Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е № 26

гр.Кюстендил, 07.02.2017г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

             Кюстендилският административен съд, в публично съдебно заседание на трети февруари две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ПЕТРОВА

                                         ЧЛЕНОВЕ: МИЛЕНА АЛЕКСОВА-СТОИЛОВА

                                                              НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА

 

секретар С.К. и с участието на прокурор Марияна Сиракова, като разгледа докладваното от съдия Карамфилова КАНД №372/2016г., за да се произнесе взе предвид:

 

            Производството е по реда на чл.63 от ЗАНН във вр.с чл.208 и сл. от АПК.

            РУ – Дупница при ОДМВР – Кюстендил обжалва решение №405/02.12.2016г. на ДРС, постановено по АНД №178/2016г., с което е отменено НП №15-0348-001286/09.10.2015г. на началник сектор ПП към ОДМВР – Кюстендил. Развиват се съображения за незаконосъобразност на съдебния акт, представляващи касационни основания по чл.348, ал.1, т.1 и т.2 от НПК. Иска се отмяна на решението и потвърждаване на НП.       

            Ответникът чрез пълномощника изразява становище за неоснователност на касационната жалбата.        

            Заключението на прокурора е за неоснователност на касационната жалба.

               Предмет на касационно оспорване е решение на ДРС №405/02.12.2016г., постановено по АНД №178/2016г. Със същото е отменено НП №15-0348-001286/09.10.2016г. на началник сектор ПП към ОДМВР – Кюстендил.

            Дупнишкият районен съд е отменил наказателното постановление, поради допуснати съществени процесуални нарушения и недоказаност на обвинението.

            Касационната жалба е допустима – подадена е от процесуално легитимен субект на касационно оспорване, срещу съдебен акт, подлежащ на обжалване по реда на чл.208 от АПК, в преклузивния срок по чл.211, ал.1 от АПК.

            В пределите на служебната проверка по чл.218, ал.2 от АПК не се установяват основания за нищожност на оспореното решение на ДРС.              

            Р.Д.В. *** е санкциониран с НП №15-0348-001286/09.10.2015г. на началник сектор ПП към ОДМВР – Кюстендил, за това че на 19.09.2015г. по път ІІІ -107 управлява лек автомобил като поради несъобразена скорост с пътните условия губи контрол на МПС-то, преминава през острова за безопасност на кръстовището, образувано от двата пътя и се блъска в пътен знак. Нанесени са материални щети по автомобила и табелите. Водачът отказва да бъде изпробван за наличие на алкохол в кръвта. Съставен е АУАН №165001/19.09.2015г., а въз основа констатациите в него е издадено и атакуваното НП от началник сектор ПП при ОДМВР – Кюстнедил.

 Настоящият касационен състав констатира недопустимост на обжалваното решение. Съгласно разпоредбата на  чл.61, ал.1 от ЗАНН, при разглеждане на делото пред районния съд като ответник се призовава учреждението или организацията, чийто орган е издал наказателното постановление. В действащата нормативна уредба липсва легална дефиниция на понятието "учреждение". В правната теория и в съдебната практика се приема, че под учреждение следва да се разбира организационната структура, към която принадлежи наказващият орган. В случая обжалваното пред ДРС наказателно постановление е издадено от началник сектор ПП към ОДМВР – Кюстендил, т.е надлежен ответник е сектор ПП - Кюстендил при ОДМВР - Кюстендил, чийто началник е издателят на акта. Като ответник във въззивното производство неправилно е конституиран и призоваван РУ - Дупница. Това налага извода, че в производството пред ДРС е взел участие ненадлежен ответник и спрямо него е постановен съдебния акт /срав. призовки и съдебен протокол/. А всяко неправилно конституиране на страни е основание за недопустимост на първоинстанционното решение. Същото следва да се обезсили и  делото да се върне за ново разглеждане от друг състав на ДРС с указания за конституиране на надлежния ответник и разглеждане на делото с негово участие.

Изводът на касационната инстанция за недопустимост на обжалвания пред нея съдебен акт прави безпредметно обсъждането на доводите на касатора за неправилност на решението на ДРС. От една страна, само валиден и допустим съдебен акт подлежи на проверка за съответствието му с материалния закон и съблюдаването на процесуалните правила. От друга страна, в случай на обсъждането им в настоящото производство би се допуснало предрешаване на спора, тъй като проверката за законосъобразността на наказателното постановление следва да бъде извършена при новото разглеждане на делото от ДРС.  

Воден от горното и на основание чл.221, ал.3 от АПК, Административният съд

 

                                                           Р   Е   Ш   И:

 

           ОБЕЗСИЛВА решение №405/02.12.2016г. на Дупнишкия районен съд, постановено по АНД №178/2016г. и връща делото за ново разглеждане от друг състав на съда.

            Решението е окончателно.

           

                 

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:                              

 

 

                                                 ЧЛЕНОВЕ: