О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

             12.02.2018г., гр.Кюстендил

 

                Кюстендилският административен съд, в закрито заседание на дванадесети  февруари две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

Административен съдия: НИКОЛЕТА  КАРАМФИЛОВА

 

като раззледа докладваното от съдията адм.д.№77/2018г. по описа на КАС, прие следното:

Делото пред Кюстендилски административен съд е образувано след като е изпратено по подсъдност от АССГ. Образувано е по искова молба на К.Д.И., изтърпяващ наказание „лишаване от свобода“ в затвора гр.Бобов дол срещу ГД „ИН“ – София, с която предявява иск с правно основание чл.284, ал.1 от ЗИНЗС за заплащане на сумата от 50 000 лв., представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от специализираните органи по изпълнение на наказанията в резултат на нарушения на чл.3 от ЗИНЗС.

АССГ е прекратил производството и е изпратил делото по подсъдност на КАС, тъй като в съдебно заседание ищецът е направил искане делото да се разгледа от Кюстендилския административен съд.

Настоящият състав на КАС счита, че делото не му е подсъдно съгласно чл.7 от ЗОДОВ, поради което ще прекрати производството по адм.д.№77/2018г. по описа на КАС и ще повдигне препирня за подсъдност пред ВАС. Съображенията са следните:

Съгласно разпоредбата на чл.284, ал.1 от ЗИНЗС /разпоредба, която съдът приема за относима с оглед датата на предявяване на иска/ държавата отговаря за вредите, причинени на лишени от свобода и задържани под стража от специализираните органи по изпълнение на наказанията в резултат на нарушения на чл.3, като иска се разглежда по реда на глава ХІ от АПК. Нормата на чл.285, ал.2 от ЗИНЗС установява изборна подсъдност - пред административния съд по мястото на увреждането или по настоящия адрес на увредения срещу органите по чл.284, ал.1, от чиито актове, действия или бездействия са причинени вредите. КАС отчита факта, че още с подаването на ИМ, а и в последствие с молба вх. №15731/18.10.2017г. ищецът е заявил неколкократно желанието си делото да се разглежда от АССГ – съдът компетентен по местоувреждането. С изявлението си в с.з. на 30.01.2018г. К.И. е променил желанието си, което съдът намира за злоупотреба с право и шиканиране на процеса, защото дава възможност на ищеца многократно, във всеки един момент, да променя подсъдността на делото, с оглед предоставената изборност по чл.285, ал.2 от ЗИНЗС. Това право на страната по делото не следва да се тълкува разширително, тъй като би могло да се създаде правна несигурност.

 Воден от горното, съдът

 

                                    О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 ПОВДИГА ПРЕПИРНЯ ЗА ПОДСЪДНОСТ по адм.д.№77/2018г. по описа на Кюстендилски административен съд пред Върховния административен съд.

 Определението не подлежи на обжалване.

                            

                           АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: