Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е    № 10

гр.Кюстендил, 24.01.2017г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

             Кюстендилският административен съд, в публично съдебно заседание на двадесети януари две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ПЕТРОВА

                                           ЧЛЕНОВЕ: МИЛЕНА АЛЕКСОВА - СТОИЛОВА

                                   НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА

 

със секретар А.М. и с участието на прокурор Марияна Сиракова, като разгледа докладваното от съдия Карамфилова КАНД №334/2016г., за да се произнесе взе предвид:

 

            Производството е по реда на чл.63 от ЗАНН във вр.с чл.208 и сл. от АПК.

            Комисията за защита на потребителите – София обжалва решение №330/25.10.2016г. на ДРС, постановено по АНД №966/2016г., с което е отменено НП №К-14957/20.05.2016г. на директора на Регионална дирекция за областите София, Софийска, Перник и Благоевград към главна дирекция „Контрол на пазара“ при КЗП. Развиват се съображения за незаконосъобразност на съдебния акт, поради допуснато нарушение на материалния закон – касационно основание по чл.348, ал.1, т.1 от НПК. Иска се отмяна на решението и потвърждаване на НП.

            Ответникът, чрез пълномощника изразява съображения за неоснователност на касационната жалбата, респ. за оставане в сила решението на ДРС.        

            Заключението на прокурора е за неоснователност на касационната жалба.

               Предмет на касационно оспорване е решение №330/25.10.2016г. на ДРС, постановено по АНД №966/2016г. Със същото е отменено НП К-14957/20.05.2016г. на директора на Регионална дирекция за областите София, Софийска, Перник и Благоевград към Главна дирекция „Контрол на пазара“ при КЗП, с което на ЕТ „*****“ гр.Дупница е наложено административно наказание „имуществена санкция“ от 1000 лв. на основание чл.210а във вр.с чл.68в във вр.с чл.68г, ар.4 във вр.с чл.68з, пр.2 във вр.с чл.68и, т.1 от ЗЗП.

             Районният съд е отменил наказателното постановление като незаконосъобразно, приемайки че е издадено при допуснати съществени нарушения на процесуалните правила – актът е издане след изтичане на предвидения в чл.34, ал.1 от ЗАНН срок.

             Касационната жалба е допустима – подадена е от процесуално легитимен субект на касационно оспорване, срещу съдебен акт, подлежащ на обжалване по реда на чл.208 от АПК, в преклузивния срок по чл.211, ал.1 от АПК.

             В пределите на служебната проверка по чл.218, ал.2 от АПК не се установяват основания за нищожност и недопустимост на оспореното решение на ДРС. След анализ на събраните доказателства, КАС приема за установено следното:

             Производството пред ДРС е образувано по жалба на ЕТ „*****“ гр.Дупница срещу НП К-14957/20.05.2016г. на директора на Регионална дирекция за областите София, Софийска, Перник и Благоевград към Главна дирекция „Контрол на пазара“ при КЗП, с което търговецът е санкциониран за прилагане на нелоялна  агресивна търговска практика, отнемайки чрез принуда свободата на избор на средния потребител с цел да го насърчи да закупи комплект артикули, които действително се предлагат за продажба поотделно. Проверката в търговския обект на ЕТ е обективирана в констативен протокол №К-0192945/17.09.2015г., АУАН е съставен на 26.02.2016г., а НП – на 20.05.2016г.

След проверка материалната законосъобразност на съдебния акт във връзка с релевираните касационни основания за отмяна, КАС намира жалбата за неоснователна, по следните съображения:

             В ЗАНН са регламентирани два вида давност – погасителна /чл.34/ и изпълнителска /чл.82/. С изтичането на първата, уредена в чл.34 от ЗАНН, се погасява възможността да бъдат реализирани правомощията на АНО по административнонаказателното правоотношение. Давността  изключва правото на органа да реализира материалното санкционно правоотношение. Срокът по чл.34, ал.1 от ЗАНН, свързан със съставянето на АУАН, е материално правен и е обвързан от откриване на нарушителя или от извършване на нарушението. В случая нарушителят е открит на 17.09.2015г. при извършването на проверката в търговския обект и съставянето на КП №К-0192945. Следователно АУАН съгласно чл.34, ал.1 от ЗАНН е следвало да се издаде до 17.12.2015г., а това е сторено едва на 26.02.2016г. Правото на АНО да търси отговорност за извършено нарушение по ЗЗП от ЕТ „*****“ гр.Дупница, се е погасило /в т.см. ТП №1/27.02.2015г. на ВКС по т.д.№1/2014г., ОСНК и ОСС на втора колегия на ВАС/. Издаденото НП е незаконосъобразно.

Като е достигнал до идентични правни изводи за незаконосъобразно проведено административнонаказателно производство, завършило с незаконосъобразно наказателно постановление, въззивния съд е постановил съдебен акт, който ще бъде оставен в сила, поради отсъствие на касационни основания за отмяна по чл.348, ал.1, т.1 от НПК.

              Воден от горното и на основание чл.221, ал.2 от АПК, Административният съд

 

Р   Е   Ш   И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение №330/25.10.2016г., постановено по АНД №966/2016г. по описа на Дупнишкия районен съд.

               Решението е окончателно.

             

                                               

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                  

                                                    ЧЛЕНОВЕ: