Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е   № 28

гр.Кюстендил, 08.02.2017г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

             Кюстендилският административен съд, в публично съдебно заседание на трети февруари две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ПЕТРОВА

                                         ЧЛЕНОВЕ: МИЛЕНА АЛЕКСОВА - СТОИЛОВА

                                                              НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА

 

със секретар С.К. и с участието на прокурор Марияна Сиракова, като разгледа докладваното от съдия Карамфилова КАНД №369/2016г., за да се произнесе взе предвид:

 

            Производството е по реда на чл.63 от ЗАНН във вр.с чл.208 и сл. от АПК.

            Комисия за регулиране на съобщенията с адрес гр.София, ул.“Гурко“ №6 обжалва решение №344/14.10.2016г. на КРС, постановено по АНД №968/2016г. Развиват се съображения за незаконосъобразност на съдебния акт, представляващи касационни основания по чл.348, ал.1, т.1 и т.2 от НПК. Иска се отмяна на решението, респ. потвърждаване на НП.

             Ответникът чрез пълномощника оспорва жалбата и изразява становище за правилност и законосъобразност на въззивното решение, като моли същото да бъде оставено в сила.

            Заключението на прокурора е за неоснователност на касационната жалба.

               Предмет на касационно оспорване е решение №344/14.10.2016г. на КРС, постановено по АНД №968/2016г. С него е отменено НП №81/04.04.2016г. на председателя на КРС.

             Въззивният съд е формирал извод за незаконосъобразност на НП, поради неправилно приложение на материалния закон от АНО. Изразено е становище, че неправомерно деятелността на жалбоподателя е разделена по предметен признак, поради което неправилно същия е санкциониран за едно деяние с няколко НП – районният съд е приел, че е нарушен основен принцип в правото – non bis idem, въвеждащ забрана за повторно наказване за едно и също деяние.

             Касационната жалба е допустима – подадена е от процесуално легитимен субект на касационно оспорване, срещу съдебен акт, подлежащ на обжалване по реда на чл.208 от АПК, в преклузивния срок по чл.211, ал.1 от АПК.

             В пределите на служебната проверка по чл.218, ал.2 от АПК не се установяват основания за нищожност и недопустимост на оспореното решение на КРС. Разгледана по същество касационната жалба е основателна, по следните съображения:

                Производството пред КРС е образувано по жалба на “Б.М.е.Б.“ ЕАД ***/04.04.2016г. на председателя на КРС, с което дружеството в качеството на предприятие, предоставящо обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, е санкционирано за нарушение на чл.45, ал.2 във вр.с чл.45, ал.1, т.2 във вр.с чл.43, ал.3 от Общите изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения, като му е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 3000 лв. на основание чл.326 от ЗЕС. При извършена проверка е установено, че на 06.08.2015г. в гр.Кюстендил, бул.“Б.“ №4 дружеството – жалбоподател е съставило индивидуален договор №КЮ25557 за предоставяне на електронни съобщителни услуги. Условията и елементите на избрания от абоната ценови пакет са включени от предприятието в отделен документ – приложение към договор за тв услуга/пакет към основния договор, съдържащ списък с наименованията на тв програмите. При изписване на условията и елементите на приложението е използван шрифт с размер по-малък от 10 пункта /точки/. Прието е, че това е нарушение на чл.45, ал.2 във вр.с ал.1, т.1 и т.2 във вр.с чл.43, ал.3 от Общите изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения, поради което е съставен АУАН №С-162/21.10.2015г., подписан от пълномощник. Въз основа на него е издадено процесното НП.

Съставени са още НП №75/04.04.2015г. за нарушение на чл.45, ал.2 във вр.с ал.1, т.1 и т.2 във вр.с чл.44, ал.2 от Общите изисквания за това, че предприятието при сключването на горепосочения договор и изготвяне на съобщението, включено в приложение №6 към Общите изисквания е използвало шрифт по-малък от 10 пункта /точки/; както и НП №54/04.04.2015г. за нарушение на чл.43, ал.3 от Общите изисквания за това, че предприятието при сключването на горепосочения договор и изписването на условията на индивидуалния договор №КЮ25557 е използвало шрифт по-малък от 10 пункта /точки/.

  Нарушителят е привлечен към административнонаказателна отговорност по чл.326 от ЗЕС – санкционна норма, предвиждаща административно наказание за предприятие, предоставящо обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги при нарушаване на някое от общите изисквания по чл.73 от същия закон. Последната разпоредба създава задължение за предприятията да спазват общите изисквания, приети с решение на комисията /това са Общите изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения/. С оглед събраните писмени и гласни доказателства касационната инстанция приема, че безспорно е извършването на административното нарушение, за което е ангажирана отговорността на нарушителя. Анализът на доказателствения материал поотделно и в съвкупност налага извода, че „Б.М.е.Б.“ ЕАД *** има качеството на предприятие, предоставящо обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги. В този смисъл за него възниква задължението да спазва изискванията на чл.45, ал.2 във вр.с ал.1, т.1 и т.2 във вр.с чл.43, ал.3 от Общите изисквания /конкретизация, направена в АУАН и НП по препращане от чл.73 от ЗЕС/ – при съставяне на приложение към индивидуален договор да спазва реда по чл.42, 43 и 44 от Общите изисквания, в конкретния случай чл.43, ал.3, предвиждащ при изписване на услугите и елементите от ценовия пакет в приложението да се използва шрифт по-малък от 10 пункта /точки/.  Като не е съобразило своето поведение с посочените разпоредби предприятието е извършило административно нарушение по чл.326 от ЗЕС. В този смисъл касационната инстанция счита, че АНО правилно и законосъобразно е ангажирал отговорността на „Б.М.е.Б.“ ЕАД ***.

   КАС намира за неоснователни възраженията на дружеството за допуснато съществено процесуално нарушение, свързано с връчване на АУАН. Същият е връчен и подписан от лице с нужната представителна власт с оглед пълномощно, представено по делото, в което е предвидена възможността за подписване на АУАН. Упълномощаването е изрично за съответното действие и е реализирано от лице, имащо качеството на пълномощник към момента на подписване на акта /изложените факти от самото дружество сочат на променено законно представителство на 02.11.2015г., а актът е подписан на 21.10.2015г./.

              Не намира опора в закона и изводът на въззивния съд за нарушаване на основен принцип в правото – non bis idem, въвеждащ забрана за повторно наказване за едно и също деяние. Анализът на приложимите правни разпоредби към установеното нарушение по настоящото постановление,  НП №54/04.04.2015г. и НП №75/04.04.2015г. обуславя извода, че законодателят е въвел изисквания към всеки един от документите към сключен индивидуален договор за предоставяне на електронни съобщителни услуги, регламентирани в Общите изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения – към условията на индивидуалния договор /чл.43/; към съобщението, включено в приложение №6 /чл.44/ и към анексите на индивидуалния договор /чл.45/. Следователно неспазването на което и да е тях представлява отделно административно нарушение, доколкото е нарушено самостоятелно изискване по см. на чл.326 от ЗЕС. С всяко от горепосочените НП е санкционирано нарушение на различно изискване – с НП №54/04.04.2015г.  нарушение на чл.43, ал.3, с №75/04.04.2015г. нарушение на чл.45, ал.2 във вр.с ал.1, т.1 и т.2 във вр.с чл.44, ал.2 и с НП №81/04.04.2015г. нарушение на чл.45, ал.2 във вр.с ал.1, т.1 и т.2 във вр.с чл.43, ал.3 от Общите изисквания. В този смисъл не е налице нарушаване на принципа non bis idem, в какъвто аспект са изводите на въззивния съд.

      Като е достигнал до извод за незаконосъобразност на НП, районният съд е постановил неправилно решение. Същото ще бъде отменено, поради наличие на касационните основания по чл.348, ал.1, т.1 от НПК, а НП ще бъде потвърдено като законосъобразно.

                 Воден от горното и на основание чл.221, ал.2 и чл.222, ал.1 от АПК във вр.с чл.63, ал.1 от ЗАНН, Административният съд

 

Р   Е   Ш   И:

         

               ОТМЕНЯ решение №344/14.10.2016г. на Кюстендилския районен съд, постановено по АНД №968/2016г. и вместо него постановява:

               ПОТВЪРЖДАВА НП №81/04.04.2016г. на председателя на Комисията за регулиране на съобщенията, с което на „Б.М.е.Б.“ ЕАД със седалище и адрес на управление ***, на основание чл.326 от ЗЕС е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 3000 лв. за нарушение на чл.45, ал.2 във вр.с ал.1, т.1 и т.2 във вр.с чл.43, ал.3 от Общите изисквания.

                Решението е окончателно.

          

                                      

                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:    

                                                

                                           ЧЛЕНОВЕ: