Р Е Ш Е Н И Е

 

2017, 10.03.

 

66

 

Кюстендил

 
 


Номер                                                  Година                                     Град

 

                                   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ГР. КЮСТЕНДИЛ             

На десети февруари, две хиляди и седемнадесета година,   

в публично съдебно заседание, в следния състав:

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:      ГАЛИНА СТОЙЧЕВА

                       ЧЛЕНОВЕ:     ДАНИЕЛА ПЕТРОВА

                                               ИВАН ДЕМИРЕВСКИ

С участието на секретаря Л.С.

В присъствието на прокурора ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия  Д. ПЕТРОВА к.а.н.д. 296/2016г. по описа и ЗА ДА СЕ ПРОИЗНЕСЕ, ВЗЕ ПРЕДВИД СЛЕДНОТО :

            Предявена е касационна жалба от Главна дирекция „Контрол на пазара“ при Комисия за защита на потребителите, представлявана от процесуален пълномощник адв. И.А., срещу решение на Кюстендилския районен съд № 294 от 06.07.2016г. по н.а.х.д. № 483 по описа на този съд за 2016г. В жалбата се съдържат оплаквания за пороци на решението, които съставляват касационно основание по чл. 348, ал. 1, т. 1 от  Наказателно-процесуалния кодекс /НПК/ – нарушение на закона. Иска се отмяна на първоинстанционния съдебен акт и отмяна на наказателното постановление.          Ответникът по касационната жалба – „Т.Б.“ ЕАД, не се представлява и не изразява становище.

            Представителят на Окръжна прокуратура Кюстендил дава заключение за неоснователност на касационното оспорване. Счита се, че решението на въззивния съд е правилно и следва да бъде оставено в сила.

            Административният съд, на основание чл. 218 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл. 63, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/, след като обсъди посочените в жалбата пороци на решението и провери служебно валидността, допустимостта и съответствието на решението с материалния закон, прие следното :

            Касационната жалба е допустима. Подадена е от страна в първоинстанционното производство срещу подлежащо на касационен контрол съдебно решение. Спазен е преклузивният 14 - дневен срок по чл. 211, ал. 1 от АПК. Касационното оспорване отговаря на изискванията за форма и съдържание по чл. 212, чл. 213 от АПК.

            Разгледана по същество, касационната жалба е неоснователна.

            Предмет на касационна проверка е решение на Кюстендилския районен съд № 294 от 06.07.2016г. по н.а.х.д. № 483/2016г. по описа на този съд, с което е отменено наказателно постановление № К – 15255/01.02.2016г., издадено от главния директор на Главна дирекция „Контрол на пазара” при Комисията за защита на потребителите. С отмененото наказателно постановление, по т. 1 - на основание чл. 222а във връзка с чл. 113, ал. 1 от Закона за защита на потребителите /ЗЗП/ на – „Т.Б.“ ЕАД е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева; по т. 2 – на основание чл. 228 във връзка с чл. 108 от ЗЗП на дружеството е наложена имуществена санкция в размер на 200 лева. По т. 1 от НП е прието, че при извършена проверка е установено, че търговецът не е спазил изискванията на чл. 113, ал. 1 от Закона за защита на потребителите. Следва цитиране съдържанието на разпоредбата и повторно заключение, че това изискване не е спазено. Посочено е, че фактът е констатиран при проверка на 06.08.2015г. По т. 2 на първо място е цитиран текста на чл. 108 от ЗЗП, следван от констатацията, че към 07.10.2015г. продавачът не спазва това изискване и не представя доказателства за независима експертна оценка. Посочено е, че проверката в обекта е във връзка с постъпила в КЗП жалба с цитиран входящ номер за рекламация на мобилен телефон. Аналогично е описанието на нарушението и в предхождащия НП АУАН.

            КРС е отменил наказателното постановление, като е приел, че в административнонаказателното производство са допуснати съществени процесуални нарушения относно съдържанието на АУАН и НП. Изложил е подробни и задълбочени мотиви.

             В рамките на служебната касационна проверка на първоинстанционното съдебно решение, настоящият състав на Административния съд счита, че КРС е постановил валиден и допустим съдебен акт.

            Осъществявайки на основание чл. 218, ал. 1 от АПК проверка относно посочените в жалбата пороци и съответствието на първоинстанционния съдебен акт с материалния закон,  Административният съд счита следното:

            Решението, предмет на касационна проверка е правилно. Обоснован от съдържанието на АУАН и НП и писмените и гласни доказателствени средства по делото е изводът на КРС, че в административнонаказателното производство са допуснати съществени процесуални нарушения. Решаващите съображения в този смисъл изцяло се споделят от настоящата касационна инстанция. При излагане на обстоятелствата, в които в конкретния случай се изразява извършеното нарушение, както актосъставителят, така и наказващият орган, са пресъздали в АУАН, съответно в НП, текста на неизпълнената законова норма на чл. 113, ал. 1 от ЗЗП, респективно текста на чл. 108 от с.з., без да посочат какво е било конкретното дължимо поведение, респективно какво не е, а е следвало да бъде осъществено, за да бъде приведена вещта в съответствие с договора за продажба по т. 1, съответно по т. 2 – обстоятелствата, които са счетени за неизпълнение на задължение по чл. 108 от ЗЗП. Липсва сочене на кое условие от договора за продажба не е отговаряла потребителската стока, респективно условието, в съответствие с което е следвало да бъде приведена стоката. Както по т. 1, така и по т. 2 от НП и предхождащия го АУАН, не са изложени обстоятелства за дължимото поведение, което не е осъществено в нарушение, респективно в неизпълнение разпоредбите на чл. 113, ал. 1 и чл. 108 от ЗЗП. Този порок в съдържанието на АУАН и НП не е преодолян чрез  препращането към констативния протокол от 06.08.2015г. Последният не би могъл да замести АУАН предвид неговата функция да сложи началото на административнонаказателното обвинение, да привлече нарушителя към административнонаказателна отговорност и да повдигне обвинението в извършване на административно нарушение. Вън от това следва да се посочи, че констативният протокол от 06.08.2015г. съдържа и констатации, които стоят извън обсега на процесните обвинения, поради което препращането към тях не само, че не изяснява и попълва същите с конкретни факти, но и ги прави по-неточно и неконкретни. Като е възприел тази липса на съдържание в АУАН и НП за съществено процесуално нарушение, т.е. за нарушение, което е накърнило правото на защита на наказания субект, районният съд е постановил правилно решение.

            Не е налице соченото от касатора основание за отмяна по чл. 348, ал. 1, т. 1 от НПК.

            Следва валидното, допустимо и правилно решение да бъде оставено в сила.

            Воден от изложените съображения и на основание чл. 218, чл. 221, ал. 2 АПК, във връзка с чл. 63, ал. 1 ЗАНН, СЪДЪТ  РЕШИ :

 

            ОСТАВЯ В СИЛА решение № 294 от 06.07.2016г. по н.а.х.д. № 483 от 2016г. на Кюстендилския районен съд.

 

            Решението не подлежи на обжалване.

 

            Решението да се съобщи чрез изпращане на преписи.        

 

                                              

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                            ЧЛЕНОВЕ : 1.                                 2.