Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е № 24

                                                гр.Кюстендил, 07.02.2017год.

                                                   В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

            Кюстендилският административен съд, в публичното съдебно заседание на тринадесети януари през две хиляди и седемнадесета година в състав:

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА  СТОЙЧЕВА

                                                                ЧЛЕНОВЕ: ИВАН  ДЕМИРЕВСКИ

                                                                                       МИЛЕНА АЛЕКСОВА-СТОИЛОВА

при   секретаря И.С. и с участието на прокурора Марияна Сиракова, като разгледа  докладваното от  съдия  Стойчева  КАНДело №344 по описа за 2016год., за да се произнесе, взе предвид:

 

Производството  е по реда на чл.63 ал.1 от  ЗАНН  във  вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Т-Б.Д. ЕАД със седалище и адрес на управление ***, представлявано от юрисконсулт Г.С.,  оспорва с касационна жалба решението на ДРС от 19.10.2016год. по НАХД №669/2016год., с което е потвърдено Наказателно постановление №23 от 28.04.2016г., издадено от  директора на Областна дирекция по безопасност на храните – гр.Кюстендил. Изложени са доводи за допуснато нарушение на  материалния закон – касационно основание по чл.348, ал.1, т.1 от НПК. Прави се искане за отмяна на атакувания съдебен акт и за постановяване на решение за отмяна на наказателното постановление. Оспорва се съдържанието на АУАН и на НП с твърдения за липса на описание на нарушението със съставомерните му признаци. Алтернативно се претендира приложение на чл.28 от ЗАНН. В съдебното заседание, представителят на дружеството излага допълнителни  съображения за допуснати нарушения при връчването на предписанията на контролните  органи.

            Ответната страна  - Областна дирекция по безопасност на храните – гр.Кюстендил, чрез процесуалния си представител адв. П.,  изразява становище  за неоснователност на касационната жалба.

            Представителят на Окръжна прокуратура - гр.Кюстендил дава заключение за основателност на жалбата.

Кюстендилският административен съд, извършвайки преценка на доказателствата по делото, на касационните основания и на доводите на страните, както и след служебна проверка на атакувания съдебен акт на  осн.чл.218 ал.2 от АПК, приема следното:

Касационната жалба е подадена от страна с право на касационно оспорване, срещу съдебен акт, който подлежи на обжалване по реда на чл.208 от АПК, в преклузивния срок по чл.211, ал.1 от АПК  и отговаря на изискванията за форма и съдържание по чл.212 от АПК, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество, касационната жалба се приема за основателна.

Предмет  на касационно оспорване е решение на районния съд, с което е потвърдено    Наказателно постановление №23 от 28.04.2016г., издадено от  директора на Областна дирекция по безопасност на храните – гр.Кюстендил , с което на  Т-Б.Д. ЕАД е наложена имуществена санкция в размер на 500,00лв. на основание чл.47, ал.2 вр. с ал.1 от Закона за храните, за това, че при извършена проверка на 27.01.2016год.  в обект на дружеството: работнически стол, находящ се в с.Г.С., е установено, че не е изпълнено Предписание №000767 от 16.11.2015год.  на старши инспектор в отдел Контрол на храните при ОДБХ-Кюстендил с краен срок за изпълнение  31.12.2015год., с което е нарушена разпоредбата на чл.31, ал.1, т.1 от Закона за храните.      

            За деянието е съставен АУАН №01068 от 07.04.2016г., а към административнонаказателната  преписка са приложени писмени доказателства, от които се установяват следните относими за спора фактически обстоятелства:  с Предписание №000767 от 16.11.2015г. на старши инспектор в отдел Контрол на храните към ОДБХ-Кюстендил,  във връзка с извършена проверка на обект на дружеството - работнически стол в с.Г.С. и констатации за несъответствия с нормативните изисквания на  Закона за храните и Наредба №5/20006г. за хигиената на храните,  са дадени задължителни предписания  по чл.31, ал.1, т.1 от ЗХ с адресат управителя на търговското дружество и със срок за изпълнение  31.12.2015год. ; с Констативен протокол от 27.01.2016г.  е установено, при проведената последваща проверка на 27.01.2016год. от  длъжностни  лица при ответната дирекция, че част от предписанията на контролния орган  не са изпълнени.

В производството пред ДРС са разпитани като свидетели длъжностните лица при ОДБХ-гр.Кюстендил, които са извършили проверката. Същите потвърждават констатациите в АУАН относно описаните  фактически обстоятелства.

При изложените обстоятелства, районният съд потвърждава                                                                                                       наказателното постановление по съображения за законосъобразност. Приема се, че оспорващото дружество   в качеството му на лице, което произвежда и търгува с храни  е  надлежен адресат на предписанието по чл.31, ал1, т.1 от ЗХ; че същото  е  осъществило  адм. нарушение по чл.47, ал.2 вр. с ал.1 от ЗХ  като не е изпълнило в определения срок задължителното предписание на контролния орган на ОДБХ-гр.Кюстендил. От процесуална страна е констатирано съответствие с правилата за провеждане на административнонаказателното производство и за съдържанието на АУАН и НП. Налице са доводи и за неприложимост на чл.28 от ЗАНН.

Касационният съд, при служебната проверка на атакувания съдебен акт съобразно изискванията на чл.218 ал.2 от АПК, не констатира основания за нищожност и недопустимост на същия. Преценката за съответствието с материалния закон на оспореното решение, както и относно посочените в жалбата пороци, сочещи касационни основания по чл.348 ал.1 т.1 от НПК, обосновава следните изводи:

Решението на въззивния съд е неправилно, поради което и на осн.чл.222 ал.2 от АПК  следва да се отмени и да се постанови решение по съществото на спора с отмяна  на наказателното постановление.  Решаващите правни изводи за законосъобразност на НП са в противоречие с доказателствата по делото и приложимите материалноправни норми на специалния Закон за храните  и на ЗАНН. Налице е касационното основание по чл.348 ал.1 т.1 от НПК.  Изложените в касационната жалба възражения са за наличие на визирания порок на решението и в този аспект са основателни. Оспорващото дружество   е санкционирано  на осн. чл.47, ал.2 вр. с ал.1 от Закона за храните за това, че  не е изпълнило   Предписание №000767 от 16.11.2015г. на контролен орган при ОДБХ-Кюстендил, издадено на основание чл.31, ал.1,т.1 от ЗХ. От съдържанието на визираното предписание, което е прието като доказателство с административнонаказателната преписка, се установява безспорно, че адресат на същото е управителят  на Т-Б.Д. ЕАД - Е.Х., а не търговското дружество.  Същевременно, субектът на административното нарушение по чл.47, ал.2 вр. с ал.1  от ЗХ е твърде широк - законодателят в ал.1 на нормата е използвал местоимението който”, а в ал.2 е визирал ЮЛ и ЕТ също като възможни извършители на деянието. От друга страна, в разпоредбата на чл.31,ал.1  от ЗХ е предвидено, че задължени да изпълняват предписанията на органите, осъществяващи контрол върху храните, са лицата, които произвеждат и търгуват с храни. Следоватено няма ограничения относно кръга на възможните нарушители, но задължителна предпоставка за прилагане на административнонаказателния състав по чл.47 от ЗХ и в двете му хипотези, е  идентичността между адресата на предписаните  от контролните органи задължения и субекта на нарушението. В случая е очевидно, че предписанието на контролния орган е адресирано към управителя, а санкцията за неговото неизпълнение е наложена на търговското дружество. Предвид горните констатации, издаденото наказателно постановление е незаконосъобразно и като го е потвърдил районния съд е постановил неправилно решение.

С оглед на изложеното, касационният съд не обсъжда останалите възражения на касатора, вкл. относно приложимостта на чл.28 от ЗАНН. 

Предвид посочените съображения и при усл.на чл.222,ал.1 от АПК, административният съд отменяйки обжалваното решение, се произнася по съществото на спора и отменя издаденото наказателно постановление.

 Водим от горното и на осн.чл.222, ал.1 от АПК във вр. с чл.63, ал.1 от ЗАНН,  Административният съд

                                                            Р   Е   Ш   И:

           

ОТМЕНЯ  решението на Дупнишкия районен съд от 19.10.2016год. по НАХД №669/2016год.  и  вместо него постановява:

ОТМЕНЯ   Наказателно постановление №23 от 28.04.2016г., издадено от  директора  на Областна дирекция по безопасност на храните – гр.Кюстендил, с което на  Т-Б.Д. ЕАД със седалище и адрес на управление ***,  е наложена  имуществена санкция в размер на 500,00лв.  на основание чл.47, ал.2  вр. с ал.1 от Закона за храните            .

Решението не може да се обжалва.

            Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от същото.   

           

Председател:                              Членове:    1.                            2.