Р Е Ш Е Н И Е

16.02.2017 г.

 

     Номер 35                   2017 година               град Кюстендил

 

В   И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А

 

     Кюстендилски административен съд               

     на десети февруари                                     2017 година

     В открито заседание в следния състав:

 

                                   Председател: ГАЛИНА СТОЙЧЕВА

                                        Членове: ДАНИЕЛА ПЕТРОВА                                                 

                                                 ИВАН ДЕМИРЕВСКИ

 

     Секретар: Л.С.

     С участието на прокурора Йордан Георгиев,

     Като разгледа докладваното от съдия Демиревски

     КАНД № 12 по описа за 2017 година

и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР гр. Кюстендил, чрез началника си Р. Боюклийски, обжалва Решение № 392 от 15.11.2016 г. на КРС по НАХД № 818 по описа на същия съд за 2016 г., с което е отменено изцяло наказателно постановление № 15-1139-001038/25.09.2015 г. на Началника на сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР гр. Кюстендил, налагащо на К.Д.Р. ***, административни наказания “глоба” в размер на 2000 лева и “лишаване от право да управлява МПС” за срок от 24 месеца, на основание чл. 174 ал. 3 от ЗДвП и „глоба“ в размер на 200 лв., на основание чл. 177 ал. 1 т. 1 от ЗДвП. Твърди се, че решението е неправилно, постановено при допуснати съществени нарушения на процесуалните правила,същото е и необосновано. Иска се отмяна на оспорения съдебен акт и потвърждаване на издаденото НП.

Ответникът по касационната жалба – не взима участие в касационното производство и не изразява становище по жалбата.

Заключението на прокурора е за неоснователност на жалбата.

Фактическите установявания на административния орган са за отказ на нарушителя да бъде проверен с техническо средство за употреба на алкохол, като не е изпълнил предписанието за медицинско изследване за установяване на концентрацията на алкохол в кръвта му, както и управление на МПС, след като е лишен от това право по съдебен или административен ред. Деянието на Р. е отнесено към признаците от състава на чл. 174 ал. 3 и чл. 177 ал. 1 т.1 от ЗДвП.

Районният съд е формирал извод за допуснати съществени процесуални нарушения и недоказаност на нарушението от субективна и обективна страна, съответно незаконосъобразност на издаденото НП. Изложената фактическа обстановка в АУАН и НП не отговаря на обстоятелствата, при които твърдяното нарушение е било извършено.Същата е непълна и неточна, противоречаща на доказателствата по делото.

Касационната жалба е неоснователна.

Настоящата инстанция намира за неоснователни изложените от касатора мотиви за допуснати съществени нарушения в хода на административно – наказателното производство и необоснованост на първоинстанционното решение. Същите са бланкетни и не съдържат никакви конкретни оплаквания, не съдържат нови факти и обстоятелства релевантни за изхода на делото.

Касационният състав изцяло споделя изложените съображения от районния съд за недоказаност на твърдяното нарушение вменено на Р..

АУАН и НП са издадени от компетентни за това органи, осъществяващи контрол по изпълнение на ЗДвП, в изискуемата от закона форма и съдържание, съгласно чл. 42 и чл. 57 от ЗАНН. АУАН е връчен лично на нарушителя на 04.09.2015 г., като същият е отбелязъл възражения към него, които са нечетливи и неразбираеми. Налице е обаче несъответствие между фактическата обстановка, отразена в съставения акт и в обжалваното НП, дадена от контролния и административнонаказаващия орган и действителната такава, съгласно приложените доказателства /устни и писмени/. АНО е наложил административно наказание за нарушение на чл. 174 ал. 3 от ЗДвП и в двете му форми – заради отказа на Р., като водач на МПС, да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол, както и за неизпълнение на предписанието за медицинско изследване за установяване на концентрацията на алкохол в кръвта му. В този смисъл, в АУАН и НП се съдържат подробно описание на нарушението и обстоятелствата, при които е извършено, които обаче се опровергават от показанията на самия актосъставител Гелемеров и св. Николов.Вярно е, че е бил налице отказ на лицето да бъде изпробвано с техническо средство. Не се представят обаче доказателства по делото, че Р. не е изпълнил предписанието за медицинско изследване за наличието на алкохол в кръвта му, поради простата причина, че не му е издаван талон за медицинско изследване, каквито са изискванията на чл. 2 от Наредба № 30 от 27.06.2001 г. за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на МПС. Същият не е бил и съпроводен от длъжностните лица до съответното медицинско заведение в гр. Кюстендил за медицинско изследване, като на практика твърдяното нарушение се явява изцяло недоказано. Тежестта на доказване в административнонаказателното производство лежи върху АНО, който следва да докаже, че съответното лице е извършило виновно деянието, което представлява административно нарушение. Не се сочат и представят и никакви доказателства, че на Р. е отнето правото да управлява МПС по административен или съдебен ред за наложеното му наказание по чл. 177 ал. 1 т. 1 от ЗДвП. Изложеното от АНО и не потвърдено от доказателствата по делото /писмени и устни/, не е позволило на водача в достатъчна степен да разбере за какво го санкционират, респективно да организира адекватно и ефективно защитата си, за което сочат всички доказателства по делото – от момента на съставянето на акта и издаването на наказателното постановление, до подаването на жалбата до районния съд.

В този смисъл, решението на КРС, с което е отменено процесното НП, се явява постановено в съответствие с гореизложеното, което води до неговата законосъобразност и същото ще бъде оставено в сила.

    

С оглед на изложеното и на основание чл. 221 ал. 2 от АПК, Кюстендилският административен съд

 

                Р  Е  Ш  И:

 

 ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 392 от 15.11.2016 г. на КРС по НАХД № 818/2016 г. по описа на същия съд за 2016 г.

  

Решението е окончателно.

Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от същото.

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                        ЧЛЕНОВЕ: