Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  № 40

гр.Кюстендил, 21.02.2017г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

             Кюстендилският административен съд, в публично съдебно заседание на седемнадесети февруари две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ПЕТРОВА

                                            ЧЛЕНОВЕ: ИВАН ДЕМИРЕВСКИ

                                 НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА

 

със секретар Л.С. и с участието на прокурор Марияна Сиракова, като разгледа докладваното от съдия Карамфилова КАНД №10/2017г., за да се произнесе взе предвид:

 

            Производството е по реда на чл.63 от ЗАНН във вр.с чл.208 и сл. от АПК.

           Митница Югозападна обжалва решение №329/25.10.2016г. на ДРС, постановено по АНД №403/2016г., в частта, с която е отменено НП №532/08.03.2016г. на началника на Митница Югозападна. Развиват се съображения за незаконосъобразност на съдебния акт, представляващи касационно основание по чл.348, ал.1, т.1 от НПК. Иска се отмяна на решението в тази част и потвърждаване на НП изцяло.

           Ответникът не се явява и не изразява становище по касационната жалбата.        

            Заключението на прокурора е за неоснователност на касационната жалба. Счита, че ДРС е приложил правилно материалния закон и е постановил законосъобразно решение.

               Предмет на касационно оспорване е решение №329/25.10.2016г. на ДРС, постановено по АНД №403/2016г. в отменителната част. НП №532/08.03.2016г. на началника на Митница Югозападна е отменено в частта, с която Ц.С. на основание чл.123, ал.1 от ЗАДС е санкционирана с административно наказание „глоба“ в размер на 1000 лв. В частта, с която на основание чл.124, ал.1 от ЗАДС са отнети в полза на държавата вещите, предмет на нарушение, НП е потвърдено като правилно и законосъобразно.

             Въззивният съд е формирал правен извод за незаконосъобразност на НП, поради недокозаност на извършеното нарушение от жалбоподателката.

  Касационната жалба е допустима – подадена е от процесуално легитимен субект на касационно оспорване, срещу съдебен акт, подлежащ на обжалване по реда на чл.208 от АПК, в преклузивния срок по чл.211, ал.1 от АПК.

             В пределите на служебната проверка по чл.218, ал.2 от АПК не се установяват основания за нищожност и недопустимост на оспореното решение на ДРС. Същото е правилно и законосъобразно – събрани са относимите за спора доказателства, надлежно и аргументирано са анализирани фактите от значение за спорното право, крайните изводи се базират на закона с оглед установената фактическа обстановка.

             От констатациите на проверката, отразени в АУАН – откриване на цигари без български акцизен бандерол у лицето Олга Николова Темелакиева, гласните доказателства /показанията на контролните органи/, протокол за доброволно предаване, обяснение на Олга Темелакиева, обяснение на Ц.С., докладна записка, се установява безспорно, че на посочените в АУАН и НП дата и място жалбоподателката не е упражнявала фактическа власт върху акцизните стоки, а лицето Олга Темелакиева. Изводите за неосъществено административно нарушение от жалбоподателката са направени от въззивния съд на базата на правилен анализ на доказателствата, събрани в производството, обосновани са, а формираните на тяхна основа правни изводи са съобразени с материалния закон. Установеното нарушение е такова на формално извършване и с факта на установяване на цигарите в лице, различно от жалбоподателката, то се явява довършено именно от това лице. Ирелевантно за правния спор е обстоятелството чия собственост са акцизните стоки. Ангажирането на административнонаказателната отговорност на Ц.С. за административно нарушение, което не е извършила, е незаконосъобразно, поради което правилно е отменено НП в частта, с която жалбоподателката е санкционирана по чл.123, ал.1 от ЗАДС. Като е достигнал до идентичен извод въззивният съд е постановил правилно решение, което ще бъде оставено в сила, поради отсъствие на касационните основания по чл.348, ал.1 от НПК.

В останалата част като необжалвано решението е влязло в сила.

           Воден от горното и на основание чл.221, ал.2 от АПК във вр.с чл.63, ал.1 от ЗАНН, Административният съд

 

Р   Е   Ш   И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение №329/25.10.2016г. на Дупнишкия районен съд, постановено по АНД №403/2016г. в частта, с която е отменено НП №532/08.03.2016г. на началника на Митница Югозападна.

В останалата част като необжалвано решението е влязло в сила.

            Решението е окончателно.

           

 

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                   

 

                                           ЧЛЕНОВЕ: