О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

                                                                     27.02.2018г.                                           град Кюстендил

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

Кюстендилският административен съд                                                                                     

на двадесет и седми февруари                                                      две хиляди и осемнадесета година

в закрито съдебно заседание в следния състав:

                                                         Административен съдия: МИЛЕНА АЛЕКСОВА-СТОИЛОВА

като разгледа докладваното от съдия Алексова-Стоилова

административно дело № 66 по описа за 2018г.

и за да се произнесе, взе предвид следното:

           

            С разпореждане от 05.02.2018г. на основание чл.129, ал.1 и ал.2 във вр. с чл.127, ал.1, т.2-5 от ГПК във вр. с чл.144 от АПК съдът е оставил без движение жалбата с характер на исковата молба от Г.Б.Ф., ЕГН ********** понастоящем в затвора в гр.Б. д. Съдът е указал на ищеца да уточни вида на претендираната отговорност /наказателна или административна/ и при заявена административна такава да внесе 10лв. ДТ за водене на делото, да посочи годен ответник по иска с качеството ЮЛ по арг. от чл.205 от АПК, да посочи конкретните незаконосъобразни действия на съответните длъжностни лица, периодът на същите с точни календарни дати /начална и крайна/, видът на неимуществени вреди за които претендира обезщетение в размер на 4 000лв. и да представи 2бр. копия от жалбата и молбата-уточнение  за връчване на ответника и КОП. Съдът е указал, че неизпълнението на указанията води до прекратяване на образуваното дело.

            Съобщението до ищеца със съдебните указания е получено лично от него на 08.02.2018г. С молба вх.№824/15.02.2018г. ищецът е внесъл дължимата ДТ, заявил е незаконосъобразни действия на служител от затворническата администрация по извършване на претърсване на килията, по непредявяването на протокола за това и по съставяне на документ с невярно съдържание като формулираният петитум е свързан с предявен иск срещу служителя за подправен документ с невярно съдържание за което е предявен граждански иск в размер от 4000лв. за неимуществените вреди, представляващи стрес, унижение, вреди от подправянето на документа и личното държание на служителя.

            Изводът от изложеното е че указанията на съда не са изпълнени в цялост. Ищецът не е посочил ответник по иска с правното качество на юридическо лице, не е посочил период на причинените вреди, не е депозирал преписи от жалбата и молбата според указания от съда брой на останалите страни по делото и липсва конекситет между фактическите основания на предявения иск и неговия петитум. Нещо повече - в обстоятелствената част на молбата от 15.02.2018г. се навеждат нови фактически обстоятелства, незаявени с жалбата по делото във връзка с твърденията за незаконосъобразни действия на служители от затворническата администрация по неправомерно претърсване на килията на ищеца и по непредявяване в деня на претърсването на протокола за това. Тези действия не са свързани по никакъв начин с формирания петитум на исковата молба за предявен „граждански иск“ от друго действие на длъжностното лице – това по съставяне на протокола за претърсване и обиск като документ с невярно съдържание. По този начин, след подаване на молбата за уточняване на иска претенцията е останала неясна и противоречива. Всяка една от посочените нередовности представлява самостоятелно основание за прекратяване на делото.

            На основание чл.129, ал.3 от ГПК във вр. с чл.144 от АПК съдът ще върне жалбата и ще прекрати производството по делото.

            Мотивиран от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

            ВРЪЩА жалбата на Г.Б.Ф. по адм.д.№ 66/2018 г. по описа на КАС.

            ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 66/2018 г. по описа на КАС.

            Определението подлежи на обжалване от ищеца с частна жалба пред ВАС в 7-мо дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.

            Определението да се съобщи на ищеца чрез изпращане на препис от същото.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: