Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е   № 8

гр.Кюстендил, 24.01.2017г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

             Кюстендилският административен съд, в публично съдебно заседание на двадесети януари две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ПЕТРОВА

                                         ЧЛЕНОВЕ: МИЛЕНА АЛЕКСОВА - СТОИЛОВА

                                                              НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА

 

със секретар А.М. и с участието на прокурор Марияна Сиракова, като разгледа докладваното от съдия Карамфилова КАНД №336/2016г., за да се произнесе взе предвид:

 

            Производството е по реда на чл.63 от ЗАНН във вр.с чл.208 и сл. от АПК.

            Ю.Д.С. *** обжалва решение №364/10.11.2016г. на ДРС, постановено по АНД №1237/2016г., с което е потвърдено НП №16-0348-001377/03.08.2016г. на началник РУП при ОДМВР – Кюстендил, РУ Дупница. Развиват се съображения за неправилност и необоснованост на съдебния акт, представляващи касационно основание по чл.348, ал.1, т.1 и 2 от НПК.  Иска се отмяна на решението, респ. отмяна на НП. Прави се алтернативно искане за намаляване размера на санкцията.

            Ответникът не изразява становище по касационната жалбата.        

            Заключението на прокурора е за неоснователност на касационната жалба.

               Предмет на касационно оспорване е решение на ДРС №364/10.11.2016г., постановено по АНД №1237/2016г., с което е потвърдено НП №16-0348-001377/03.08.2016г. на началник РУП при ОДМВР-Кюстендил, РУ Дупница.

             ДРС е потвърдил НП като законосъобразно, приемайки че е издадено при спазване процесуалните правила на ЗАНН, както и поради доказаност на нарушението.

             Касационната жалба е допустима – подадена е от процесуално легитимен субект на касационно оспорване, срещу съдебен акт, подлежащ на обжалване по реда на чл.208 от АПК, в преклузивния срок по чл.211, ал.1 от АПК.

             В пределите на служебната проверка по чл.218, ал.2 от АПК не се установяват основания за нищожност и недопустимост на оспореното решение на ДРС.             

             Производството пред въззивния съд е започнало по жалба на Ю.Д.С. ***77/03.08.2016г. на началник РУП при ОДМВР – Кюстендил, РУ Дупница. Нарушителката е санкционирана, за това че на 23.06.2016г., като собственик на МПС, е допуснала управлението му от друго лице под въздействие на алкохол – 2.33 промила. Прието е, че е нарушена нормата на чл.102 от ЗДвП и на основание чл.177, ал.1, т.3 от ЗДвП й е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 300 лв. Съставен е АУАН №1377/26.07.2016г., а въз основа на констатациите в него е издадено процесното НП.

Събраните писмени и гласни доказателства КАС намира за недостатъчни, за да обосноват извод за извършено административно нарушение по чл.102 от ЗДвП от жалбоподателката. Показанията на контролните органи не доказват по безспорен начин, че на 23.06.2016г. Ю.С. е допуснала собственото й МПС да бъде управлявано от лице под въздействие на алкохол, т.е. в пияно състояние. По делото от АНО не са ангажирани доказателства за установеното противоправно поведение на водача, не са описани факти и обстоятелства за образувано административнонаказателно или наказателно производство за такова установено нарушение/престъпление. С АУАН, с който е поставено началото на административнонаказателното производство, е дадено описание на нарушението с всички съставомерни елементи от обективна страна. Така е формулирано обвинението и е определен предмета на доказване от гледна точка на извършеното административно нарушение и участието на нарушителя в него. Т.е. така посочените факти, които обуславят съставомерността на деянието, следва да бъдат доказани, а тежестта на доказване принадлежи на АНО. Доказателствата, които са ангажирани от ответната страна – показанията на контролните органи и АУАН, не установяват по категоричен начин противоправното поведение на нарушителя, изразяващо се в нарушаване забраната по чл.102 от ЗДвП. Презумптивната доказателствена сила на акта е разколебана, тъй като не е подкрепен от други доказателствени средства, които безпротиворечиво да установяват съставомерни елементи от обвинението, а именно изпълнителното деяние – допускане управление на собствено МПС от водач употребил алкохол над позволените количества, качеството на нарушителя – собственик на лек автомобил Рено 19 с рег.№**** факта, че МПС-то е управлявано от М. С.С., както и че същата е била с концентрация на алкохол в кръвта 2.33 промила. В този смисъл изводът на АНО за осъществено административно нарушение по чл.177, ал.1, т.3 от ЗДвП не е подкрепен от убедителни доказателства, поради което и повдигнатото обвинение остава недоказано от обективна и субективна страна.

 По горните съображения КАС приема, че след като е достигнал до извод за законосъобразност на постановлението, ДРС е постановил неправилно решение. То ще бъде отменено, поради наличие на касационните основания за отмяна по чл.348, ал.1, т.1 от НПК, а НП ще бъде отменено като незаконосъобразно.

               Воден от горното и на основание чл.221, ал.2 и чл.222, ал.1 от АПК, Административният съд

 

Р   Е   Ш   И:

 

               ОТМЕНЯ решение №364/10.11.2016г. на Дупнишкия районен съд, постановено по АНД №1237/2016г. и вместо него постановява:

               ОТМЕНЯ НП №16-0348-001377/03.08.2016г. на началник РУП към ОДМВР – Кюстендил, РУ Дупница, с което на Ю.Д.С., ЕГН ********** *** на основание чл.177, ал.1, т.3 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 300 лв. за нарушение на чл.102 от ЗДвП.

Решението е окончателно.

 

                                                                 

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                           

                                                     ЧЛЕНОВЕ: