О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

                 гр.Кюстендил, 30.01.2018г.

 

                  Кюстендилският административен съд, в закрито заседание на тридесети януари две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                           Административен съдия: НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Карамфилова адм.д.№26/2018г. по описа на КАС, за да се произнесе взе предвид:

 

               Д.Е.А., ЕГН ********** *** оспорва разпореждане №**********/04.12.2017г. на длъжностното лице по пенсионно осигуряване при ТП на НОИ - Кюстендил.

Съдът след като разгледа жалбата и административната преписка по оспорения акт, намира че производството следва да бъде прекратено, поради недопустимост на оспорването, по следните съображения:

Предмет на оспорване по настоящото административно производство е разпореждане №**********/04.12.2017г. на длъжностното лице по пенсионно осигуряване орган при ТП на НОИ - Кюстендил. Следователно е приложим реда за оспорване по КСО, като съгласно чл.117, ал.3 ръководителят на ТП се произнася по жалбите или исканията с мотивирано решение в едномесечен срок от получаването им, с което решава въпроса по същество или отменя разпореждането и връща преписката за ново разглеждане от компетентния административен орган, когато не са изяснени всички обстоятелства, отнасящи се до издаване на разпореждането. А по арг. от разпоредбата на чл.118, ал.1 от КСО обжалването на тези актове по административен ред е абсолютна процесуална предпоставка за възникване на правото на съдебно оспорване. Видно от доказателствата в административната преписка разпореждането не е обжалвано по административен ред, т.е. не е изчерпан процесуалния ред за оспорването му, предвиден от КСО. В този смисъл жалбата се явява недопустима, поради което ще бъде оставена без разглеждане, а производството – прекратено. Преписката ще се изпрати на ръководителя на ТП на НОИ – Кюстендил за произнасяне по компетентност.

                 Воден от горното, съдът

 

                                                              О П Р Е Д Е Л И:

 

                 ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Е.А., ЕГН ********** *** срещу разпореждане №**********/04.12.2017г. на длъжностното лице по пенсионно осигуряване при ТП на НОИ - Кюстендил.

Изпраща преписката по компетентност на ръководителя на ТП на НОИ – Кюстендил.

     ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №26/2018г. по описа на КАС.

                 Определението подлежи на обжалване от страните с частни жалби пред ВАС в 7-мо дневен срок от получаване на съобщенията за изготвянето му.

                        

 

                                     Административен съдия: