Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е   № 57

гр.Кюстендил, 28.02.2017г.

В ИМЕТО НА НОДА

 

             Кюстендилският административен съд, в публично съдебно заседание на двадесет и четвърти февруари две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА СТОЙЧЕВА

                                        ЧЛЕНОВЕ:  МИЛЕНА АЛЕКСОВА - СТОИЛОВА

                                                              НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА

 

със секретар А.М. и с участието на прокурор Йордан Георгиев, като разгледа докладваното от съдия Карамфилова КАНД №13/2017г., за да се произнесе взе предвид:

 

            Производството е по реда на чл.63 от ЗАНН във вр.с чл.208 и сл. от АПК.

            „Г.И.“ ЕООД със седалище и адрес на управление *** чрез пълномощника адвокат М.К. обжалва решение №443/09.12.2016г. на КРС, постановено по АНД №1099/2016г., с което е потвърдено НП №161-КГ/13.06.2016г. на директора на РЗИ - Кюстендил. Развиват се съображения за незаконосъобразност на съдебния акт, представляващи касационни основания по чл.348, ал.1, т.1 от НПК. Иска се отмяна на решението, респ. отмяна на наказателното постановление.

            Ответникът изразява становище за неоснователност на касационната жалбата и моли за оставане в сила въззивното решение.        

            Заключението на прокурора е за неоснователност на касационната жалба.

               Предмет на касационно оспорване е решение на КРС №443/09.12.2016г., постановено по АНД №1099/2016г., с което е потвърдено НП №161- КГ/13.06.2016г. на директора на РЗИ – Кюстендил. Със същото „Г.И.“ ЕООД ***  е санкционирано на основание чл.218, ал.3 във вр.с ал.1 от ЗЗ като му е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 3000 лв. за нарушение на чл.56, ал.1 от ЗЗ.

            КРС е потвърдил НП като законосъобразно, приемайки че е издадено при спазване на законовите изисквания за форма, съдържание и процедура, както и че нарушението е доказано от обективна страна.

            Касационната жалба е допустима – подадена е от процесуално легитимен субект на касационно оспорване, срещу съдебен акт, подлежащ на обжалване по реда на чл.208 от АПК, в преклузивния срок по чл.211, ал.1 от АПК.

            В пределите на служебната проверка по чл.218, ал.2 от АПК не се установяват основания за нищожност и недопустимост на оспореното решение на КРС. На база установената фактическа обстановка касационния съд намира решението и за правилно, по следните съображения:

            „Г.И.“ ЕООД *** е санкционирано с процесното наказателно постановление, за това че на 08.01.2016г., в 12.05ч. при извършена проверка на място в обект – кафе аперитив, находящ се в гр.Кюстендил, ул.“*****“ №45 и стопанисван от търговеца, е установено нарушение на нормативно регламентираната забрана за тютюнопушене в закрити обществени места. Изготвен е протокол от 08.01.2016г. и за констатирано нарушение по чл.56, ал.1 от ЗЗ е съставен АУАН №00161/15.01.2016г. Въз основа на него е издадено НП №161-КГ/13.06.2016г.

Настоящата съдебна инстанция намира, след анализ на събрания доказателствен материал, че изводът на въззивния съд за доказаност на нарушението, е правилен, тъй като е резултат от спазване принципа за разкриване на обективната истина по спора по см. на чл.13 от НПК във вр. с чл.84 от ЗАНН. Юридическото лице е привлечено към административнонаказателна отговорност за нарушение по чл.218, ал.3 във вр.с ал.1 от ЗЗ, а именно за нарушаване разпоредбата на чл.56, ал.1 от ЗЗ. С последната законодателят е създал забрана за тютюнопушене в закритите обществени места. С оглед даденото описание на обекта в протокола за проверка от 08.01.2016г., в АУАН и в НП, касационната инстанция приема за безспорно, че същия е такъв по см. на чл.56, ал.1 от ЗЗ, т.е. закрито обществено място, в което е забранено тютюнопушенето. Събраните гласни доказателствени средства, ведно с АУАН доказват, че на 08.01.2016г. в проверяваното кафе аперитив се е пушело от клиенти, седящи на масите в заведението, т.е. доказва се изпълнителното деяние по визираната санкционна норма от ЗЗ. Административното нарушение е описано със съставомерните му елементи от обективна страна ясно и безпротиворечиво, като по този начин предмета на доказване е зададен коректно откъм време, място на извършване, деяние и субект. Не е нарушено правото на защита на санкционираното ЮЛ в аспекта да разбере за какво административно нарушение е привлечено към отговорност.

 Като е формирал идентични правни изводи районният съд е постановил правилно и обосновано решение. Липсата на касационни отменителни основания по чл.348, ал.1 от НПК обуславя законосъобразността на въззивното съдебно решение, поради което същото ще бъде оставено в сила.  

               Воден от горното и на основание чл.221, ал.2 от АПК, Административният съд

 

Р   Е   Ш   И:

 

               ОСТАВЯ В СИЛА решение №443/09.12.2016г. на Кюстендилския районен съд, постановено по АНД №1099/2016г.

Решението е окончателно.

 

                                          

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       

 

                                                     ЧЛЕНОВЕ: