Р Е Ш Е Н И Е

 27.01.2017 г.

 

     Номер      18              2017 година               град Кюстендил

 

В   И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А

 

     Кюстендилски административен съд               

     на тринадесети януари                                 2017 година

     В открито заседание в следния състав:

 

                                     Председател: ГАЛИНА СТОЙЧЕВА

                                          Членове: ИВАН ДЕМИРЕВСКИ                                                    

                                                   МИЛЕНА АЛЕКСОВА-СТОИЛОВА

 

     Секретар: И.С.

     С участието на прокурора: Марияна Сиракова

     Като разгледа докладваното от съдия Демиревски

     КАНД № 337 по описа за 2016 година

и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

“В.П.” ЕООД, със седалище и адрес на управление ***, чрез управителя си И М Ч, обжалва изцяло Решение № 377/07.11.2016 г. на Кюстендилския районен съд по НАХД № 1040 по описа на същия съд за 2016 г.,с което е потвърдено Наказателно постановление № СИ-201/30.05.2016 г. на Началника на РО „МН Западна България“ на ГД „Метрологичен надзор“ при ДАМТН, с което на осн. чл. 85 ал. 2 от Закона за измерванията на “В.П.” ЕООД, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от И М Ч, е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 200 лева за нарушение на чл. 44 т. 4 във вр. с чл. 43 ал.1 от Закана за измерванията. Твърдят се оплаквания за незаконосъобразност и неправилност на решението, по същество постановено в нарушение на материалния и процесуалния закон. Иска се отмяна на решението, съответно отмяна на НП.

Ответната страна не се представлява по делото. Представено е писмено становище по касационната жалба от Началника на РО „МН ЗБ“ при ДАМТН, с което се оспорва същата и се моли решението на въззивния съд да се остави в сила.

Заключението на прокурора е за неоснователност на жалбата, съответно законосъобразност на решението на КРС.

Жалбата се явява неоснователна.

В разглеждания по делото случай,отговорността на нарушителя е осъществена за това, че по време и на място посочени в АУАН и НП – 17.11.2015 г.,около 13.00 ч., е извършена проверка в търговски обект – бензино-газстанция управлявана от “В.П.” ЕООД, ***, ЕИК 109599755, с управител и представляващ я И М Ч,като е установено, че дружеството използва за измервания с цел осъществяване на търговски плащания по смисъла на чл. 5 от Закона за измерванията, една колонка за втечнен въглероден газ /пропан – бутан/ тип 8994.602/LPG/BG с идентификационен № 043 производство на ADAST.Към датата на проверката описаната колонка се е използвала без знаци от извършен метрологичен контрол по чл. 43 ал. 1 от ЗИ, защото на местата за пломбиране на разходомер с ид. № 437/01/VІІІ, както и на мястото за пломбиране на електронния блок и единия дисплей, вместо носители на знаци от метрологичен контрол – оловни пломби, има поставени оловни пломби от извършен ремонт.

За констатираното нарушение на чл. 44 т. 4 от ЗИ, във вр. с чл. 43 ал. 1 от Закона за измерванията, е съставен АУАН № С-985/07.12.2015 г., който е връчен на чИВИЙСКИ на същия ден. Срещу АУАН е подадено възражение с вх. № 82-02-10012/1/11.12.2015 г., което не е уважено. Въз основа на АУАН е издадено и оспореното пред КРС,НП № СИ-201/30.05.2016 г. на Началника на РО „МН Западна България“ на ГД „Метрологичен надзор“ при ДАМТН, с което на “В.П.” ЕООД, ЕИК 109599755, е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 200 лв., на основание чл. 85 ал. 2 от ЗИ.

По така обжалваното НП, КРС е постановил решение, като е потвърдил същото изцяло поради доказаност на административното нарушение, спазване правилата на ЗАНН по издаване на АУАН и НП и неприложимост на нормата на чл. 28 от ЗАНН в конкретния случай.

Постановеното решение на КРС се явява правилно и законосъобразно – събрани са относимите за спора доказателства, надлежно са анализирани фактите от значение за спорното право, крайните изводи се базират на закона и установената фактическа обстановка.Спазени са и съдопроизводствените правила. КРС правилно е приел, че АУАН и НП са издадени от компетентни органи в кръга на предоставената им компетентност и при спазване разпоредбите на ЗАНН.АУАН, със съставянето на който се поставя началото на административнонаказателното производство по см. на чл. 36 ал. 1 от ЗАНН, е издаден при стриктното спазване правилата на чл. 40 и сл. от ЗАНН и съдържа реквизитите по чл. 42 от ЗАНН.Надлежно и ясно са описани в акта фактите и обстоятелствата, установени при проверката на 17.11.2015 г.,а именно датата и мястото на нарушението; изпълнителното деяние и нарушената правна норма.Визираните официални документи в АУАН са връчени на дружеството – жалбоподател в хода на административнонаказателното производство и са приобщени към доказателствата на административната преписка. Даденото описание на нарушението в НП е изчерпателно и е в съответствие с изложеното в акта. Липсва допълване на релевантни факти и обстоятелства едва в НП и в този смисъл не се установява процесуално нарушение.НП е издадено след анализ на събраните доказателства и достигане до извод за извършено нарушение. Правото на защита на санкционирания обект не е нарушено, доколкото същият е могъл ясно и точно да разбере повдигнатото му обвинение и да организира защитата си.
    С оглед формирания извод на КРС за доказаност на административното нарушение, КАС счита, че събраните доказателства са достатъчни, за да обосноват крайното решение за осъществено нарушение по чл. 44 т. 4 от ЗИ във вр. с чл. 43 ал. 1 от ЗИ.

Закона за измерванията в чл. 44 императивно сочи, че ползвателя е длъжен да не използва средството за измерване без знаците по чл. 35, чл. 39 ал. 1 и чл. 43 ал. 1 от ЗИ. В случая безспорно се установява, че описаното средство за измерване е било използвано от ползвателя „В.П.“ ЕООД в нарушение на чл. 44 т. 4 от ЗИ, а именно – с ремонтни пломби. Неотносимо към извършеното нарушение е подаденото заявление до Българския институт по метрология /БИМ/ от страна на жалбоподателя, тъй като след извършен ремонт, зъдължение за подаване на заявление за последваща проверка след ремонт е на лицето извършило ремонта – сервизната фирма. До идването на проверител от БИМ, ползвателят е длъжен да не използва това средство за измерване, тъй като едва след неговата проверка от страна на държавния орган и поставянето на знаци за последваща проверка на предвидените за това места, ще бъде удостоверена неговата годност да извъшва точни измервания. В случая тези изисквания не са изпълнени, което води до съставомерност на извършеното деяние от страна на дружеството – нарушител.

Наведените оплаквания за незаконосъобразност на решението на въззивната инстанция, поради нарушение на материалния закон, КАС счита за неоснователни и неотносими към случая.

Не са допуснати сочените от жалбоподателя касационни основания по чл. 348 ал. 1 т. 1 и т. 2 от НПК за отмяна на първоинстанционното съдебно решение.

 

     Воден от горното и на основание чл. 221 ал. 2 от АПК  във вр. с чл. 63 ал. 1 от ЗАНН, Кюстендилският административен съд

 

                     Р  Е  Ш  И:

 

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 377/07.11.2016 г. на Кюстендилския районен съд по НАХД № 1040 по описа на същия съд за 2016 г.

 

Решението е окончателно.

Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от същото.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

    ЧЛЕНОВЕ: