Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

13.02.2017 год.

 

   В   И М Е Т О  Н А   Н  А  Р  О  Д  А

 

 

Номер                            32                            2 0 1 7 година                              град   Кюстендил

 

Кюстендилски административен съд,

на двадесет и седми  януари                                                                         2 0 1 7  година

в публично съдебно заседание в следния състав:

 

 

                                                         Председател: ГАЛИНА СТОЙЧЕВА                                                                                                                                                                     

                                                                Членове: ДАНИЕЛА ПЕТРОВА    

                                                                                ИВАН ДЕМИРЕВСКИ                                                                           

 

Секретар: Л.С. и с участието на

Прокурора: Йордан Георгиев

Като разгледа докладваното от съдия Демиревски

НАХД № 359 по описа на КАС за 2016 г.  и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Производството е по чл. 208 и сл. от АПК, във вр. с чл. 63 от ЗАНН.

         Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР Кюстендил, чрез началника си гл. инспектор Б., обжалва Решение на КРС № 420/30.11.2016 г. по НАХД № 933/2016 г. по описа на същия съд за 2016 г.

         Твърдят се касационни основания, подробно изложени, че са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила и материалния закон, касационни основания по чл. 348 ал. 1 т. 1 и т. 2 от НПК.

         Касаторът не се представлява по делото.

         Ответникът по касационната жалба не се явява и не изпраща представител.

         Заключението на прокурора е, че решението на КРС е правилно, а касационната жалба неоснователна.

         Касаторът е субект на правото на оспорване и е упражнил правото си надлежно,

поради което жалбата е допустима.

         Административният съд, на основание чл. 218 от АПК във връзка с чл. 63 ал. 1 от ЗАНН, след като обсъди посочените в жалбата пороци на решението и провери служебно валидността, допустимостта и съответствието на решението с материалния закон, прие следното:

         Предмет на касационна проверка е Решение на КРС № 420/30.11.2016 г. по НАХД № 933 по описа на същия съд за 2016 г. С атакувания съдебен акт е отменено наказателно постановление № 16-1139-000956/25.05.2016 г. на Началника на сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР Кюстендил срещу Н.А.А., като е отменено наложеното административно наказание ”глоба”  в размер на 300 лв., на осн.  чл. 179 ал. 3  т. 4 пр. 1 от ЗДвП. Отмененото от КРС наказателно постановление е заключителен акт в административно - наказателно производство, образувано с АУАН № 248455/06.05.2016 г. срещу Н.А.А. ***, за това че на 06.05.2016 г. около 11.45 ч. на път втори клас № 2-62, км. 1+700, в посока с. Пиперков чифлик, като водач на лек автомобил “БМВ 520Д” с рег. № КН 1518 ВМ, го управлява без да има залепен валиден винетен стикер К - 3 за платена винетна такса за движение по платените пътища от РПМ, към датата на проверката – 06.05.2016 г.

         Нарушението е установено в хода на извършена проверка на 06.05.2016 г. Актосъставителят е приел, че е нарушена разпоредбата на чл. 139 ал. 5  от ЗДвП. Актът е връчен на нарушителят на 06.05.2016 г. и е подписан с възражение от него. Подадено е и възражение вх. № УРИ1139 00-2800/10.05.2016 г., с доказателства приложени към него. Въз основа на АУАН е издадено НП № 16-1139-000956/25.05.2016 г., в което е възприета фактическата обстановка от акта и на нарушителя е наложено наказание “глоба” в размер на 300 лв, на основание чл. 179 ал. 3 т. 4 от ЗДвП.

         Първоинстанционният съд е приел, че не е спазен материалния закон, доколкото е дадена неправилна правна квалификация на нарушението, допуснато е процесуално нарушение, изразяващо се в неприлагане на института на маловажния случай – чл. 28 от ЗАНН и е отменил наказателното постановление като неправилно и незаконосъобразно.

         Ограничен в пределите на касационната проверка до релевираните с жалбата пороци на решението, настоящият съдебен състав намира основания за уважаване на искането в жалбата, относно касационните основания, предвидени в чл. 348 ал. 1 т. 1 и т. 2 от НПК, ще отмени решението на КРС като неправилно и решавайки делото по същество, ще потвърди НП.

         При издаване на наказателното постановление не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, посочени в чл. 52 - 58 от Закона за административните нарушения и наказания. Посочено е точното време и място на извършеното нарушение, подробно е описана фактическата обстановка.

         Липсата на заплащане на таксата като нарушение на чл. 139 ал. 5 от ЗДвП при описание на нарушението в НП е свързана с нарушението на задължението по чл. 100 ал. 2 от закона, за залепване на валиден винетен стикер за платената такса на указаното в нормата място. Това ангажиране на неизпълнените задължения не води до нарушаване на принципа за яснота на описанието на съставомерните фактически обстоятелства за отговорността по чл. 179 ал. 3 т. 4 от закона. В ЗДвП няма специална санкция за управление на МПС без залепен стикер за заплатена винетна такса, но това не е необходимо, тъй като по смисълът на приложимата норма на чл. 10а ал. 5 т. 1 от Закона за пътищата неизпълнението на задължението по чл. 100 ал. 2 пр. 1 от ЗДвП, води до нарушение и на чл. 139 ал. 5 от ЗДвП и съответната на него санкция по чл. 179 ал. 3 от ЗДвП. Съгласно чл. 10а ал. 5 т. 1 от ЗП при заплащане на винетната такса се издава документ, наречен “винетка”, който удостоверява правото на ползване на републиканските пътища, която се състои от две части: първата е оформена за еднократно залепване в долния десен ъгъл на вътрешната страна на предното стъкло на ППС и има предназначение да удостовери плащането на таксата пред контролните органи, а втората част във вид на талон се съхранява от водача на ППС и служи за доказателство за платена такса при издаване на безплатен винетен стикер в случаите на счупване или кражба на предното стъкло на автомобила, както и при производствени дефекти на винетния стикер. Изводът от изложеното е, че волята на наказващия орган е да санкционира нарушителя за незаплащане на винетната такса, съответно незалепването й на предното стъкло на автомобила. Не са налице съществени процесуални нарушения по издаване на АУАН и НП по чл. 42 т. 5 и чл. 57 ал. 1 т. 6 от ЗАНН.  

         Касационният състав, счита че извършването на нарушението, наказуемо по чл. 179 ал. 3 т. 4 от ЗДвП, за което е ангажирана отговорността на Н.А.А., е доказано. Неоснователно е възражението за несъставомерност на нарушението от обективна страна. Нормата на чл. 179  ал. 3 от ЗДвП установява състав на административно нарушение, чието изпълнително деяние е във формата на действие - управление на МПС. Признаците от обективната страна на състава на нарушението включват още управляването на превозното средство да е по републиканските пътища, да не е заплатена съответната винетна такса по чл. 10 ал. 1 т. 1 от Закона за пътищата, /която е точната препратка на чл. 100  ал. 2  пр. 1 от ЗДвП, след изменението в ДВ, бр. 39/2011 г./, или на пътното превозно средство да е поставен невалиден винетен стикер или винетен стикер с изтекъл срок. В точки 1 - 4  на  чл. 179 ал. 3 от ЗДвП е диференцирана отговорността според вида на ППС. Точка четвърта /в ред. ДВ, бр. 6 от 2004 г., изм. и доп., ДВ, бр.51 от 2007 г., изм. бр. 39 от 2011 г./ е приложима за пътно превозно средство, предназначено за превоз на пътници с 8 /осем/ или по – малко места с мястото на водача, пътни превозни средства, предназначени за превоз на товари, и/или пътни превозни средства предназначени за превоз на пътници и товари, с технически допустима маса не повече от 3.5 тона, както и пътните превозни средства от тази група с повишена проходимост – 300 лв.

         В § 6 т. 12 б. ”а” от ДР на ЗДвП е дадено определение на понятието лек автомобил. В упражняване на правомощията, създадени с чл. 10 ал. 3 от Закона за пътищата, МС е приел Решение № 945 от 01.12.2004 г. за утвърждаване на списък на републиканските пътища, за които се събира такса за ползване на пътната инфраструктура - винетна такса и за определяне на съоръжение, за което се събира такса по чл. 10 ал. 4 от Закона за пътищата за ползване на отделно съоръжение по републиканските пътища. Доколкото второкласен път № 2 - 62  е включен в приложение № 3 към Списъка, то той несъмнено е републикански път и при управляване на пътно превозно средство по него се дължи таксата по чл. 10 ал. 1 т. 1 от Закона за пътищата. Налице е доказателство

        В конкретният случай управляваният лек автомобил е бил без залепен винетен стикер в часа на извършената проверка – 11.45 ч. на 06.05.2016 г. Въпреки, че винетният стикер е представен заедно с възражението към АУАН, същият не ебил залепен на предното стъкло на автомобила в часа и деня на проверката, което не се и отрича от А.. Това, че е бил закупен винетен стикер на 04.02.2016 г. не доказва, че същият е бил закупен точно за този автомобил. Именно залепването на същия на предното стъкло е доказателство за това. Не се представят нови доказателства оспорващи този факт в касационното производство. Следва да се има предвид, че съгласно нормата на чл. 189 ал. 2 от ЗДвП, редовно съставения АУАН има доказателствена сила, която не е оборена в съдебното производство.  

         Пътните превозни средства, за които се дължи заплащане на винетни такси са разделени на три категории: І категория – ППС, предназначени за превоз на товари с допустима максимална маса 12 или повече тона; ІІ категория – ППС, предназначени за превоз на товари или пътници с повече от 8 места за сядане и максимално допустима маса под 12 тона; ІІІ категория – ППС, предназначени за превоз на пътници с не повече от 8 места за сядане, както и такива за превоз на товари и технически максимално допустима маса не повече от 3.5 тона. Винетната такса се определя за всяко конкретно ППС според категорията, към която спада и срока на винетката. Безспорно, в случая е, че се касае за  лек автомобил “БМВ 520 Д”, който  е от ІІІ категория /К-3/. 

        Неоснователно е и възражението за несъставомерност на нарушението от субективна страна. От събраните пред районния съд доказателства е установено, че нарушителят е имал представа, че се движи по републикански път, за който се изисква заплащането на винетна такса. Да се твърди, че поради това че 06.05.2016 г. е неработен ден и това е причина да не се прехвърли винетния стикер от счупеното на здравото стъкло, е несериозно, още повече, че стъклото е сменено на 05.05.2016 г. – лист 32 от първоинстанционното дело. Приемайки несъставомерност на поведението на нарушителя от субективна страна, КРС е нарушил закона, поради което решението ще се отмени, а НП ще бъде потвърдено.. АУАН и НП са съставени от лица, които имат право да съставят актове по ЗДвП, което се подкрепя и от представената по делото препис от Заповед № 8121з-748/24.06.2015 г. на Министъра на вътрешните работи, която доказва, че АУАН и НП са издадени от компетентни органи и се явяват законосъобразни.

        С оглед на обществените отношения, които охранява и тежестта на извършеното нарушение, в случая не са налице и предпоставките за прилагането на чл. 28 от ЗАНН, така както е приел КРС .

     

        Воден от тези мотиви и на основание чл. 222 ал. 1 във връзка с чл. 221 ал. 2 от АПК, Кюстендилският административен съд

 

 

                                   Р  Е  Ш  И:

 

        ОТМЕНЯ Решение № 420/30.11.2016 г. на КРС по Н.А.Х.Д. № 933 по описа на същия съд за 2016 г. И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:

 

 

 

 

 

        ПОТВЪРЖДАВА НП № 16-1139-000956/25.05.2016 г. на Началника на Сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР гр. Кюстендил, с което на Н.А.А., с ЕГН **********, адрес: ***, на основание чл. 179 ал. 3 т. 4 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 300 лв.

                                                                                                                                    

        Решението  е окончателно.

        Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от същото.

                                                                         

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                   

                                                                    ЧЛЕНОВЕ: