Р Е Ш Е Н И Е

 13.02.2017 г.

 

     Номер 31                   2017 година               град Кюстендил

 

В   И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А

 

     Кюстендилски административен съд               

     на двадесет и седми януари                            2017 година

     В открито заседание в следния състав:

 

                                     Председател: ГАЛИНА СТОЙЧЕВА

                                          Членове: ДАНИЕЛА ПЕТРОВА                                                    

                                                   ИВАН ДЕМИРЕВСКИ

 

     Секретар: Л.С.

     С участието на прокурора: Йордан Георгиев

     Като разгледа докладваното от съдия Демиревски

     КАНД № 355 по описа за 2016 година

и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Р.П.С. *** обжалва Решение № 380/08.11.2016 г. на Кюстендилския районен съд по НАХД № 1058 по описа на същия съд за 2016 г.,с което е потвърдено изцяло наказателно постановление № 27/06.06.2016 г. на Началника на Митница Югозападна,с което на осн. чл. 123 ал. 1 от ЗАДС на Р.П.С., с адрес: ***, е наложено административно наказание “глоба” в размер на 1 000 лева и са отнети в полза на държавата цигари – общо количество 18 бр. кутии цигари или 350 къса,различни по вид, облепени с македонски акцизен бандерол, на основание чл. 124 ал. 1 от ЗАДС, като изделия предмет на нарушението. Твърдят се оплаквания за незаконосъобразност и необоснованост на решението, постановено в нарушение на материалния и процесуалния закон.

Иска се отмяна на решението, съответно отмяна на НП. Твърди се, че  АУАН е съставен от некомпетентен орган, липсва състав на административно нарушение и изпълнително деяние, както и че са налице и условията за прилагане на чл. 28 от ЗАНН. Нарушено е правото на защита.

Ответната страна, чрез юр. В.,счита за правилно решението на КРС и моли същото да се остави в сила.

Заключението на прокурора е за неоснователност на жалбата.

Жалбата се явява неоснователна.

В разглеждания по делото случай,отговорността на нарушителката е осъществена за това, че по време и на място посочени в АУАН и НП – на 04.01.2016 г., около 00.30 ч. в центъра на с. Гърляно,е извършена рутинна полицейска проверка от органите на ГПУ – Гюешево,на лек автомобил “Голф” с рег. № КН 1296 ВА, управляван от Тодор Иванов Тодоров като в същия е пътувала и жалбоподателката Р.П.С.. Автомобилът се е движил в посока към гр. Кюстендил. В хода на проверката е констатирано следното: в личния багаж на г-жа С. са открити тютюневи изделия - цигари, 4 бр. кутии по 20 къса – 80 къса, марка “PALL MALL RED 100s; цигари, 10 бр. кутии по 19 къса – 190 къса,марка “57 BLUE”; цигари, 2 бр. кутии по 20 къса – 40 къса,марка “EVA SLIMS и цигари, 2 бр. кутии по 20 къса – 40 къса, марка „TROKADERO BLUE, общо 350 къса, всички облепени с македонски акцизен бандерол и дължим акциз в размер на 67.99 лв., което е квалифицирано като нарушение по чл. 123 ал. 1 от ЗАДС. Законодателят в чл. 126б ал. 2 от ЗАДС /ДВ, бр. 54/2012 г./ е приел като критерий двойният размер на дължимия за стоките акциз, като в случая същият е 135.98 лв. и надвишава определената сума от 50 лв. Следователно, съобразно нормативно установения критерий за преценка наличието на маловажен случай, процесният не разкрива признаците на такъв. В този смисъл, извършеното деяние не следва да бъде квалифицирано като маловажен случай по смисъла на чл. 28 от ЗАНН.

Правилно е счетено от районния съд, че нарушителката е осъществила от обективна и субективна страна съставът на административно нарушение по чл. 123 ал. 1 от ЗАДС, доколкото намерените акцизни стоки – цигари са били в личния багаж на същата, като именно тя е държала и упражнявала фактическата власт върху акцизните стоки пренесени през държавната граница чрез действие. Жалбоподателката сама в писмените си обяснения с вх. № 448500-1/04.01.2016 г. е посочила, че е закупила цигарите за лично и семейно ползване Индивидуалната преценка на обстоятелствата с правно значение за отговорността на наказаното лице, води до извода за наличието на извършено нарушение по чл. 123 ал. 1 от ЗАДС. Мястото, където нарушението е констатирано е в с. Гърляно, където при извършената проверка в личния багаж на жалбоподателката са открити акцизните стоки – предмет на нарушението, както правилно е приел КРС. Изрично и словесно е посочена формата на изпълнителното деяние в АУАН, с което не е било ограничено и правото на защита на лицето, което ясно и недвусмислено е имало възможност да разбере обвинението, респ. да организира защитата си, предвид издаденото в условията на чл. 53 ал. 2 от ЗАНН процесно НП, където посочените обстоятелства за извършеното нарушение, възпроизвеждат тези от АУАН и не са нови или въведени за първи път, а визираната форма на изпълнително деяние “пренасяне“ на акцизни стоки, без задължителен акцизен бандерол по образец, утвърден от МФ, е в съответствие със събраните по делото доказателства.

В този смисъл, АУАН и издаденото въз основа на него НП, са съставени при спазване на чл. 42 и чл. 57 от ЗАНН, нарушението е описано точно и ясно, конкретизирано е с всички съставомерни елементи откъм форма на изпълнително деяние, време и място на извършване и в този смисъл няма допуснати  нарушения.Актосъставителят Маноилов – служител при ГПУ Гюешево към РДГП – Кюстендил, е от кръга лица, които са изрично упълномощени да съставят актове, на основание чл. 128 ал. 3 от ЗАДС и в този смисъл е налице материална компетентност на издалия АУАН.

Спазена е и процедурата за одобрение на съставения протокол за проверка на лични вещи на лица и превозни средства на С. /лист 14 от първоинстанционното дело/, регламентирана в НПК, с оглед препращането на ЗАНН, а именно по правилата на чл. 102 ал. 1 т. 5 и чл. 81 от ЗМВР.

Като краен резултат КАС счита, че не са допуснати сочените от касатора касационни основания по чл. 348 ал. 1 т. 1 и т. 2 от НПК, които да доведат до отмяна на първоинстанционното съдебно решение.

 

     Воден от горното и на основание чл. 221 ал. 2  от АПК, Кюстендилският административен съд

 

 

                     Р  Е  Ш  И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 380/08.11.2016 г. на Кюстендилския районен съд по НАХД № 1058 по описа на същия съд за 2016 г.

 

Решението е окончателно.

Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от същото.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

    ЧЛЕНОВЕ: