Р Е Ш Е Н И Е

 

 

2017, 21.04.

 

111

 

Кюстендил

 
 


Номер                                                 Година                                      Град

 

 

                                   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ГР. КЮСТЕНДИЛ             

 

На двадесет и четвърти март, две хиляди и седемнадесета година,  

в публично съдебно заседание, в следния състав:

 

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ГАЛИНА СТОЙЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:   ДАНИЕЛА ПЕТРОВА

                     НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА

с участието на секретаря А.М.

В присъствието на прокурора МАРИЯНА СИРАКОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия  ПЕТРОВА к.а.н.д. 7/2017г. по описа и ЗА ДА СЕ ПРОИЗНЕСЕ, ВЗЕ ПРЕДВИД СЛЕДНОТО :

            Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Кюстендил, чрез директора, е предявила касационна жалба срещу решение на Кюстендилския районен съд № 433 от 02.12.2016г. по н.а.х.д. № 1791 по описа на този съд за 2016г., с което е отменен електронен фиш серия К, № 1346486, издаден от Областната дирекция на МВР Кюстендил. В жалбата се съдържат оплаквания за пороци на решението, които следва да се квалифицират като касационни основания по чл. 348, ал. 1, т. 1 от Наказателно – процесуалния кодекс /НПК/. Развиват се подробни съображения, основаващи се на редакция на чл. 189, ал. 4 и ал. 8 от ЗДП съгл. изм., обн. в ДВ, бр. 19 от 2015г. и приетата Наредба  № 8121з-532 от 12.05.2015г. за условията и реда за използване на автоматизирани технически средства и системи /АТТС/ за контрол на правилата за движение по пътищата, обн., ДВ, бр. 36 от 19.05.2015г. Позовавайки се на цитираните законодателни изменения, както и на приети със Закона за движението по пътищата /ЗДП/ легални дефиниции, касационният жалбоподател развива становище за отпаднало значение на Тълкувателно решение № 1 от 26.02.2014г. на ВАС по т.д. № 1/2013г. Иска се отмяна на оспореното по касационен ред съдебно решение и потвърждаване на електронния фиш.

            Ответникът по касационната жалба – Ю.М.А., не се представлява и не изразява становище.

            Представителят на Окръжна прокуратура Кюстендил дава заключение, че касационната жалба е неоснователна.                                                   Кюстендилският административен съд, извършвайки преценка на доказателствата по делото, на касационните основания и на доводите на страните, както и след служебна проверка на съдебния акт на осн. чл. 218,

 

 

 

ал. 2 от АПК, счита жалбата за процесуално допустима, а разгледана по същество - за  неоснователна, поради което и на осн. чл. 221, ал. 2 от АПК потвърждава решението  Съображенията са следните:

            Предмет на касационно оспорване е решение на районния съд, с което е отменен като незаконосъобразен електронен фиш серия К, № 1346486, издаден от ОД на МВР Кюстендил за налагане на Ю.М.А. ***, в качеството му на законен представител на „Ю.” ООД , на административно наказание  “глоба” в размер на 50 лева на основание чл. 189, ал. 4 във вр. с чл. 182, ал. 1, т. 2 от ЗДП  във вр. с чл. 21, ал. 1 от ЗДП за това, че на 16.09.2016г. в 10, 59 часа управлява МПС /описано/ в гр. Кюстендил, ул. „Ц.О.“ № *** с превишена скорост – при разрешена скорост за населено място до 50 км/ч, е установено и заснето с автоматизирано техническо средство № 0545 движение със 70 км/ч.

            Въз основа на писмените доказателствени средства по делото е установено, че системата за видеоконтрол, с която нарушението е установено и заснето, е мобилна.

            Въз основа на представените пред него и приети писмени доказателствени средства, КРС е приел, че в производството по заснемане и установяване на нарушението не са допуснати съществени процесуални нарушения. Обосновал е подробно този си извод на първо място със законовата възможност за използване на автоматизирани технически средства и системи при установяване и заснемане на нарушения на правилата за движението по пътищата, като в тази насока Съдът е взел предвид доказателствата за техническата годност на конкретно използваното автоматизирано техническо средство и за спазване при заснемане и установяване на нарушението на правилата по Наредба  № 8121з-532 от 12.05.2015г. за условията и реда за използване на автоматизирани технически средства и системи /АТТС/ за контрол на правилата за движение по пътищата, обн., ДВ, бр. 36 от 19.05.2015г. Съдът е изложил подробни съображения и за законосъобразното съдържание на издадения електронен фиш от гледна точка присъствие на законово предвидените реквизити и конкретика и яснота на обстоятелствата, в които се състои релевираното административно нарушение, респективно компетентност на издателя.

            По съществото на спора КРС е приел, че с редакцията на чл. 189, ал. 4 от ЗДП от изм., обн., ДВ, бр. 19 от 2015г. не е отпаднало условието, предвиждащо издаване на електронен фиш при установяване и заснемане на нарушението с автоматизирано техническо средство или система, в отсъствието на контролен орган или нарушител. В тази връзка Съдът е посочил, че въпреки цитираното изменение на приложимата разпоредба, поради неотпадане от съдържанието й на посоченото условие, Тълкувателно решение № 1 от 26.02.2014г. на ВАС по т.д. № 1/2013г. не е загубило своето значение. Вземайки предвид несъмненото обстоятелство, че в разглеждания случай нарушението е установено и заснето с мобилно автоматизирано техническо средство и следователно в присъствие на контролен орган, Съдът е счел, че липсва основанието по чл. 189, ал. 4 ЗДП за издаване на електронен фиш, а издаденият такъв е незаконосъобразен. По тези си съображения го е отменил.

           

 

 

 

            Настоящият съдебен състав на Административния съд споделя мотивите на първата съдебна инстанция.

            Единственият спорен по делото въпрос е относно възможността при установяване и заснемане на нарушения на правилата за движение по пътищата чрез мобилни автоматизирани технически средства и системи, въз основа на същото да се издава електронен фиш по реда на чл. 189, ал. 4 от ЗДП.

            С изменението на чл. 189, ал. 4 от ЗДвП, обн., ДВ, бр. 19 от 2015г., в израза „При нарушение, установено и заснето с автоматизирано техническо средство или система, в отсъствието на контролен орган и нарушител се издава електронен фиш за налагане на глоба…“ в сравнение с предходната редакция на разпоредбата, обн., ДВ, бр. 10 от 2011г. преди „техническо средство“ е добавено „автоматизирано“, а след „техническо средство - „или система“. Така всъщност с изменението от 2015г. е прието, че за нарушенията, заснети с автоматизирани технически средства или системи се издава електронен фиш. Въведена е и легална дефиниция на понятието „автоматизирано техническо средство и системи“ /АТТС/ с § 1, т. 65 от ДР на ЗДП /нова – ДВ, бр. 19 от 2015г./. Същевременно законодателят не е изменил чл. 189, ал. 4 ЗДП, включително и граматически, в частта, предвиждаща условието „отсъствие на контролен орган и нарушител“. При това положение тълкуването на разпоредбата, постановено с Тълкувателно решение № 1 от 26.02.2014г. на ВАС по т.д. № 1/2013г. относно положението, че в хипотезата на чл. 189, ал. 4 от ЗДП установяването и заснемането на нарушението следва да се осъществи в отсъствие на контролен орган, не е загубило своето значение, а следователно и задължителната си сила на основание чл. 130, ал. 2 от Закона за съдебната власт /ЗСВ/. Цитираната редакция на разпоредбата от 2011г., породила противоречията в съдебната практика, наложили постановяване на тълкувателно решение по въпроса, включително и като граматическо построяване на изречението, е напълно идентична с действащата към момента редакция с изм., обн., Дв, бр. 19 от 2015г., като добавянето на горецитираните думи и изрази стои извън обсега на тълкуване с цитираното тълкувателно решение, но и извън смисъла и значението на заложеното в разпоредбата условие – издаване на електронен фиш при нарушение, установено и заснето в отсъствие на контролен и нарушител. Изцяло в подкрепа на това виждане е и легалната дефиниция по §1, т. 65 от ДР на ЗДП, ясно и изрично разграничаваща хипотезите на установяване и заснемане на нарушения в присъствие и съответно в отсъствие на контролен орган. Съгласно б. б на цитираната допълнителна разпоредба мобилни са онези автоматизирани технически средства и системи, които са прикрепени към превозното средство или временно разположени на участък от пътя, установяващи нарушение в присъствие на контролен орган, който поставя начало и край на работния процес. Това законово понятие, съотнесено към разпоредбата на чл. 189, ал. 4 от ЗДП, формира извода, че въз основа на заснемане и установяване на нарушения с мобилни АТТС, не следва издаване на електронен фиш. Разбира се, в тези случаи е приложим общият ред по ЗАНН – съставяне на АУАН и издаване на НП.

           

 

 

 

 

            Воден от съображенията си, Административният съд счита касационната жалба за неоснователна, а първоинстанционното съдебно решение за правилно, при което то следва да бъде оставено в сила.

 

            На основание чл. 221, ал. 2 от АПК във връзка с чл. 63, ал. 1 ЗАНН,

 

            АДМИНИСТРАТИВНИЯТ СЪД  РЕШИ :

 

            ОСТАВЯ В СИЛА решение № 433 от 02.12.2016г. на Кюстендилския районен съд по н.а.х.д. № 1791/2016г.

 

            Решението е окончателно.

 

            Решението да се съобщи чрез връчване преписи на страните.    

 

                                              

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                            ЧЛЕНОВЕ : 1.                      2.