Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  № 41

гр.Кюстендил, 21.02.2017г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

             Кюстендилският административен съд, в публично съдебно заседание на седемнадесети февруари две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ПЕТРОВА

                                           ЧЛЕНОВЕ: ИВАН ДЕМИРЕВСКИ

                                                                НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА

 

със секретар Л.С. и с участието на прокурор Марияна Сиракова, като разгледа докладваното от съдия Карамфилова КАНД №378/2016г., за да се произнесе взе предвид:

 

            Производството е по реда на чл.63 от ЗАНН във вр.с чл.208 и сл. от АПК.

            Д.Х.К. *** обжалва решение №431/02.12.2016г. на КРС, постановено по АНД №1323/2016г. Развиват се съображения за незаконосъобразност на съдебния акт, представляващи касационни основания за отмяна по чл.348, ал.1, т.1 от НПК. Иска се отмяна на решението, респ. отмяна на НП.

            Ответникът Община Кюстендил чрез процесуалния представител излага съображения за неоснователност на касационната жалбата.        

            Заключението на прокурора е за неоснователност на касационната жалба.

               Предмет на касационно оспорване е решение №431/02.12.2016г. на КРС, постановено по АНД №1323/2016г. Със същото е изменено НП №129/15.07.2016г. на кмета на Община Кюстендил. Д.К. *** санкциониран на основание чл.68 от НОРТОК за нарушение на чл.7, ал.1 от същата Наредба, като му е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 300 лв., но размера на наказанието е намален на 50 лв.

        КРС е формирал правен извод за доказаност на административното нарушение, но за неправилна преценка тежестта на нарушението, а оттук и за несъответствие на размера на наложеното му наказание. В този смисъл е изменил НП, като е намалил размера на глобата от 300 лв. на 50 лв.

 Касационната жалба е допустима – подадена е от процесуално легитимен субект на касационно оспорване, срещу съдебен акт, подлежащ на обжалване по реда на чл.208 от АПК, в преклузивния срок по чл.211, ал.1 от АПК.

           В пределите на служебната проверка по чл.218, ал.2 от АПК не се установяват основания за нищожност и недопустимост на оспореното решение на КРС. След обсъждане посочените от касатора пороци на оспореното решение и проверка съответствието на въззивния съдебен акт с материалния закон,  КАС намира  следното:  

            Обжалваното решение е правилно, тъй като правните изводи на районния съд за безспорна установеност на административното нарушение с оглед обективните и субективните елементи от състава му се потвърждават от доказателствения материал по делото. Въззивният съд е събрал относимите за правилното решаване на спора доказателствени средства и е извършил надлежна преценка на същите. Налице е правилно приложение на материалния закон. Административнонаказателната отговорност на жалбоподателя е ангажирана за деяние, нарушаващо забраната за викане на обществени места. Предметът на предявеното обвинение определя и предмета на доказване от гледна точка на извършеното административно нарушение и участието на нарушителя в него. Така се очертават рамките на процеса на доказване и осъществяване правото на защита. В аспекта на изложеното, анализът на събраните писмени и гласни доказателства, сочи на доказаност на описаното деяние от гледна точка на датата /05.05.2016г./ и мястото на извършване /ул.“С.М.“ в гр.Кюстнедил/, както и формата на изпълнителното деяние – викане и крещене на висок глас. АНО правилно е санкционирал Д.К. по чл.68 от НОРТОК, за извършено нарушение на чл.7, ал.1 от същата Наредба. Наложената санкция от съда е в справедлив минимум, което означава спазване на изискванията на чл.27 от ЗАНН за определяне размера на наказанието.

Гореизложеното обуславя правилност на въззивния съдебен акт, който ще бъде оставен в сила, поради отсъствие на касационните основанията по чл.348, ал.1 от НПК.

           Воден от горното и на основание чл.221, ал.2 от АПК във вр.с чл.63, ал.1 от ЗАНН, Административният съд

 

Р   Е   Ш   И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА  решение №431/02.12.2016г. на Кюстендилския районен съд, постановено по АНД №1323/2016г.

            Решението е окончателно.

           

                                    

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                   

 

                                                   ЧЛЕНОВЕ: