Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е    № 27

гр.Кюстендил, 08.02.2017г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

             Кюстендилският административен съд, в публично съдебно заседание на трети февруари две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ПЕТРОВА

                                         ЧЛЕНОВЕ: МИЛЕНА АЛЕКСОВА - СТОИЛОВА

                                                              НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА

 

със секретар С.К. и с участието на прокурор Марияна Сиракова, като разгледа докладваното от съдия Карамфилова КАНД №354/2016г., за да се произнесе взе предвид:

 

            Производството е по реда на чл.63 от ЗАНН във вр.с чл.208 и сл. от АПК.

            ОО „АА“ – Кюстендил с адрес гр.Кюстендил, пл.“Ген.Иван Колев“ №1 обжалва решение №404/22.11.2016г. на КРС, постановено по АНД №1042/2016г. Развиват се съображения за незаконосъобразност на съдебния акт, представляващи касационни основания по чл.348, ал.1, т.1 и т.2 от НПК. Иска се отмяна на решението, респ. потвърждаване на НП.

            Ответникът в писмен отговор оспорва жалбата и изразява становище за правилност и законосъобразност на въззивното решение.

            Заключението на прокурора е за неоснователност на касационната жалба.

               Предмет на касационно оспорване е решение №404/22.11.2016г. на КРС, постановено по АНД №1042/2016г. С него е отменено НП №30-0000230/04.05.2016г. на началник ОО „АА“ – Кюстендил.

             Въззивният съд е формирал извод за незаконосъобразност на НП, поради допуснати съществени процесуални нарушения във връзка със съдържанието на АУАН и НП, касателно задължителните реквизити по чл.42, т.4 и чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН – ненадлежно посочено изпълнително деяние и непосочване периода от време, за който се твърди, че не са представени и не се съхраняват изискуемите документи.

             Касационната жалба е допустима – подадена е от процесуално легитимен субект на касационно оспорване, срещу съдебен акт, подлежащ на обжалване по реда на чл.208 от АПК, в преклузивния срок по чл.211, ал.1 от АПК.

             В пределите на служебната проверка по чл.218, ал.2 от АПК не се установяват основания за нищожност и недопустимост на оспореното решение на КРС. Разгледана по същество касационната жалба е основателна, по следните съображения:

                Производството пред КРС е образувано по жалба на „Е.М.“ ООД ***30/04.05.2013г. на началник ОО „АА“ – Кюстендил, с което дружеството в качеството на превозвач е санкционирано за нарушение на чл.91в, т.1 и т.2 от ЗАвтП, като му е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 5000 лв. на основание чл.104, ал.7 от ЗАвтП. При извършена проверка по документи от служители на ОО „АА“- Кюстендил е установено, че не се съхраняват най-малко една година след тяхното приключване и не се представят на контролните органи тахогравските листа от аналогови тахографи и информацията, извлечена от тях, извлеченията от паметта на дигиталния тахограф и от картата на вода. За констатирано нарушение по чл.91в, т.1 и т.2 от ЗАвтП е съставен АУАН №218211/26.04.2016г., а въз основа на него е издадено наказателното постановление.

  Нарушителят е привлечен към административнонаказателна отговорност по чл.104, ал.7 от ЗАвтП – санкционна норма, предвиждаща административно наказание за превозвача за нарушение, изразяващо се в несъхраняване на тахогравските листа, разпечатките и извлечените данни от дигиталния тахограф или картата на водача за период от 365 дни или отказа да се предоставят за проверка от контролните органи. С оглед събраните писмени и гласни доказателства касационната инстанция приема, че безспорно е извършването на административното нарушение, за което е ангажирана отговорността на нарушителя. Анализът на доказателствения материал поотделно и в съвкупност налага извода, че „Е.М.“ ООД *** има качеството превозвач, доколкото притежава лиценз на Общността №6652/19.05.2012г. за извършване на превоз на товари за чужда сметка или срещу възнаграждение. В този смисъл за него възниква задължението по чл.91в от ЗАвтП – да съхранява най-малко една година след тяхното приключване и да предоставя за проверка на контролните органи тахографските листа от аналогови тахографи, информацията, извлечена от паметта на дигиталния тахограф и от картата на вода и пътните листове.  Въведеното императивно правило за поведение в посочената материално правна норма е дадено при условията на кумулативност, поради което правилно АНО е посочил като изпълнително деяние несъхраняването и непредставянето на съответните документи. Допълването е извършено в съответствие нормата на чл.53, ал.2 от ЗАНН, доколкото извършването на нарушението и автора му са установени по категоричен начин.          

  С оглед гореизложеното КАС счита, че АУАН и постановлението са съставени при спазване изискванията за дължимо съдържание по чл.42, т.4 и чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН – нарушението е описано със съставомерните му елементи откъм обективна и субективна страна. Конкретизирани са и обстоятелствата, при които е извършено същото. Жалбоподателят се е запознал със съдържанието на акта, предявен му е и е подписан от него, поради което на същия е станало ясно за какво нарушение е привлечен към административнонаказателна отговорност. Правото му на защита не е нарушено, доколкото не е възпрепятствана възможността му да организира защитата си в пълен обем. НП е законосъобразно, доколкото с него е санкционирано доказано административно нарушение.

  Като е достигнал до различен правен извод, въззивният съд е постановил неправилно решение. Същото ще бъде отменено, поради наличие на касационните основания по чл.348, ал.1, т.1 от НПК, а НП ще бъде потвърдено като законосъобразно.

             Воден от горното и на основание чл.221, ал.2 и чл.222, ал.1 от АПК във вр.с чл.63, ал.1 от ЗАНН, Административният съд

 

Р   Е   Ш   И:

         

           ОТМЕНЯ решение №404/22.11.2016г. на Кюстендилския районен съд, постановено по АНД №1042/2016г. и вместо него постановява:

           ПОТВЪРЖДАВА НП №30-0000230/04.05.2016г. на началник ОО „АА“ – Кюстендил, с което на „Е.М.“ ООД със седалище и адрес на управление ***, за нарушение на чл.91в, т.1 и т.2 от ЗАвтП, е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 5000 лв. на основание чл.104, ал.7 от ЗАвтП.

            Решението е окончателно.

          

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                 ЧЛЕНОВЕ: