Р Е Ш Е Н И Е

 

2017, 20.02.

 

36

 

Кюстендил

 
 


Номер                                                  Година                                     Град

 

                                   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ГР. КЮСТЕНДИЛ   

На двадесети февруари, две хиляди и седемнадесета година,  

в публично съдебно заседание, в следния състав:

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д. ПЕТРОВА      

                                                         ЧЛЕНОВЕ: МИЛЕНА АЛЕКСОВА – СТОИЛОВА

                                                                               НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА

С участието на секретаря А.М.     

В присъствието на прокурора МАРИЯНА СИРАКОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия  ПЕТРОВА к.а.н.д. 310/2016г. по описа и   за да се произнесе, взе предвид следното:

            Д.Б.А. *** е предявила касационна жалба срещу решение на Кюстендилския районен съд № 324 от 10.09.2016г. по н.а.х.д. № 1117 по описа на този съд за 2016г., с което е потвърдено наказателно постановление № 26 от 06.06.2016г., издадено от началника на Митница Югозападна. В жалбата се навеждат и поддържат оплаквания за пороци на решението, които следва да се квалифицират като касационно основание по чл. 348, ал. 1, т. 1 от Наказателно – процесуалния кодекс /НПК/. Счита се, че е неправилна преценката на първата съдебна инстанция за това, че в административнонаказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения.

            Ответникът – Митница Югозападна, чрез процесуален пълномощник главен юрисконсулт А. С. В., оспорва касационната жалба. Счита се, че решението е правилно, като се развиват съображения за неоснователност на касационните оплаквания. 

            Представителят на Окръжна прокуратура Кюстендил дава заключение, че касационната жалба е неоснователна, а първоинстанционното решение - правилно.

            Административният съд, на основание чл. 218 от АПК във връзка с чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, след като обсъди посочените в касационната жалба пороци на решението и провери служебно валидността, допустимостта и съответствието му с материалния закон, прие следното :

            Касационната жалба е допустима, подадена е от страна с право на жалба, срещу съдебен акт, който подлежи на обжалване по касационен ред, спазен е преклузивният 14 – дневен срок по чл. 211, ал. 1 от АПК, отговаря и на изискванията за форма и съдържание по чл. 212, чл. 213 от АПК.

            По основателността на касационната жалба, Административният съд счита следното:

            Предмет на касационна проверка е решение на Кюстендилския районен съд № 324 от 10.09.2016г. по н.а.х.д. № 1117 по описа на този съд за 2016г., с което е потвърдено наказателно постановление № 26 от 06.06.2016г., издадено от началника на Митница Югозападна.       

            С потвърденото наказателно постановление, издадено от началника на Митница Югозападна, на основание чл. 123, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/ е наложено административно наказание „глоба” в размер на 1 000 лева и е постановено на основание чл. 124, ал. 1 от ЗАДС отнемане в полза на държавата на стоките, предмет на нарушението. Предхождащият наказателното постановление АУАН е издаден от В. Д. В., на длъжност „полицай“ при Гранично полицейско управление Гюешево. Релевирани са обстоятелствата, че при извършена рутинна полицейска проверка на 04.01.2016г., 00, 30 часа, в центъра на с. Гърляно, област Кюстендил, е спрян за проверка лек автомобил /описан/, управляван от Т. И. Т., придружаван от пътниците Д.Б.А. и Р. П. С.. Посочено е, че в хода на проверката в личния багаж на А. са открити тютюневи изделия – цигари, описани като количество и марка, без български акцизен бандерол. Съставеният на 04.01.2016г. АУАН е редовно предявен и връчен на лицето на същата дата. Последвало е издаване на НП, в което е приета идентична фактическа обстановка, а въз основа на същата е счетено, че на 04.01.2016г., 00, 30 часа в центъра на с. Гърляно, област Кюстендил, Д.Б.А. е пренасяла в личния багаж акцизна стока – тютюневи изделия /цигари/ без задължителния акцизен бандерол на Министерство на финансите. Въз основа на това е прието, че лицето е осъществило състава на административно нарушение по чл. 123, ал. 1 от ЗАДС и е наложено административно наказание “глоба” в размер на 1 000 лева. На основание чл. 124, ал. 1 от ЗАДС е постановено и отнемане в полза на държавата на вещите предмет на нарушението.

            Кюстендилският районен съд е приел като доказателства материалите по административнонаказателната преписка. Пред първата съдебна инстанция са събрани и гласни доказателствени средства в лицето на свидетелите В.Д. В. и М. К. М..

            За да постанови посочения по-горе резултат, Кюстендилският районен съд е приел, че в хода на административнонаказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения. Този си извод съдът е обосновал с яснотата на изложената в АУАН фактическа обстановка и ненакърненото с оглед същата право на защита на жалбоподателката. По съществото на спора за законосъобразността на наказателното постановление съдът е счел, че релевираното нарушение е доказано по несъмнен начин въз основа на писмените и гласни доказателствени средства. Приел е, че в случая разпоредбата на чл. 28 от ЗАНН е неприложима. Така мотивиран, районният съд е потвърдил наказателното постановление.

            В рамките на служебната касационна проверка на първоинстанционното решение, Административния съд счита, че Кюстендилският районен съд е постановил валиден и допустим съдебен акт.

            Осъществявайки на основание чл. 218, ал. 2 от АПК служебна проверка относно съответствието на атакуваното съдебно решение с материалния закон от една страна, а от друга относно посочените в касационната жалба пороци, сочещи касационното основание по чл. 348, ал. 1, т. 1 от НПК, Административният съд счита следното:

            Неоснователни са оплакванията на страната - касатор за неправилност на съдебното решение поради нарушение на закона. Въз основа на закона /чл. 128, ал. 3 от ЗАДС/ е формираната преценка на съда за компетентност на актосъставителя, който е полицейски служител на ГПУ Гюешево и като такъв е служител на МВР. Налице е компетентност и на издателя на наказателното постановление, който е оправомощен чрез заповед на директора на Агенция „Митници“ /л. 9 от делото на районния съд/ въз основа на закона – чл. 128, ал. 2 от ЗАДС. Обоснована от съдържанието на АУАН и НП и доказателствата по административнонаказателната преписка е преценката на първата съдебна инстанция, че в производството по съставяне на АУАН и издаване на НП не са допуснати съществени процесуални нарушения. В съставения АУАН не е описано релевираното нарушение с признаците му съгласно чл. 6 от ЗАНН, включително - не е посочено изпълнителното деяние на нарушението, съобразно което да се квалифицира по една от предвидените в чл. 123, ал. 1 от ЗАДС хипотези. Същевременно в АУАН е извършено пълно, конкретно и детайлно описание на релевантната фактическа обстановка, включително с посочване на обстоятелството, че акцизните стоки – тютюневи изделия без акцизен бандерол по образец, утвърден от министъра на финансите, са намерени в личния багаж на жалбоподателката. Въз основа на това изложение на обстоятелства в съдържанието на АУАН за привлеченото към административнонаказателна отговорност лице не е имало каквато и да било неяснота относно това в извършването на кое нарушение е обвинено. Оттук следва и изводът, че макар и със съдържание, не напълно съответстващо на изискванията на закона, АУАН е осъществил своите функции в административнонаказателното производство – да започне същото и да привлече извършителя на нарушението към административнонаказателна отговорност чрез повдигане на обвинение в извършено нарушение. В този процес, поради яснотата на изложената фактическа обстановка, не е нарушено или ограничено правото на защита на жалбоподателя, от което пряко следва, че не е допуснато съществено процесуално нарушение. Въз основа на така съставения АУАН наказващият орган е издал наказателното постановление в хипотезата на чл. 53, ал. 2 от ЗАНН, която е изрично предвидена със специална норма възможност в административнонаказателното производство. Разпоредбата предвижда, че въпреки допусната нередовност на АУАН, след като е установено по безспорен начин извършване на нарушението, самоличността на нарушителя и неговата вина, наказващият орган издава наказателното постановление. Така процедирайки, наказващият орган е взел предвид фактическа обстановка в пълно тъждество с тази по АУАН, определил е правната квалификация на нарушението и е наложил предвиденото в санкционната част на правната норма наказание. Преценката на районния съд, че не са допуснати съществени процесуални нарушения, е правилна и формирана изцяло в съответствие със закона. Формирайки изводи в този смисъл районният съд не е допуснал соченото от касатора основание за отмяна на решението по чл. 348, ал. 1, т. 1 от НПК.

            Въз основа на събраните по делото писмени и гласни доказателствени средства районният съд е достигнал до обоснования извод, че е установено извършване на релевираното нарушение.

            Крайният решаващ извод е, че не са осъществени сочените от касатора и служебно проверени пороци на решението, съставляващи касационно основание по чл. 348, ал. 1, т. 1 от НПК.

            Следва валидното, допустимо и правилно решение да бъде оставено в сила.

            Воден от мотивите си и на основание чл. 221, ал. 2, чл. 218 АПК, във връзка с чл. 63, ал. 1 ЗАНН, СЪДЪТ  РЕШИ :

 

            ОСТАВЯ В СИЛА решение № 324 от 10.09.2016г. на Кюстендилския районен съд по н.а.х.д. № 1117/2016г.

 

            Решението не подлежи на обжалване.

 

Решението да се съобщи чрез връчване преписи на страните.

 

 

                                                                                   

                                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ :                                                                                                                        

                                                                                              ЧЛЕНОВЕ : 1.                     

                                                                                                                     

                                                                                                                      2.