендил, считано от връчване на заповедта.

Запознавайки се с жалбата, административната преписка по издаване на оспорената заповед и адреса на жалбоподателя, съдът формира извод за липса на местна подсъдност за разглеждане на спора по делото. Съображенията за това са следните:

Оспорената заповед има белезите на индивидуален административен акт по см. на чл.21, ал.1 от АПК.

Съгласно нормата на чл.133, ал.1 от АПК делата по оспорване на индивидуални административни актове се разглеждат от административния съд по седалището на териториалната структура на администрацията на органа, издал оспорения акт, в чиито район се намира постоянният или настоящият адрес или седалището на жалбоподателя. Под „териториална структура на администрацията“ следва да се има предвид дефиницията по §1, т.1а от ДР на АПК.

Следователно, предпоставките за определяне на местно компетентния административен съд са две: 1/съдът, попадащ в седалището на териториална структура на администрацията на директора на ГД „Гранична полиция“ и 2/в чиито район се намира адреса на жалбоподателя.

На основание чл.7, ал.4 от Правилника за устройството и дейността на МВР /обн. ДВ, бр.60/22.07.2014г., изм. и доп./ ГД „Гранична полиция“ има териториални звена, които се ръководят от директора на главната дирекция и не се включват в структурата на ОДМВР. Нормата на чл.7, ал.5 от Правилника сочи, че тези звена са регионалните дирекции „Гранична полиция“ /РДГП/, в които могат да се създават ГПУ, БГПК, ГКПП, сектори и други звена от по-нисък ранг.

Посочените нормативни правила, отнесени към нормата на чл.133, ал.1 от АПК сочат за липса на местна компетентност на настоящия съд, т.к. не е изпълнена втората предпоставка. Адресът на жалбоподателя не е в района на териториалната структура РД „Гранична полиция“ – Кюстендил. Жалбоподателят е с адрес в гр.Благоевград, който е в района на ГПУ – Благоевград, в което звено е работил преди уволнението. С оглед целта на закона за приближаване на административното правосъдие до гражданите и облекчаване на достъпа им до съд и предвид наличие на съществуваща подпомагаща администрацията структура на органа в ГПУ – Благоевград, местната подсъдност принадлежи на АС – Благоевград /вж. опр. №346/13.01.2015г. по адм.д.№138/2015г., опр. №8580/13.07.2015г. по адм.д.№7335/2015г., двете на ВАС, V о./.

Правилата на чл.133, ал.2 от АПК са неприложими.

По реда на чл.135, ал.1 от АПК съдът е длъжен да следи служебно за подсъдността.

На основание чл.135, ал.2, изр.1 от АПК делото ще се прекрати и изпрати на надлежния съд.

Мотивиран от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

            ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 10/2018г. по описа на АС - Кюстендил.

            ИЗПРАЩА делото по подсъдност на АС - Благоевград.

Определението не подлежи на обжалване.

Определението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от същото.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: