О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

                        гр. Кюстендил, 26 февруари 2018 год.

 

                        В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

         ИВАН ДЕМИРЕВСКИ, съдия при Кюстендилския административен съд, докладчик по адм. дело № 86/2018 г., днес 26 февруари 2018 г. в закрито заседание, за да се произнеса, взех предвид следното:

            Делото е образувано по искова молба и допълнение към нея на М.Б.К., изтърпяващ наказание „доживотен затвор“ против ГД „Изпълнение на наказанията“ гр. София, с правно основание чл. 284 ал. 1 от ЗИНЗС.

            КнАдмС въз основа на извършена преценка по чл. 285 от ЗИНЗС счита, че неправилно исковата молба е изпратена до Административен съд – Кюстендил. Съгласно разпоредбата на чл. 1 ал. 1 от същия закон, исковете по чл. 284 ал. 1 се разглеждат по реда на глава единадесета от АПК, като местната подсъдност се определя по правилото на ал. 2. Според тази норма искът за обезщетение се предявява пред съда по мястото на увреждането или по настоящия адрес на увредения, срещу органите по чл. 284 ал. 1 от ЗИНЗС, от чиито актове, действия или бездействия са причинени вредите. Местната подсъдност е изборна, като изборът може да се направи между местно компетентния административен съд по мястото на увреждането и административния съд по настоящия адрес на увредения.

          Кюстендилският административен съд намира, че в случая местната подсъдност е безспорна, поради това, че мястото на увреждане, за което се твърди, че е извършено и настоящия адрес на увреденияq са на едно и също място – Затвора в гр. Варна и родово компетентен да разгледа спора се явява Административен съд – гр. Варна. Горното се установява от изложеното в исковата молба и нейното допълнение, а именно се твърди, че са извършени неправомерни действия от страна на администрацията на Затвора в гр. Варна и от това, че от 19.01.2018 г., л.св. М.К. е приведен в Затвора в гр. Варна. Отделно от горното, същият е пожелал допускането на свидетели, които излежават наказания в същия затвор.     

 

            При тези съображения Кюстендилският административен съд

 

                                                О П Р Е Д Е Л И:

           

            ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 86/2018 г. по описа на КнАдмС.

            ИЗПРАЩА адм. дело № 86/2018 г. по описа на КнАдмС по компетентност на Административен съд – гр. Варна.

            Определението е окончателно.

 

                                                                   Административен       съдия: