Р Е Ш Е Н И Е

 

2017, 10.03.

 

64

 

Кюстендил

 
 


Номер                                                  Година                                     Град

 

 

                                   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ГР. КЮСТЕНДИЛ             

 

На десети февруари, две хиляди и седемнадесета година,  

в публично съдебно заседание, в следния състав:

 

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ГАЛИНА СТОЙЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:  ДАНИЕЛА ПЕТРОВА

  ИВАН ДЕМИРЕВСКИ

С участието на секретаря Л.С.

В присъствието на прокурора ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия  Д. ПЕТРОВА к.а.н.д. 331/16г. по описа и   ЗА ДА СЕ ПРОИЗНЕСЕ, ВЗЕ ПРЕДВИД СЛЕДНОТО :

            Община Кюстендил, чрез кмета на община – П.Г.П., е предявил касационна жалба срещу решение на Кюстендилския районен съд № 357 от 21.09.2016г. по н.а.х.д. № 172 по описа на този съд за 2016г., с което е отменено наказателно постановление № 3/12.01.2016г. В касационната жалба са изложени оплаквания за пороци на решението, съставляващи касационното  основание по чл. 348, ал. 1, т. 1 от Наказателно – процесуалния кодекс /НПК/. Иска се отмяна на решението и потвърждаване на НП.

            Ответникът по касационната жалба – В.И.Т., не явява и представлява пред касационната инстанция. Не изразява становище по жалбата.

            Представителят на Окръжна прокуратура Кюстендил дава заключение за неоснователност на касационното оспорване. Счита се, че първоинстанционният съдебен акт е правилен.

            Административният съд, на основание чл. 218 от Административно – процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл. 63, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/, след като обсъди посочените в жалбата пороци на решението и провери служебно валидността, допустимостта и съответствието на решението с материалния закон, прие следното :

            Касационната жалба е допустима, подадена е от страна с право на жалба, срещу съдебен акт, който подлежи на обжалване по касационен ред, спазен е преклузивният 14 – дневен срок по чл. 211, ал. 1 от АПК, отговаря и на изискванията за форма и съдържание по чл. 212, чл. 213 от АПК.

            Разгледана по същество, касационната жалба е неоснователна.

            Предмет на касационна проверка е решение на Кюстендилския районен съд № № 357 от 21.09.2016г. по н.а.х.д. № 172 по описа на този съд за 2016г., с което е отменено наказателно постановление № 3/12.01.2016г., издадено от  кмета на община Кюстендил, с което на в.И.Т. на основание чл. 39 от Наредбата за организацията и безопасността на автомобилното движение на територията на община Кюстендил е наложено административно наказание “глоба” в размер на 300 лева за нарушение на чл. 27, ал. 1 от същата наредба..

            В съставения акт за установяване на административно нарушение и издаденото въз основа на него наказателно постановление е прието, че при описани обстоятелства за време и място, Т. е паркирал описаното МПС в зелените площи.

            За да постанови изложения по горе резултат, КРС е приел, че НП е незаконосъобразно поради противоречие със закона на общинската наредба, въз основа на която е наложено наказанието, както и че извършителят, респективно извършване на нарушението, не са доказани.                       В рамките на служебната касационна проверка на първоинстанционното решение, настоящият състав на Административния съд счита, че Кюстендилският районен съд е постановил валиден и допустим съдебен акт.

            Осъществявайки на основание чл. 218, ал. 2 от АПК служебна проверка относно съответствието на атакуваното съдебно решение с материалния закон от една страна, а от друга относно посочените в жалбата пороци, съставляващи касационно основание по чл. 348, ал. 1, т. 1 от НПК, Административният съд счита следното:

            Напълно се споделят решаващите съображения на КРС, в частта, в която е прието, че релевираното нарушение, както и приетият за негов извършител, не са доказани. Въз основа на приобщените с административнонаказателната преписка материали- обяснения и докладни записки, респективно показанията на изслушаните свидетели, не се установява, още по-малко по несъмнен и категоричен начин, извършване на релевираното нарушение, както и това да е сторено от наказаното лице. Анализът на доказателствата, поотделно и в съвкупността им, не обосновава обратен на този решаващ за районния съд извод. Следва като краен резултат от касационната проверка на съдебното решение оставянето му в сила.                

            Воден от изложените съображения и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във връзка с чл. 63, ал. 1 ЗАНН,

 

            АДМИНИСТРАТИВНИЯТ СЪД  РЕШИ :

 

            ОСТАВЯ В СИЛА решение на Кюстендилския районен съд № 357 от 21.09.2016г. по н.а.х..д. № 172 по описа на този съд за 2016г.

 

            Решението не подлежи на обжалване.

 

            Решението да се съобщи чрез изпращане преписи на страните.

                                                                                 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                         

ЧЛЕНОВЕ: