О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

                                гр.Кюстендил, 30.01.2018год.

                                   В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Кюстендилският административен съд в закрито заседание на  тридесети януари през две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                                             Административен съдия: ГАЛИНА  СТОЙЧЕВА    

 като разгледа докладваното от  съдията  адм. дело №46 по описа за 2018год.,  за да  се

 произнесе, взе предвид:                                                                 

 

П.Г.П. ***, е оспорил решение №422/11.12.2017год.  на Комисията за защита от дискриминация на РБ,  ad hoc заседателен състав, по преписка №301/2016г., с което са установени извършени от оспорващия  нарушения по чл.5  от  ЗЗДискр.  във връзка с пар.1, т.1 от ДР на ЗЗДискр. и са му наложени глоби на осн. чл.78, ал.1 от ЗЗДискр.  Релевирани са доводи за незаконосъобразност на оспореното решение, съставляващи отменителни основания по чл.146, т.3 и т.4 от АПК. Прави се искане за  отмяна на решението на КЗД.  

Съдът, в изпълнение на правомощията си по чл.135, ал.1 от АПК, счита, че не е компетентен да се произнесе по оспорването поради следното:

Предмет на оспорване е решение на КЗД по чл.65 от ЗЗДискр., което подлежи на обжалване по реда на АПК, съгласно разпоредбата на чл.68, ал.1 от ЗЗДискр., т.е. приложими са правилата за местна подсъдност по чл.133 от АПК.  В случая, местно компетентният съд следва да се определи по правилото на чл.133, ал.2, т.2 от АПК и делото следва да се разгледа от Административен съд – София – град, който е съдът, в чийто район  е седалището на органа, издал оспорения административен акт. Комисията за защита от дискриминация е със седалище в гр.София и същата няма териториална структура по см. на §1, т.1а от ДР на АПК, в гр.Кюстендил. Видно от Устройствения правилник на КЗД, специализираната администрация на Комисията е организирана в Дирекция „Регионални представители“, която се състои от представители на КЗД, определени с нейно решение на териториален признак  /арг. чл.23, ал.1  вр. с чл.21 от Устройствения правилник на КЗД/. При извършената проверка в сайта на КЗД относно регионалните представители, се установява, че  в гр.Кюстендил  комисията няма регионални представители. Горното изключва приложимостта на разпоредбата на чл.133, ал.1 от АПК при определяне на местната подсъдност по предявения спор. Следва прекратяване на производството по делото и изпращане на същото за разглеждане  от Административен съд – София град  по  правилото на чл.133, ал.2, т.2 от АПК.  

Налице е хипотезата на чл.135, ал.2 от АПК, при която, ако съдът намери, че делото  не му е подсъдно, той го изпраща на надлежния съд.

Мотивиран от изложеното и на осн. чл.135, ал.2 от АПК, Административният съд

                                          О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 ПРЕКРАТЯВА производството  по  административно  дело №46/2018г. по описа на Административен съд – Кюстендил.

ИЗПРАЩА делото на Административен съд – София град по подсъдност.    Определението не подлежи на обжалване.

Определението да се съобщи на страните  чрез изпращане на преписи.

 

                                                                       СЪДИЯ :