О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

                                гр.Кюстендил, 05.02.2018год.

                                   В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Кюстендилският административен съд в закрито заседание на  пети февруари през две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                                             Административен съдия: ГАЛИНА  СТОЙЧЕВА    

 като разгледа докладваното от  съдията  адм. дело №57 по описа за 2018год.,  за да  се

 произнесе, взе предвид:                                                                 

 

„А.Л.“ ЕООД, ЕИК 204087595, със седалище и адрес на управление ***, е предявило  срещу Агенция по вписванията със седалище ***, иск за обезщетение за имуществени вреди в размер на 415,00лв., причинени от  незаконосъобразен отказ       № 20180104105410-3/10.01.2018г.  на длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписванията, постановен по заявление вх. №20180104105410/04.01.2018г.  Ищецът претендира заплащане на законна лихва върху обезщетението, както и деловодни разноски.

Съдът, в изпълнение на правомощията си по чл.135, ал.1 от АПК, счита, че не е компетентен да се произнесе по предявения иск поради следното:

Ищецът претендира обезщетение от вреди, произтичащи от незаконосъобразен акт на длъжностно лице по регистрация по Закона за търговския регистър, представляващ отказ за вписване на промени в обстоятелствата по партидата на дружеството по заявление вх. №20180104105410/04.01.2018г.  Актът, посочен като фактическо основание на исковата претенция, е постановен в специално охранително производство по ЗТР и няма характер на индивидуален административен акт. Съответно вредите, настъпили в резултат на този акт следва да се претендират по общия исков ред,  респ.  неприложим е редът по чл.1, ал.1 от ЗОДОВ.  В този смисъл е произнасянето в т. 7 от  Тълкувателно постановление №2/2014г. по тълкувателно дело №1/2014г. на Общото събрание на ГК на ВКС и Първа и Втора колегия на ВАС.  Заявеният с исковата молба спор е подсъден на Районен съд – Кюстендил.  Следва прекратяване на производството по делото и изпращане на същото за разглеждане   на компетентния съд.

Налице е хипотезата на чл.135, ал.2 от АПК, при която, ако съдът намери, че делото  не му е подсъдно, той го изпраща на надлежния съд.

Мотивиран от изложеното и на осн. чл.135, ал.2 от АПК, Административният съд

                                          О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 ПРЕКРАТЯВА производството  по  административно  дело №57/2018г. по описа на Административен съд – Кюстендил.

ИЗПРАЩА делото на Районен съд - Кюстендил по подсъдност.      Определението не подлежи на обжалване.

Определението да се съобщи на страните  чрез изпращане на преписи.

 

                                                                       СЪДИЯ :