О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

              гр.Кюстендил, 27.02.2018г.

 

                  Кюстендилският административен съд, в закрито заседание на двадесет и седми февруари две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                          Административен съдия: НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Карамфилова адм.д.№78/2018г. по описа на КАС, за да се произнесе взе предвид:

 

                 Производството е образувано по искане на В.П.Д., изтърпяващ наказание „лишаване от свобода“ в затвора Бобов дол за смяна на режима на изтърпяване на наложеното наказание в по-лек.

                Съдът е изискал от началника на затвора сведение за подадено заявление от осъдения с правно основание чл.66, ал.1 от ЗИНЗС, респ. постановена заповед. Видно от писмо изх.№642/19.02.2018г. осъденото лице не е инициирало производство за смяна на режима до началника на затвора. ОТ СГС е препратено по компетентност заявление на лицето от 05.02.2018г., като предстои провеждане на процедурата по чл.66, ал.2 от ЗИНЗС и издаване на мотивирана заповед на органа.

                 С оглед гореизложеното съдът счита, че настоящото заявление, имащо характер на жалба е предявено преждевременно, тъй като към момента на депозирането му – 12.02.2018г. няма постановена заповед от началника на затвора гр.Бобов дол по започнало производство по реда на чл.66 от ЗИНЗС. Липсва годен на оспорване административен акт, поради което жалбата ще бъде оставена без разглеждане, а производството – прекратено.

                 Воден от горното и на основание чл.159, т.1 от АПК, съдът

 

                                                              О П Р Е Д Е Л И:

 

                 ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.П.Д., изтърпяващ наказание „лишаване от свобода“ в затвора Бобов дол за смяна на режима на изтърпяване на наложеното наказание в по-лек.

                 Прекратява производството по адм.д.№78/2018г. по описа на КАС.     

                 Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в седем дневен срок, считано от съобщаването му на страните чрез връчване на преписи.

 

 

                               АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: