О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

                                                                     30.01.2018г.                                           град Кюстендил

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

Кюстендилският административен съд                                                                                     

на тридесети януари                                                                       две хиляди и осемнадесета година

в закрито съдебно заседание в следния състав:

                                                         Административен съдия: МИЛЕНА АЛЕКСОВА-СТОИЛОВА

като разгледа докладваното от съдия Алексова-Стоилова

административно дело № 18 по описа за 2018г.

и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Съдебният акт е постановен на основание чл.159, т.1 от АПК.

Делото е образувано по жалба на И.Л.Т., ЕГН ********** *** с настоящ адрес ***, с която се иска на основание чл.256 във вр. с чл.257, ал.2 от АПК да се осъди ОСЗ – Кюстендил, офис Трекляно да извърши действия по изпълнение на задължителните указания на съда по влязло в сила решение по адм.д.№578/2001г. на РС - Кюстендил за приключване на административното производство по преписка вх.№48026-И/22.07.1991г. на ПК – Кюстендил по заявление от Л. Т. Т. за два земеделски имота в м.“Мъртвица“, землището на с.Драговищица и възстановяване на правото на собственост върху земите в съществуващи /възстановими/ стари реални граници.

Като фактически обстоятелства в жалбата се сочи, че в решението на съда по посоченото дело са дадени задължителни указания за приключване на административното производство с постановяване от органа на решение за възстановяване правото на собственост върху земеделските земи, но с писма изх.№П00-4-1518/01.11.2017г. и изх.№004-1629/04.01.2017г. ОСЗ е уведомила Т., че нанасянето на имотите в КВС ще се извършил след разрешаване на спора за материално право, позовавайки се на писмо от МЗХГ. Според жалбоподателят, изложеното не съответства на дадените съдебни указания, като преписката следва да приключи с извършване на фактически действия  от органа по издаване на административен акт – решение.

От представената по делото административна преписка се установява, че:

По заявление от Л. Т. Т. вх.№26/22.01.1991г. до Общинска поземлена комисия /ОПК/ – Кюстендил е образувано административно производство за възстановяване правото на собственост върху земеделски земи. Към заявлението са представени писмени доказателства за правото на собственост върху имотите. С решение №23-44/13.09.1999г. и решение №23/03.07.1996г. ПК – Кюстендил е възстановила правото на собственост в съществуващи /възстановими/ стари реални граници на имотите по заявлението. Решение №23/03.07.1996г. на ПК – Кюстендил е оспорено по съдебен ред от И.Л.Т. като наследник на заявителя Т., като е образувано адм.д.№578/2016г. по описа на РС – Кюстендил. С решение №654/16.12.2016г. съдът е отменил решението на ПК в частите по т.1 и т.3 за нива от 2.734дка, м.“Мъртвица“ имот №056024 по КЗ и нива от 0.979дка, м.“Мъртвица“, имот №056037 по КЗ и е изпратил преписката на ОЗС – Кюстендил с указания за приключване на административното производство по реституция на двата имота чрез постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Т. в съществуващи /възстановими/ стари реални граници при спазване на дадените в мотивите на решението указания по тълкуване и прилагане на закона. В останалата част жалбата е отхвърлена като неоснователна. Съгласно съдържанието на Техническо задание №РД-07-624/05.03.2017г. решението на КРС е оставено в сила с решение №38/10.03.2017г. по адм.д.№18/2017г. по описа на КАС, поради което ОСЗ е възложила на фирмата, поддържаща КВС, извършването на технически действия по идентифициране и заснемане на имотите, издавайки възлагателно писмо. Това писмо е съгласувано с МЗХ. В отговор от И.Д. директор на дирекция „Поземлени отношения и комасации“ в МЗХ е посочено, че при установяване на застъпване на имотите с други имоти следва да се издаде скица за идентификация на имотите, а нанасянето им в КВС ще се извърши след разрешаване на спора за материално право. Установените застъпвания при заснемане на имотите с други възстановени такива е обективирано в Уведомително писмо от фирмата-изпълнител и комбинирани скици към него от м.10.2017г. Във връзка по жалба на Т., с писмо №ПО04-1518/01.11.2017г. началникът на ОСЗ е отказал да извърши промени в регистрите за имотите до разрешаване на спора за материално право. По нова жалба на Т. до началника на ОСЗ, преписката е изпратена по компетентност на ОДЗ, от където е указано ОСЗ да се произнесе по жалбата. С ново писмо №ПО-04-1629/04.01.2018г. началникът на ОСЗ е уведомил Т., че реституционното производство ще продължи след разрешаване на спора за собственост за имотите по застъпването. ОСЗ не може да представи доказателства да датата на връчване на това писмо на адресата.

Изложените фактически обстоятелства водят до извод за недопустимо съдебно производство по правилата и реда на чл.256 и 257 от АПК. Съображенията за това са следните:

            Исковите производства по чл.256 и чл.257 от АПК имат за предмет противоправно фактическо бездействие на компетентния административен орган по задължение, произтичащо пряко от нормативен акт.

            В случая по делото, изпълнението на задължителните съдебни указания в решението по адм.д.№578/2016г. на РС – Кюстендил налагат приключване на административното реституционно производство за двата заявени имота от ОСЗ – Кюстендил, офис Трекляно чрез издаване на решение за възстановяване на правото на собственост с граници и съседи, съответстващи на установените такива по съдебното дело. Това решение по см. на чл.14, ал.1, т.1 от ЗСПЗЗ и чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ е индивидуален административен акт. Следователно, задължението на органа е за извършване не на фактически, а на правни действия. Извън изложеното, казусът касае изпълнението на влязло в сила съдебно решение, поради което защитата на Т. срещу бездействието на органа следва да се осъществи по реда на Дял пети от АПК – „Изпълнение на административните актове и съдебните решения“. Решението на районния съд е годно изпълнително основание по чл.268, т.2, пр.1 от АПК и подлежи на принудително изпълнение по реда на чл.290 от АПК.

            Изложеното налага извод, че исковата защита по чл.256 и чл.257 от АПК по случая е неприложима. Налице е друг правен ред за защита правата на Т..

Оспорването в жалбата е недопустимо, поради което по аргумент от чл.159, т.1 от АПК жалбата ще се остави без разглеждане, а съдебното производство ще се прекрати.

Мотивиран от изложеното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

            ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата от И.Л.Т. /с посочени лични данни/ за осъждане на ОСЗ – Кюстендил с офис Трекляно на основание чл.156 във вр. с чл.157, ал.2 от АПК да извърши действия по изпълнение на задължителните указания в решението по адм.д.№578/2016г. на РС – Кюстендил за приключване на административното реституционно производство на посочените в решението земеделски имоти.

            ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 18/2018г. по описа на КАС.

            Определението подлежи на обжалване от Т. с частна жалба пред ВАС в 7-мо дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.

            Определението да се съобщи на Т. ***, офис Трекляно чрез изпращане на преписи от същото.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: