Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  № 39

гр.Кюстендил, 21.02.2017г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

             Кюстендилският административен съд, в публично съдебно заседание на седемнадесети февруари две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ПА

                                           ЧЛЕНОВЕ: ИВАН ДЕМИРЕВСКИ

                                                                НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА

 

със секретар Л.С. и с участието на прокурор Марияна Сиракова, като разгледа докладваното от съдия Карамфилова КАНД №9/2017г., за да се произнесе взе предвид:

 

            Производството е по реда на чл.63 от ЗАНН във вр.с чл.208 и сл. от АПК.

            ЕТ „Й.Р.– Д.– Р“ със седалище и адрес на управление ***, съдебен адрес *** обжалва решение №408/02.12.2016г. на ДРС, постановено по АНД №319/2016г., с което е потвърдено НП №11/10.02.2016г. на директора на ОДБХ - Кюстендил. Развиват се съображения за незаконосъобразност на съдебния акт, поради допуснати нарушения на съдопроизводствените правила и неправилно приложение на материалния закон -  касационни основания по чл.348, ал.1, т.1 и т.2 от НПК. Иска се отмяна на решението и отмяна на НП, респ. връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на съда.

            Ответникът чрез пълномощника си излага съображения за неоснователност на касационната жалбата, респ. за потвърждаване решението на ДРС.        

            Заключението на прокурора е за неоснователност на касационната жалба.

               Предмет на касационно оспорване е решение на ДРС №408/02.12.2016г., постановено по АНД №319/2016г. Със същото е потвърдено НП №11/10.02.2016г. на директора на ОДБХ - Кюстендил, с което на ЕТ е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 1000 лв. на основание чл.47, ал.2 от ЗХ за нарушение на чл.31, ал.1, т.1 от ЗХ.

             Районният съд е потвърдил наказателното постановление като законосъобразно, формирайки изводи за липса на съществени нарушения на процесуалните правила на ЗАНН и поради доказаност на нарушението.

            Касационната жалба е допустима – подадена е от процесуално легитимен субект на касационно оспорване, срещу съдебен акт, подлежащ на обжалване по реда на чл.208 от АПК, в преклузивния срок по чл.211, ал.1 от АПК.

           В пределите на служебната проверка по чл.218, ал.2 от АПК не се установяват основания за нищожност и недопустимост на оспореното решение на ДРС. След анализ на събраните и относими за спора доказателства, КАС намира решението за неправилно, по следните съображения:

              Производството пред ДРС е образувано по жалба на ЕТ „Й.Р.– Д.– Р“ със седалище и адрес на управление ***/10.02.2016г. на директора на ОДБХ – Кюстендил, с което търговецът е санкциониран за нарушение по чл.31, ал.1, т.1 от ЗХ на основание чл.47, ал.2 от ЗХ. За неизпълнение на предписание №000704/30.10.2015г. на контролен орган е издаден АУАН №01186/21.01.2016г., а въз основа на него е съставено процесното НП.

              С оглед събраните доказателства и след служебна проверка КАС счита, че съдебния акт е постановен при неспазване принципа на служебното начало в пълен обем. ДРС е следвало да предприеме необходимите действия по указване и разпределяне на доказателствената тежест за всяка от страните в производството с цел събиране на относимите и допустими доказателства за установяване на спорните факти и обстоятелства по издаване на атакувания акт. Действително НП №11/10.02.2016г. не е подписано от лицето, сочено като издател, а именно С.И.С., заемащ длъжността директор на ОДБХ – Кюстендил. Същото е подписано от друго лице, видно от поставената запетая пред „Директор“. Нито съдът, нито ответникът са събрали/ангажирали доказателства, които да позволят извършване на служебната проверка относно материалната компетентност на АНО. Безспорна е нуждата от събиране на относими доказателствени средства, чрез които да се установи лицето, подписало НП №11/10.02.2016г., както и имало ли е същото делегирани правомощия, съгласно чл.49, ал.2 от ЗХ, за налагане на санкции за извършени нарушения по чл.47, ал.2 от ЗХ.

               При така установените факти в касационното производство се налага извода, че ДРС е постановил съдебно решение при неизяснена фактическа обстановка относно компетентността на наказващия орган, доколкото не е проявил нужната процесуална активност. В този смисъл решението следва да бъде отменено, а делото върнато за ново разглеждане от друг състав на съда.

              Воден от горното и на основание чл.222, ал.2 от АПК, Административният съд

 

Р   Е   Ш   И:

 

              ОТМЕНЯ решение №408/02.12.2016г. на Дупнишкия районен съд, постановено по АНД №319/2016г. и връща делото за ново разглеждане от друг състав на съда.

                Решението е окончателно.

                                                                             

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                          

                                                       ЧЛЕНОВЕ: