95

 

                        Р Е Ш Е Н И Е

 

2017, 10.04.

 

95

 

Кюстендил

 
 


Номер                                                  Година                                     Град

 

 

                                   В ИМЕТО НА НАРОДА

                                                                                                  

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ГР. КЮСТЕНДИЛ             

 

На десети март, две хиляди и седемнадесета година,  

в публично съдебно заседание, в следния състав:

 

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ДАНИЕЛА ПЕТРОВА

ЧЛЕНОВЕ:    ИВАН ДЕМИРЕВСКИ

   МИЛЕНА АЛЕКСОВА – СТИЛОВА

                  

В присъствието на прокурора ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ПЕТРОВА к.а.н.д. 376/16г. по описа и ЗА ДА СЕ ПРОИЗНЕСЕ, ВЗЕ ПРЕДВИД СЛЕДНОТО :

            Предявена е касационна жалба от Районно управление на МВР Кюстендил при Областна дирекция на МВР Кюстендил, чрез началника – старши инспектор Георги Георгиев, срещу решение на Кюстендилския районен съд № 419 по н.а.х.д. № 1210 по описа на този съд за 2016г., с което е отменено наказателно постановление № К-38 от 20.05.2016г. В жалбата се съдържат оплаквания за пороци на решението, които следва да се квалифицират като касационно основание по чл. 348, ал. 1, т. 1 от Наказателно – процесуалния кодекс /НПК/.   

            Ответникът по касационната жалба – Е.Й.А., не се представлява и не изразява становище.

            Представителят на Окръжна прокуратура Кюстендил дава заключение за основателност на касационното оспорване.

            Административният съд, на основание чл. 218 от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл. 63, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/, след като обсъди посочените в жалбата пороци на решението и провери служебно валидността, допустимостта и съответствието на решението с материалния закон, прие следното :

            Касационната жалба е допустима, подадена е от страна с право на жалба срещу съдебен акт, който подлежи на обжалване по касационен ред, спазен е преклузивният 14 – дневен срок по чл. 211, ал. 1 от АПК, отговаря и на изискванията за форма и съдържание по чл. 212, чл. 213 от АПК.

            Разгледана по същество, касационната жалба е основателна.

            Предмет на касационна проверка е решение на Кюстендилския районен съд № 419 от 29.11.2016г. по н.а.х.д. № 1210/2016г. С обжалваният съдебен акт е отменено обжалваното пред районния съд наказателно постановление.

            За да постанови този резултат, районният съд е приел, че в административнонаказателното производство по съставяне на АУАН и издаване на НП са допуснати съществени процесуални нарушения, изразяващи се в несъответствие между фактическото и юридическо формулиране на административнонаказателното обвинение. Приел е също така, че в обстоятелствената част на АУАН и НП са изложени факти, относими към съставите на две отделни нарушения.  Така мотивиран, КРС е отменил наказателното постановление, без да се произнесе по съществото на спора за неговата законосъобразност.  

            В рамките на служебната касационна проверка на първоинстанционното решение, настоящият състав на Административния съд счита, че Кюстендилският районен съд е постановил валиден и допустим съдебен акт.

            Осъществявайки на основание чл. 218, ал. 2 от АПК служебна проверка относно съответствието на атакуваното съдебно решение с материалния закон от една страна, а от друга относно посочените в жалбата пороци, сочещи касационно основание по чл. 348, ал. 1 от Наказателно – процесуалния кодекс /НПК/, Административният съд счита следното:

            Преценката на съда, че в административнонаказателното производство по съставяне на АУАН и издаване на НП са допуснати съществени процесуални нарушения в гореизложения смисъл, е неправилна.

            В АУАН и издаденото въз основа на него НП са изложени обстоятелствата, че наказаното лице за периода от 28.09.2015г. до 16.11.2015г. е съхранявало в жилището си /с посочен адрес в гр. Кюстендил/ собственото си късоцевно оръжие /описано и индивидуализирано/, без да има за това валидно разрешително, издадено от директора на ГДНП при МВР, оправомощено от него длъжностно лице или от началника на РУ на МВР Кюстендил по постоянен адрес на съхранение на оръжието. Тази фактическа обстановка изцяло разкрива признаците на нарушаване правилото по чл. 56, ал. 1, изр. ІІ от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия /ЗОБВВПИ/, предвиждащо възможността за съхраняване, носене и/или употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях след получаване на съответно разрешение. Всъщност такава е и изложената от наказващия орган привръзка между релевираните обстоятелства и посочената за нарушена норма, законосъобразно отнесени към разпоредбата на чл. 212 от ЗОБВВПИ, предвиждаща деянието като нарушение чрез препращане поради бланкетния си характер, както и наказанието за същото. В следващата част от съдържанието на АУАН и НП са изложени допълнително обстоятелства, че на лицето е било издадено разрешение за носене и употреба на късоцевно огнестрелно оръжие, чиято валидност е изтекла към 28.09.2015г., както и че А. не е подал заявление за подновяване срока на валидност на същото. Необосновано тези допълнително изложени и конкретизиращи фактическата обстановка обстоятелства са възприети от КРС като формулиране на второ обвинение в административно нарушение по чл. 87, ал. 1 от закона. На първо място те не съдържат всички съставомерни елементи от обективна и субективна страна, за да се приеме, че съставляват обвинение за неизпълнение, т.е. нарушаване правилото на чл. 87, ал. 1 от ЗОБВВПИ. От друга страна, описвайки чрез тях цялостната фактическа обстановка, при която е извършено нарушението на чл. 56, ал. 1 от ЗОБВВПИ, актосъставителят, респективно наказващият орган единствено са изяснили изцяло и непротиворечиво същата. Чрез излагането на тези реално осъществили се в действителността обстоятелства, са утвърдили констатацията си за фактите, в които се изразява нарушението, а именно -  съхраняване от наказаното лице, на посочения адрес, за цитирания период от време, на описаното огнестрелно оръжие и боеприпаси без съответно разрешение за това, издадено и/или подновено по реда на ЗОБВВПИ.

            Неправилната преценка на съда в обратен смисъл е осъществила касационното основание по чл. 348, ал. 1, т. 1 от НПК, при което следва отмяна решението на КРС. Тъй като първоинстанционният съд не се е произнесъл по съществото на спора и поради отмяна на съдебното решение, следва на основание чл. 222, ал. 2, т. 2 от АПК връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на КРС. 

            Воден от изложените съображения и на основание чл. 221, ал. 2, чл. 222, ал. 2, т. 2 АПК във връзка с чл. 63, ал. 1 ЗАНН,

 

            СЪДЪТ  РЕШИ :

 

            ОТМЕНЯ решение на Кюстендилския районен съд № 419 от 29.11.2016г. по н.а.х.д. № 1210/2016г. по описа на този съд и ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на районния съд.

 

            Решението не подлежи на обжалване.

 

            Решението да се съобщи чрез изпращане на преписи.

 

 

                                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                 

                                                                                  ЧЛЕНОВЕ :