О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

                                гр.Кюстендил, 21.02.2018год.

                                   В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Кюстендилският административен съд в закрито заседание на  двадесет и първи февруари през две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                                             Административен съдия: ГАЛИНА  СТОЙЧЕВА    

 като разгледа докладваното от  съдията  адм. дело №39 по описа за 2018год.,  за да  се

 произнесе, взе предвид:                                                                 

 

Производството по делото е образувано по искова молба на А.Н.Т., ЕГН **********, понастоящем в Затвора-гр.Бобов дол,  с която е предявен иск срещу Главна дирекция “Изпълнение на наказанията”  и  началника на ареста в гр.Дупница към Районна служба „Изпълнение на наказанията“ – Кюстендил при ОСИН-Благоевград, за обезщетение в размер на 150 000,00лв. за неимуществени вреди, претърпени  вследствие продължителен престой в ареста в гр.Дупница – за период от 1 година и два месеца, считано от 04.11.2016г.,  при лоши битови условия.  Ищецът твърди, че  при задържането му на 04.11.2016г.  в ареста е бил жестоко пребит, а при престоя му  там  - му е отказвано адекватно медицинско лечение.  

            С разпореждане от 29.01.2018год., съдът е оставил без движение исковата молба, с указания до ищеца да посочи  основанието  за задържането му в ареста в гр.Дупница  - дали задържането е  мярка за неотклонение във връзка с разследване за извършено престъпление, като посочи номера на образуваното досъдебно производство.

Във връзка с установяване на горните обстоятелства съдът е изискал  данни и от началника на РСИН-Кюстендил. Същият е изпратил писмо рег. №478/16.02.2018г., към което са приложени писмени доказателствени средства, видно от които ищецът е задържан на 04.11.2016год. във връзка с извършено престъпление от общ характер, за което е образувано досъдебно производство №2710/2016г., ДП-979/2016г. по описа на Районна прокуратура-Дупница. Сходни данни се съдържат и в депозираната от ищеца молба от 07.02.2018г.

Предвид горното и в изпълнение на правомощията си по чл.135, ал.1 от АПК, съдът счита, че не е компетентен да се произнесе по предявения иск поради следното:

Ищецът претендира обезщетение от вреди, причинени от разследващи органи при задържане, респ. лишаване от свобода, за което твърди, че е незаконно предвид продължителността му, както и  че е изтърпявано при лоши битови условия и без осигуряване на адекватно медицинско обслужване и лечение. Изложените фактически основания сочат приложимост на хипотезата на чл.2, ал.1, т.1 от ЗОДОВ във вр. с чл.5, §1, б.“с“ от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи.

  Следователно, сочените  вреди, не са  настъпили в резултат на незаконосъобразен  акт, действие или бездействие на административен орган или длъжности лица при или по повод изпълнение на административна дейност по см. на чл.1, ал.1 от ЗОДОВ.  Предявеният иск  е  с правно основание чл.2, ал.1 от ЗОДОВ, който  е подсъден на Окръжен съд – Кюстендил  съгласно правилото по чл.2, ал. 3 от ЗОДОВ вр. с чл.104, т.4 от ГПК. Заведеното дело не е подсъдно на  административния съд.

Предметната /родовата/ подсъдност на иска е абсолютна процесуална предпоставка за допустимостта му, респ. липсата на родова подсъдност  на иска е основание за процесуална недопустимост на  производството. Същото следва да се прекрати  и  делото да се изпрати  за  разглеждане  на компетентния съд.

Налице е хипотезата на чл.135, ал.2 от АПК, при която, ако съдът намери, че делото  не му е подсъдно, той го изпраща на надлежния съд.

Мотивиран от изложеното и на осн. чл.135, ал.2 от АПК, Административният съд

                                          О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 ПРЕКРАТЯВА производството  по  административно  дело №39/2018г. по описа на Административен съд – Кюстендил.

ИЗПРАЩА делото на Окръжен съд - Кюстендил по подсъдност.      Определението не подлежи на обжалване.

Определението да се съобщи на ищеца, на ГДИН – София  и на началника на РСИН-Кюстендил  чрез изпращане на преписи.

 

                                                                       СЪДИЯ :