Р Е Ш Е Н И Е

 

2017, 16.01.

 

4

 

Кюстендил

 
 


Номер                                                  Година                                     Град

 

 

                                   В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ГР. КЮСТЕНДИЛ   

На шестнадесети декември, две хиляди и шестнадесета година,   

в публично съдебно заседание, в следния състав:

 

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ДАНИЕЛА ПЕТРОВА

ЧЛЕНОВЕ:  ИВАН ДЕМИРЕВСКИ

                    МИЛЕНА АЛЕКСОВА - СТОИЛОВА

С участието на секретаря И.С.

В присъствието на прокурора МАРИЯНА СИРАКОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия  Д. ПЕТРОВА к.а.н.д. 260/2016г. по описа и ЗА ДА СЕ ПРОИЗНЕСЕ, ВЗЕ ПРЕДВИД СЛЕДНОТО :

            Предявена е касационна жалба от Е.С.Й. *** срещу решение Кюстендилския районен съд № 318 от 26.07.2016г. по н.а.х.д. № 530 по описа на този съд за 2016г., с което е потвърдено наказателно постановление № 16-1139-000312 от 07.03.2016г., издадено от началника на сектор “Пътна полиция” при ОД на МВР Кюстендил. В жалбата се съдържат оплаквания за пороци на решението, които следва да се квалифицират като касационно основание по чл. 348, ал. 1, т. 1 от НПК. Иска се отмяна на решението и на наказателното постановление.

            Ответникът по касационната жалба – сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР Кюстендил не взема становище по допустимостта и основателността на касационната жалба.        

            Представителят на Окръжна прокуратура Кюстендил дава заключение за неоснователност на касационното оспорване. Счита се, че първоинстанционното решение е правилно.

            Административният съд, на основание чл. 218 от АПК във връзка с чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, след като обсъди посочените в жалбата пороци на решението и провери служебно валидността, допустимостта и съответствието на решението с материалния закон, прие следното :

            Касационната жалба е допустима, подадена е от страна с право на жалба срещу съдебен акт, който подлежи на обжалване по касационен ред, спазен е преклузивният 14 – дневен срок по чл. 211, ал. 1 от АПК, отговаря и на изискванията за форма и съдържание по чл. 212, чл. 213 от АПК.

            Разгледана по същество, касационната жалба е неоснователна.

            Предмет на касационна проверка е решение на Кюстендилския районен съд № 318 от 26.07.2015г. по н.а.х.д. № 530/2016г. С обжалваният съдебен акт е потвърдено наказателно постановление № 16-1139-000312 от 07.03.2016г., издадено от началника на сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР Кюстендил, с което на основание чл. 53 от ЗАНН и чл. 183, ал. 4 от Закона за движението по пътищата /ЗДП/ на Е.С.Й. *** е наложено административно наказание “глоба” в размер на 50 лева. Посочена е като нарушена разпоредбата на чл. 137а, ал. 1 от ЗДП.                    

            В рамките на служебната касационна проверка на първоинстанционното решение, настоящият състав на Административния съд счита, че Кюстендилският районен съд е постановил валиден и допустим съдебен акт.

            Осъществявайки на основание чл. 218, ал. 2 от АПК служебна проверка относно съответствието на атакуваното съдебно решение с материалния закон от една страна, а от друга относно посочените в жалбата пороци, сочещи касационното основание по чл. 348, ал. 1, т. 1 от НПК, Административният съд счита следното:

            За да постанови изложения по горе резултат, Кюстендилският районен съд е приел, че в административнонаказателното производство по съставяне на АУАН и издаване на НП не са допуснати съществени процесуални нарушения, включително и такива имащи отношение към законосъобразното съдържание на тези актове. Въз основа писмените и гласни доказателствени средства е извел фактическото установяване, че към момента на извършената проверка, свидетелят по АУАН не извършвал такава на друг водач и е възприел пряко и лично релевантните обстоятелства. По съществото на спора съдът е приел, че нарушението е доказано.

            Решаващите съображения на първата съдебна инстанция са обосновани от съдържанието на АУАН и НП и доказателствата по делото. В съответствие с приложимия материален закон са мотивите на първата съдебна инстанция, че е доказано извършване на нарушението. Те са основани на цялостна и задълбочена преценка на доказателствата по делото и изследваните и изяснени в пълнота релевантни обстоятелства. Изцяло се споделят и решаващите съображения на съда относно обстоятелствата, при които е извършена проверката на жалбоподателя и неустановяването на обстоятелства, сочещи липса на пряко и лично възприемане на релевантните факти от свидетеля по АУАН. Тези обосновани от доказателствата фактически изводи на първата съдебна инстанция изцяло се подкрепят от писмените доказателствени средства приети в касационното производство. Наведените в обратен смисъл касационни оплаквания са неоснователни. Неоснователни са и оплакванията за неправилност на съдебното решение, основаващи се на твърдения за маловажност на деянието.

            Крайният решаващ извод на Административния съд е, че не е осъществено касационното основание по чл. 348, ал. 1, т. 1, проверено по оплаквания на жалбоподателя, респективно по служебен почин на съда.

            Следва валидното, допустимо и правилно първоинстанционно решение да бъде оставено в сила.

            Воден от изложените съображения и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във връзка с чл. 63, ал. 1 ЗАНН,

            АДМИНИСТРАТИВНИЯТ СЪД  РЕШИ :

            ОСТАВЯ В СИЛА решение № 318 от 26.07.2016г. на Кюстендилския районен съд по н.а.х.д. № 530/2016г.

            Решението е окончателно.

            Решението да се съобщи чрез връчване преписи на страните.                                                        

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                            ЧЛЕНОВЕ : 1.                      2.