Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е   № 12

гр.Кюстендил, 24.01.2017г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

             Кюстендилският административен съд, в публично съдебно заседание на двадесети януари две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ПЕТРОВА

                                         ЧЛЕНОВЕ: МИЛЕНА АЛЕКСОВА - СТОИЛОВА

                                                              НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА

 

със секретар А.М. и с участието на прокурор Марияна Сиракова, като разгледа докладваното от съдия Карамфилова КАНД №350/2016г., за да се произнесе взе предвид:

 

            Производството е по реда на чл.63 от ЗАНН във вр.с чл.208 и сл. от АПК.

            РУ Дупница с адрес гр.Дупница, ул.“Бисеров“ №2 обжалва решение №347/04.11.2016г. на ДРС, постановено по АНД №1009/2016г., с което е отменено НП №16-0348-000788/20.05.2016г. на началник РУП към ОДМВР – Кюстендил, РУ Дупница. Развиват се съображения за незаконосъобразност на съдебния акт, представляващи касационни основания за отмяна по чл.348, ал.1, т.1 и т.2 от НПК. Иска се отмяна на решението, респективно потвърждаване на наказателното постановление.

            Ответникът в писмен отговор изразява становище  неоснователност на жалбата и оставане в сила решението на районния съд.        

            Заключението на прокурора е за неоснователност на касационната жалба.

               Предмет на касационно оспорване е решение на ДРС №347/04.11.2016г., постановено по АНД №1009/2016г. Със същото е отменено НП №16-0348-00788/20.05.2016г., издадено от началник РУП към ОДМВР – Кюстендил, РУ Дупница.

            ДРС е формирал извод за незаконосъобразност на постановлението, поради недоказаност на нарушението.

             Касационната жалба е допустима – подадена е от процесуално легитимен субект на касационно оспорване, срещу съдебен акт, подлежащ на обжалване по реда на чл.208 от АПК, в преклузивния срок по чл.211, ал.1 от АПК.

             В пределите на служебната проверка по чл.218, ал.2 от АПК не се установяват основания за нищожност и недопустимост на оспореното решение на ДРС.

               Производството пред ДРС е образувано по жалба на Д.Г. срещу НП №16-0348-000788/20.05.2016г. на началник РУП към ОДМВР – Кюстендил, РУ Дупница. В АУАН и НП е описано от фактическа страна, че на 03.05.2016г. управлявайки  лек автомобил по А-3 в района на община Дупница, поради движение с несъобразена скорост с пътните условия, губи управлението и реализира ПТП в материални щети по автомобила. Съставен е АУАН №788/03.05.2016г., а въз основа на него е издадено атакуваното постановление.

            С оглед събраните доказателства и установената фактическа обстановка, както и след служебна проверка, КАС намира жалбата за неоснователна по следните съображения:

 В хода на административнонаказателното производство са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила на ЗАНН относно дължимото съдържание на АУАН и НП. Актът и постановлението са съставени в нарушение на чл.42, т.4 и чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН. Визираните разпоредби се отнасят до задължителното съдържание на двата акта и са императивни по своя характер. С оглед даденото описание на фактическата обстановка относно посочената за нарушена разпоредба от ЗДвП – чл.20, ал.2 от ЗДвП, КАС приема, че повдигнатото обвинение е непълно, т.е. съдържанието му не е в обем, позволяващ проверка материалната законосъобразност на постановлението. Съгласно сочените норми на ЗАНН, АНО дължи описание на нарушението с всички съставомерни елементи от обективна и субективна страна. В случая не са конкретизирани пътните условия и скоростта на водача, за да може да се направи извода последната била ли е съобразена или не с тези условия на пътя, а оттук има ли извършено административно нарушение или не. Невъзможността да се установят конкретно и безпротиворечиво обективните елементи от фактическия състав на административното нарушение във връзка със сочената за нарушена правна норма, представлява съществено нарушение, допуснато в административнонаказателното производство, което представлява самостоятелно и достатъчно основание за отмяна на издаденото наказателно постановление. КАС установява липса на реквизита по чл.42, т.4 и чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН, доколкото противоправното  деяние не е описано в пълен обем с всички относими към него обстоятелства. Това нарушава правото на защита на субекта, тъй като с АУАН се очертават рамките на обвинението и липсата на съществени обективни елементи от състава на административното нарушение винаги съставлява съществено процесуално нарушение.

Като е достигнал до краен правен извод за незаконосъобразност на НП, макар и по други мотиви, въззивния съд е постановил правилен съдебен акт, който ще бъде оставен в сила.

 Воден от горното и на основание чл.221, ал.2 от АПК, Административният съд

 

Р   Е   Ш   И:

 

             ОСТАВЯ В СИЛА решение №347/04.11.2016г. на Дупнишкия районен съд, постановено по АНД №1009/2016г.

             Решението е окончателно.

            

                              

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                   ЧЛЕНОВЕ: