О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

                   гр.Кюстендил, 08.02.2018г.

 

                    Кюстендилският административен съд, в закрито заседание на осми февруари две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                          Административен съдия: НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Карамфилова адм.д.№41/2018г. по описа на КАС, за да се произнесе взе предвид:

 

                  Производството е образувано по искова молба на Х.Г.А., изтърпяващ наказание „лишаване от свобода“ в ЗООТ „Самораново“ при затвора гр.Бобов дол.

                 С разпореждане №118/26.01.2018г. по адм.д.№41/2018г. КАС е констатирал нередовност на исковата молба и със същото разпореждане е оставил същата без движение, като е дал на ищеца указания за отстраняването й – заплащане на държавна такса от 10 лв. по сметка на КАС и представяне бележката в съда, както и конкретизиране на факти и обстоятелства във връзка с предявения иск. В законовия седем дневен срок ищецът не е изпълнил указанията на съда, а е депозирал декларация, че няма доходи и моли да бъде освободен от държавна такса. Междувременно съдът е изискал от затвора писмени доказателства за правното, семейното, здравословното и имотното му състояние. Депозирана е справка за получавано брутно трудово възнаграждение от затворника и  справка за приходи от ваучери, от което е видно, че ищецът получава регулярни месечни доходи.

                 Съдът счита, че искането на ищеца за освобождаване от държавна такса е неоснователно и че не е отстранил нередовността на исковата молба. От събраните доказателства е видно, че има постъпления от трудово възнаграждение и ваучери, които са напълно достатъчни да покрият изискването за внасяне на държавна такса по делото. Дължимата такса по чл.2а, т.1 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК при предявен иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, е в изключително малък размер, за да може да осигури право на достъп до съд на ищеца при неговите установени регулярни парични постъпления. Всеки правен субект следва да може да прецени кои негови нужди са по-съществени  и се ползват с преимуществено задоволяване и с оглед на тази преценка да разпредели притежаваните средства. Освен това действието по внасяне на държавна такса не изисква специални правни знания, за да се уважава искането за назначаване на служебен защитник.

                  С оглед гореизложеното съдът счита, че нередовностите на исковата молба не са отстранени, поради което се явява непоправена и следва да бъде върната, а производството да се прекрати, поради което

 

                                                             О П Р Е Д Е Л И:

 

                  ВРЪЩА исковата молба на Х.Г.А., ЕГН **********, изтърпяващ наказание „лишаване от свобода“ в ЗООТ „Самораново“.

                 Прекратява производството по адм.д.№41/2018г. по описа на КАС.     

                 Определението подлежи на обжалване пред ВАС в седем дневен срок, считано от връчването му на ищеца.

 

                               АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: