Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е   23

гр.Кюстендил, 07.02.2017г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

             Кюстендилският административен съд, в публично съдебно заседание на трети февруари две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ПЕТРОВА

                                         ЧЛЕНОВЕ: МИЛЕНА АЛЕКСОВА - СТОИЛОВА

                                                              НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА

 

със секретар С.К. и с участието на прокурор Марияна Сиракова, като разгледа докладваното от съдия Карамфилова КАНД №360/2016г., за да се произнесе взе предвид:

 

            Производството е по реда на чл.63 от ЗАНН във вр.с чл.208 и сл. от АПК.

            Сектор ПП при ОДМВР – Кюстендил с адрес гр.Кюстендил, ул.“Цар Освободител“ №12 обжалва решение №430/02.12.2016г. на КРС, постановено по АНД №1328/2016г., с което е отменено НП №16-1139-001314/13.07.2016г. на началник сектор ПП към ОДМВР – Кюстендил. Развиват се съображения за незаконосъобразност на съдебния акт поради съществено нарушение на процесуалните правила и неправилно приложение на материалния закон – касационни основания за отмяна по чл.348, ал.1, т.1 и т.2 от НПК. Иска се отмяна на решението, респективно потвърждаване  на наказателното постановление.

            Ответникът оспорва жалбата и моли за оставане в сила решението на въззивния съд.        

            Заключението на прокурора е за неоснователност на касационната жалба.

               Предмет на касационно оспорване е решение на КРС №430/02.12.2016г., постановено по АНД №1328/2016г. Със същото е отменено НП №16-1139-001314/13.07.2016г., издадено от началник сектор ПП към ОДМВР – Кюстендил. Със същото Й.Ж.Й. е санкциониран на основание чл.175, ал.1, т.4 от ЗДвП за нарушение по чл.103 от ЗДвП.

            Кюстендилският районен съд е формирал извод за незаконосъобразност на акта, поради нарушение на материалния закон.

            Касационната жалба е допустима – подадена е от процесуално легитимен субект на касационно оспорване, срещу съдебен акт, подлежащ на обжалване по реда на чл.208 от АПК, в преклузивния срок по чл.211, ал.1 от АПК.

           В пределите на служебната проверка по чл.218, ал.2 от АПК не се установяват основания за нищожност и недопустимост на оспореното решение на КРС.

             Производството пред КРС е образувано по жалба на Й.Ж.Й. ***-1139-001314/13.07.2016г. на началник сектор ПП към ОДМВР – Кюстендил, с което е санкциониран за това, че на 13.05.2016г. в с.Гърляно, обл.Кюстендил, при подаден сигнал със стоп палка от служители на ГПУ Гюешево, не спира и продължава движението с управлявания от него лек автомобил. От служители на сектор ПП при ОДМВР – Кюстендил е съставен АУАН №24239/28.06.2016г., а въз основа на него е издадено атакуваното НП №16-1139-001314/13.07.2016г.

           С оглед събраните доказателства и установената фактическа обстановка, както и след служебна проверка, КАС намира жалбата за неоснователна по следните съображения:

В рамките на проведеното съдебно производство в изпълнение на правомощията по чл.13 и чл.14 от НПК по препращане от чл.84 от ЗАНН във вр. с чл.189, ал.14 от ЗДвП и въз основа на годни доказателствени средства съдът е установил обективната истина по спора. Решението се основава на обективно, пълно и всестранно изследване на обстоятелствата, включени в предмета на доказване.

Доказателствата по делото не могат да обосноват категоричен извод за нарушение на задължението по чл.103 от ЗДвП от страна на водача-жалбоподател. Налице са противоречиви данни относно начина на възприемане на подадения сигнал от граничния полицай за спиране на автомобила. Въззивният съд е обсъдил задълбочено и аналитично гласните доказателствени средства, като е достигнал до правилен извод за отсъствие на ясно подаден сигнал със стоп палка по см. на чл.170, ал.3 от ЗДвП. Следователно, обвинението за нарушение по чл.103 от ЗДвП не е доказано по безспорен начин.

Касационната инстанция споделя и останалите мотиви на районния съд за незаконосъобразност на НП. Нарушението касае неизпълнение на сигнал за спиране, подаден от контролен орган по ЗМВР, а не от контролен орган по ЗДвП – обстоятелство, което се установява от приложените докладни записки и обяснения. Мл.експерт Янчев е служител на ГПУ Гюешево и при подаването на сигнала със стоп палка е изпълнявал служебните си задължения, които са такива по ЗМВР. Същият няма правомощия за контрол на пътищата по ЗДвП, поради което наложените наказания са по неприложим материален закон.

С оглед горните съображения КАС ще остави в сила решението на КРС, поради отсъствие на касационните основания за отмяна по чл.348, ал.1, т.1 и т.2 от НПК.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.2 от АПК, Административният съд

 

Р   Е   Ш   И:

 

            ОСТАВЯ В СИЛА решение №430/02.12.2016г. на Кюстендилския районен съд, постановено по АНД №1328/2016г.

            Решението е окончателно.

           

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 

 

                                                          ЧЛЕНОВЕ: