Р Е Ш Е Н И Е

 

2017, 10.03.

 

65

 

Кюстендил

 
 


Номер                                                  Година                                     Град

 

                                   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ГР. КЮСТЕНДИЛ             

На десети февруари, две хиляди и седемнадесета година,  

в публично съдебно заседание, в следния състав:

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:      ГАЛИНА СТОЙЧЕВА

            ЧЛЕНОВЕ:     ДАНИЕЛА ПЕТРОВА

                                   ИВАН ДЕМИРЕВСКИ

С участието на секретаря Л.С.

В присъствието на прокурора ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия  Д. ПЕТРОВА к.а.н.д. 325/2016г. по описа и ЗА ДА СЕ ПРОИЗНЕСЕ, ВЗЕ ПРЕДВИД СЛЕДНОТО :

            Предявена е касационна жалба от сектор „Пътна полиция” при Областна дирекция на МВР /ОД на МВР/ Кюстендил, чрез началника на сектор - главен инспектор Р. Б., срещу решение на Кюстендилския районен съд № 361 от 28.10.2016г. по н.а.х..д. № 1012 по описа на този съд за 2016г. Развиват се съображения за неправилност на съдебното решение, като се сочат пороци, съставляващи касационните основания по чл. 348, ал. 1, т. 1 и т. 2 от НПК – нарушение на закона и съществени процесуални нарушения. Иска се отмяна на първоинстанционното съдебно решение и потвърждаване на наказателното постановление.

            Ответникът по касационната жалба – Ц.В.К., представляван от адв. А.Т., оспорва касационната жалба.

            Представителят на Окръжна прокуратура Кюстендил дава заключение, че първоинстанционното решение е неправилно, а касационната жалба основателна.

            Административният съд, на основание чл. 218 от АПК във връзка с чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, след като обсъди посочените в жалбата пороци на решението и провери служебно валидността, допустимостта и съответствието на решението с материалния закон, прие следното :

            Касационната жалба е допустима, подадена е от страна с право на жалба срещу съдебен акт, който подлежи на обжалване по касационен ред, спазен е преклузивният 14 – дневен срок по чл. 211, ал. 1 от АПК, отговаря и на изискванията за форма и съдържание по чл. 212, чл. 213 от АПК.

            Разгледана по същество, касационната жалба е основателна.

            Предмет на касационна проверка е решение на Кюстендилския районен съд № 361 от 28.10.2016г. по н.а.х..д. № 1012 по описа на този съд за 2016г., с което е отменено наказателно постановление №16-1139-000964/25.05.2016г., издадено от началника на сектор ПП при ОД на МВР Кюстендил. С отмененото от районния съд наказателно постановление на основание чл. 53 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/ и чл. 174, ал. 1 от Закона за движението по пътищата /ЗДП/ на Ц.В.К. ***, са наложени административни наказания “глоба” в размер на 700 лева и „лишаване от право да управлява МПС” за срок от 7 месеца. В АУАН и НП е посочено, че при конкретно и подробно описани обстоятелства за време и място, К. е управлявал лек автомобил /описан/ след употреба на алкохол, установена с техническо средство. Посочено е, че показанията на последното в 00, 52 часа са били – 0, 79 промила в издишания от водача въздух. Посочено е, че лицето има мирис на алкохол и е казало, че е изпило няколко бири. В предхождащия издаване на НП АУАН, съставен непосредствено след извършената проверка, е налице идентично описание на обстоятелствата.

            В рамките на служебната касационна проверка на първоинстанционното решение, настоящият състав на Административния

съд счита, че Кюстендилския районен съд е постановил валиден и допустим съдебен акт.

            Осъществявайки на основание чл. 218, ал. 2 от АПК служебна проверка относно съответствието на атакуваното съдебно решение с материалния закон от една страна, а от друга относно посочените в жалбата пороци, сочещи касационни основания по чл. 348, ал. 1, т. 1 и т. 2 от НПК, Административният съд счита следното:

            Въз основа на събраните писмени и гласни доказателствени средства КРС е приел, че нарушителят е осъществил всички елементи от състава на административнонаказателната отговорност по чл. 174, ал. 1 от ЗДП, но деянието не е общественоопасно поради наличие хипотезата на маловажен случай. Приел е от друга страна, че при съставяне на АУАН са допуснати множество съществени процесуални нарушения, водещи до неяснота на обвинението. Така мотивиран, районният съд отменил наказателното постановление.

            Решението е неправилно.

            Споделят се фактическите изводи на районния съд, че елементите от състава на ангажираната административнонаказателна отговорност от обективна и субективна страна са установени по категоричен и несъмнен начин по делото.

            Не се споделя първият решаващ мотив на районния съд, че в административнонаказателното производство са допуснати съществени процесуални нарушения. Въз основа съдържанието на АУАН и НП се установява, че релевантната фактическа обстановка е изложена в пълнота и напълно ясно. Изписване собственото име на нарушителя като „Ц.“, вместо „Ц.“, е преодоляно чрез правилно изписване на последното в НП и при условията на чл. 53, ал. 2 от ЗАНН не е опорочило наказателното постановление. Този пропуск не се е отразил на яснотата на обвинението, респективно не е ограничил правото на защита на наказаното лице. Изводите на районния съд в обратен смисъл са формирани в противоречие на материалния закон и са необосновани от обстоятелствата и доказателствата по делото.

            Необоснован и противоречащ на приложимия закон е и другият решаващ мотив на първата съдебна инстанция за маловажност на деянието. Сочените едва в съдебното производство обстоятелства за спешност по повод осъщественото от К. управление на процесното МПС не са доказани по делото, а и същите сочат единствено наличието на предварително намерение след приключване на посещението на гости в гр. Бобов дол по повод имен ден, осъществяване на шофиране с цел прибиране в гр. Кюстендил. Липсват други обстоятелства, които да обосноват извод за маловажност на деянието.

            Следва извод на настоящата касационна инстанция за осъществено касационно основание по чл. 348, ал. 1, т. 1 от НПК, при което следва отмяна на оспореното съдебно решение и съобразно изводите за доказаност на нарушението, произнасяне на основание чл. 222, ал. 1 от АПК по същество, като се потвърди наказателното постановление.

 

            Воден от изложените съображения АДМИНИСТРАТИВНИЯТ СЪД  РЕШИ :

            ОТМЕНЯ решение № 361 от 28.10.2016г. по н.а.х.д. № 1012/2016г. на Кюстендилския районен съд и вместо него

            ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №16-1139-000964/25.05.2016г., издадено от началника на сектор ПП при ОД на МВР Кюстендил, с което на Ц.В.К. *** на основание чл. 53 от Закона за административните нарушения и наказания и чл. 174, ал. 1 от Закона за движението по пътищата са наложени административни наказания “глоба” в размер на 700 лева и „лишаване от право да управлява МПС” за срок от 7 месеца.

           

 

            Решението не подлежи на обжалване. 

 

            Решението да се съобщи на страните чрез връчване на преписи.

 

 

 

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                            ЧЛЕНОВЕ : 1.                      2.                                                                                                       .