Р Е Ш Е Н И Е

                                     14                                26.01.2017г.                                           град Кюстендил

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

Кюстендилският административен съд                                                                                     

на двадесети януари                                                                    две хиляди и седемнадесета година

в открито съдебно заседание в следния състав:

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ПЕТРОВА                                                                 

       ЧЛЕНОВЕ: 1.МИЛЕНА АЛЕКСОВА-СТОИЛОВА

                                                                                  2.НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА

с участието на секретаря А.М.

и в присъствието на прокурор Марияна Сиракова от КОП

като разгледа докладваното от съдия Алексова-Стоилова

касационно административнонаказателно дело № 304 по описа за 2016г.

и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.211 и сл. от АПК във вр. с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН.

            Юрисконсулт К.А. Т. като пълномощник на МИТНИЦА ЮГОЗАПАДНА обжалва решението по н.а.х.д.№629/2016г. по описа на РС – Дупница. Релевираното касационно основание е по чл.348, ал.1, т.1 от НПК. Нарушението на закона поради неправилното му прилагане се свързва с твърдението, че ДП №143/2014г. по описа на РУ - Бобов дол, №1218/2014г. по описа на ДРП е водено срещу лице, различно от нарушителката по отношение на други акцизни стоки, различни от тези в обвинението по НП. Моли се за отмяна на решението и потвърждаване на НП, евентуално връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на съда.

В писмено становище и в с.з. представителите на касатора поддържат жалбата.

В отговор и молба-становище ответницата М.И.Д. *** оспорва жалбата като неоснователна

            Представителят на КОП дава заключение за основателност на жалбата, считайки решението на съда за неправилно.

            Кюстендилският административен съд, след запознаване с жалбата и материалите по делото на районния съд, намира същата за допустима като подадена от представител на легитимиран правен субект с право на обжалване по см. на чл.210, ал.1 от АПК в преклузивния срок по чл.211, ал.1 от АПК.

            Разгледана по същество, жалбата е основателна. Съображенията за това са следните:

            Предмет на въззивно обжалване е НП №680/21.04.2016г. на началника на Митница Югозападна, с което на М.И.Д.:

1/на основание чл.123, ал.1 от ЗАДС е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 1000лв.,

2/на основание чл.123, ал.6 от ЗАДС е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 2000лв. и

3/на основание чл.124, ал.1 от ЗАДС са отнети в полза на държавата цигари марка „Classic Blue“ - 18бр. кутии по 20 къса /360 къса/ без акцизен бандерол като предмет на нарушението по чл.123, ал.1 от ЗАДС и цигари марка „Diva Luxurious slims“ – 42бр. кутии по 20 къса /840 къса/, обозначени с надпис „Duti Free Sales Only“, като предмет на нарушението по чл.123, ал.6 от ЗАДС.

            От събраните по делото доказателства районният съд е установил от фактическата страна на спора, че срещу нарушителката е водено досъдебно производство вх.№143/2014г. по описа на ДРП за престъпление по чл.234, ал.1 от НК за това, че на 22.12.2014г. в лек автомобил е държала държавни акцизни стоки без бандерол – 10бр. стека различни цигари. Според съда, с Постановление от 12.11.2015г. прокурорът е отдели материалите, касаещи престъпление по чл.234, ал.1 от НК за държане на цигари, намерени при претърсване и изземване в жилище, обитавано от лице, различно от жалбоподателката, които материали са изпратени на Митницата по компетентност.

            При тези фактически установявания съдът е формирал правен извод за незаконосъобразност на НП. Според съда наказателното производство срещу жалбоподателката не е прекратено, поради което административнонаказателното производство е образувано в нарушение на чл.33, ал.1 от ЗАНН. По посочените правни доводи без да обсъжда спора по същество съдът е отменил НП и е прекратил производството.

В пределите на касационната проверка по чл.218, ал.2 от АПК и във връзка с релевираното в жалбата касационно основание съдът намира, че решението на районния съд е валидно и допустимо като постановено от компетентен съд в предвидената от закона форма по допустима въззивна жалба. Решението обаче е неправилно поради неправилно приложение на закона. Съображенията за това са следните:

            Изводът на съда за наличие на висящо наказателно производство срещу нарушителката е необоснован от събраните по делото на районния съд писмени доказателствени средства. Съдържанието на Постановлението от 12.11.2015г. на прокурор С. Д. при РП – Дупница, касаещо отделяне на материали от ДП №143/2014г. по описа на РУ – Бобов дол, ДП №1218/2014г. по описа на РП – Дупница, ведно с приложените документи по ДП не подкрепят становището на съда за образувано и водено наказателно производство срещу М.И.Д.. Наказателното производство е образувано на 22.12.2014г. срещу лицето Р.С.В. за престъпление по чл.234, ал.1 от НК - държане на акцизни стоки без бандерол в лек автомобил. В хода на проведеното разследване във връзка с обясненията на В. за закупуване на стоките от Б. Л. С. е извършено претърсване и изземване в апартамента, обитаван от С., при което действие са открити акцизните стоки, предмет на обвинението в НП. Прокурорът е разпоредил отделяне на материалите, свързани с намерените в апартамента на С. акцизни стоки, в отделна преписка и изпращането им на Митница Югозападна за налагане на административно наказание, т.к. случаят не е немаловажен по см. на състава по чл.234, ал.1 от НК. В рамките на проведеното ДП съгласно останалите приложени по описа на л.24 доказателствени средства – протоколите за разпит на нарушителката и сина й Б. Л. С. е установено, че цигарите са закупени от нарушителката и са нейни. Изводът от изложеното е, че ДП не е образувано и водено срещу Д., както и че срещу нея няма повдигнато обвинение за извършено престъпление. Наказателното производство по отношение намерените в дома на С. акцизни стоки не е било висящо. За посочените стоки такова ДП не е било образувано, а наличните доказателствени материали за изпратени по компетентност на административнонаказващия орган. Следователно, не са налице предпоставките за реализиране на забраната по чл.33, ал.1 от ЗАНН. Изводът се потвърждава и от приобщеното в касационното производство писмо №2520/2014г. от 16.12.2016г. на РП –Дупница /вж. л.29/.  

            Стигайки до обратни правни изводи, районния съд е нарушил материалния закон и е постановил неправилно решение, което на основание чл.221, ал.2, пр.2 от АПК ще се отмени. Касационният съд не може да реши спора по същество, т.к. липсва произнасяне на районния съд по съществото на спора във връзка със законосъобразността на оспореното НП. Посоченото обстоятелство налага връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на районния съд.

            Мотивиран от горното и на основание чл.221, ал.2, пр.2 и чл.222, ал.2, т.1 от АПК, съдът

 

Р Е Ш И:

 

            ОТМЕНЯ решение № 265/21.07.2016г. по н.а.х.д. № 629/2016г. по описа на РС - Дупница.

ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на първоинстанционния съд.

            Решението е окончателно.

            Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от същото.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                ЧЛЕНОВЕ: 1.                               2.