Р Е Ш Е Н И Е

 

2017, 10.04.

 

96

 

Кюстендил

 
 


Номер                                                  Година                                     Град

 

                        В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ГР. КЮСТЕНДИЛ   

 

На десети март, две хиляди и седемнадесета година,   

в публично съдебно заседание, в следния състав:

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:    ДАНИЕЛА ПЕТРОВА

ЧЛЕНОВЕ :   ИВАН ДЕМИРЕВСКИ

                       МИЛЕНА АЛЕКСОВА-СТОИЛОВА

 

С участието на секретаря  И.С.

В присъствието на прокурора ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия  ПЕТРОВА к.а.н.д. 368/2016г. по описа и  ЗА ДА СЕ ПРОИЗНЕСЕ, ВЗЕ ПРЕДВИД СЛЕДНОТО :                        

            Производството е по реда на чл. 70 и сл. ЗАНН.

            Образувано е по предложение на Окръжния прокурор на Окръжна прокуратура Кюстендил за възобновяване на административнонаказателното производство производството по издаване на влязлото в сила наказателно постановление № 88/07.07.2016г., издадено от началника на Митница Югозападна и отмяна на последното.  Сочи се наличие на основанието за възобновяване по чл. 70, б. “в” от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/, като се препраща в тази връзка към разрешенията по т. 1.1. и т.1.2. от Тълкувателно решение № 3 от 22.12.2015 г. на ВКС по т. д. № 3/2015г., ОСНК.

            Участващият в производството пред КАС прокурор от Окръжна прокуратура Кюстендил поддържа предложението и дава заключение за неговата основателност.

            К.М.И., представляван от адв. П., оспорва предложението на Окръжния прокурор. Счита, че не е налице основанието за възобновяване по чл. 70, б. „в“ от ЗАНН, тъй като наказващият орган – началникът на Митница Югозападна е имал данни, получени по служебен път, за образувано висящо наказателно производство към момент, предхождащ издаване на наказателното постановление.

            Митница Югозападна, представлявана в производството по чл. 70 и сл. от ЗАНН от юрисконсулт Владимирова, изразява становище за неоснователност на предложението за възобновяване.

            Административният съд, на основание чл. 70 и сл. ЗАНН, счита следното:

            Предложението е допустимо – подадено е от Окръжен прокурор – субект със специални и изключителни процесуални правомощия съгласно чл. 72, ал. 1 ЗАНН, отправено е до Административен съд Кюстендил, който е местно и родово компетентният да разгледа делото съобразно приложимите правила за местна и родова подсъдност /чл. 72, ал. 1 ЗАНН/. Налице са и останалите предпоставки за допустимост на предложението за възобновяване – същото в случая на чл. 70, б. “в” от ЗАНН е направено в двегодишния срок по чл. 71, изр. последно ЗАНН и се отнася до влязло в сила наказателно постановление.                               Разгледано по същество, предложението за възобновяване е неоснователно.

            С наказателно постановление № 88/07.07.2016г.г., издадено от началника на Митница Югозападна, на основание чл. 123, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/, на К.М.И. *** е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 1 000 лева за това, че с управляван от него лек автомобил /индивидуализиран/ на 20.01.2016г. е превозил акцизни стоки – тютюневи изделия /описани като вид, марки и количество/, без задължителния акцизен бандерол на МФ. Постановено е на основание чл. 124, ал. 1 от ЗАДС и отнемане в полза на държавата на вещите, предмет на нарушението. Наказателно постановление № 88/07.07.2016г. е връчено на И. чрез разписка на 24.08.2016г. /л. 7/. Не е обжалвано и е влязло в сила на 01.09.2016г.

            За същото деяние, за което е наложено административното наказание, срещу К.М.И. е образувано досъдебно производство № 342/2016г./ДП № 1/2016г. по описа на РДГП Кюстендил за престъпление по чл. 234, ал. 2, т. 1 във вр. с ал. 1, предл. 2 във вр. с чл. 26, ал. 1, във вр. с чл. 28, ал. 1 от НК. Същият е привлечен като обвиняем за това престъпление с постановление на разследващия орган от 17.08.2016г., предявено на 23.08.2016г. Част от материалите по образуваното досъдебно производство е кореспонденция между разследващия орган и началника на Митница Югозападна, датираща от 02. и 08.03.2016г. /л. 16 от ДП/, респективно от 12.04.2016г. и 19.04.2016г. /л. 31 – л. 34 от ДП/, въз основа на която се установява по несъмнен и категоричен начин, че наказващият орган е узнал по служебен път за образуваното наказателно производство срещу същото лице за същото деяние и то във времеви период преди издаване на наказателното постановление.

            С постановление на РП Кюстендил наказателното производство е прекратено при съобразяване на дадените с ТР 3/22.12.2015г. по т.д. № 3/2015г. разрешения. Постановлението за прекратяване е потвърдено с Определение на КРС от 19.10.2016г., което е влязло в сила на 01.11.2016г.

            При изложените фактически обстоятелства Административният съд намира, че не са налице предпоставките по чл. 70 от ЗАНН за основателност на предложението за възобновяване. Съгласно т. 1.2.2. от цитираното ТР на ОСНК на ВКС за новооткрит по см. на чл. 70, б. „в“ от ЗАНН следва да се приема и фактът, че по повод на същото деяние, предмет на разглеждане в административнонаказателното производство, е образувано наказателно производство, за което обстоятелство органите в административнонакателното производство не са разполагали със служебно достъпна информация.

            В разглеждания случай не е осъществена хипотезата на новооткрит факт по см. на чл. 70, б. „в“ от ЗАНН в светлината на даденото от ОСНК на ВКС тълкуване.

            По-горе въз основа на писмените доказателствени средства по делото се прие за установено по несъмнен и категоричен начин, че по време на висящност на административнонаказателното производство, приключило с издаване и влизане в сила на НП № 88/07.07.2016г., наказващият орган – началникът на Митница Югозападна е имал служебно достъпна информация /по терминологията на ТР/ за образуваното наказателно производство. Т.е. наличието на образувано и висящо наказателно производство срещу същото лице и за същото деяние са факти, известни на наказващия орган преди ангажиране на административнонаказателната отговорност. Поради това в разглеждания случай тези факти не са „новооткрити“, т.е. такива, които не са били известни на органа при издаване на наказателното постановление.  Изводът е, че не е налице соченото от прокуратурата основание за възобновяване на административнонаказателното производство по чл. 70, б. „в“ от ЗАНН. Следва отхвърляне на предложението за възобновяване.

           

            ВОДЕН ОТ ИЗЛОЖЕНОТО СЪДЪТ  РЕШИ :

 

            ОТХВЪРЛЯ предложението на Окръжния прокурор на Окръжна прокуратура Кюстендил за възобновяване на административнонаказателното производство по издаване на наказателно постановление № 88/07.07.2016г. на началника на Митница Югозападна, с което на основание чл. 123, ал. 1 от ЗАДС е наложено на К.М.И. с ЕГН ********** административно наказание „глоба“ в размер на 1 000 лева и постановено на основание чл. 124, ал. 1 от ЗАДС отнемане в полза на държавата на вещите, предмет на нарушението.

 

            Решението не подлежи на обжалване.

 

            Решението да се съобщи чрез връчване преписи на страните.

                       

                                                                                 

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                 

                                                                                  ЧЛЕНОВЕ : 1.

 

                                                                                                          2.