Р Е Ш Е Н И Е

               80                                                      27.03.2017г.                                           град Кюстендил

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

Кюстендилският административен съд                                                                                     

на десети март                                                                             две хиляди и седемнадесета година

в открито съдебно заседание в следния състав:

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ПЕТРОВА                                                              

       ЧЛЕНОВЕ: 1.ИВАН ДЕМИРЕВСКИ

                                                                                                  2.МИЛЕНА АЛЕКСОВА-СТОИЛОВА

с участието на секретаря И.С.

и в присъствието на прокурор Йордан Георгиев от КОП

като разгледа докладваното от съдия Алексова-Стоилова

касационно административнонаказателно дело № 14 по описа за 2017г.

и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.211 и сл. от АПК във вр. с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН.

Адв.А.П. *** като пълномощник на Л.Г.Ц. *** обжалва решението по а.н.д.№ 1661/2016г. по описа на РС – Кюстендил. В жалбата се релевира касационното основание по чл.348, ал.1, т.1 от НПК. Нарушението на закона поради неправилното му прилагане се свързва с несъответствие на наложеното наказание с правната норма за извършеното нарушение и неприлагане на по-благоприятния закон. Моли се за отмяна на решението и отмяна на НП.

В с.з. касаторката не се явява и не се представлява.

Ответникът не изразява становище по жалбата.

Представителят на КОП дава заключение, че не са налице касационните основания за отмяна на решението на районния съд, поради което жалбата е неоснователна, а решението следва да се потвърди.

            Кюстендилският административен съд, след запознаване с материалите по делото на районния съд намира жалбата за допустима като подадена от пълномощник на легитимиран правен субект с право на обжалване по чл.210, ал.1 от АПК в преклузивния срок по чл.211, ал.1 от АПК.

            Разгледана по същество, жалбата е неоснователна. Съображенията за това са следните:

            Предмет на въззивно обжалване е НП №15-1139-000885/10.08.2015г. на началника на Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – Кюстендил, с което на основание чл.315, ал.1, т.1 от КЗ /отм./ на Ц. е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 400лв.

            От приетите по делото доказателства районният съд е установил от фактическата страна на спора, че на 16.07.2015г. по ул.“Овощарска“ в гр.Кюстендил Ц. е управлявала посочения в НП лек автомобил, като при проверката от контролните органи е установено, че за МПС не е сключена задължителната застраховка „Гражданска отговорност“.

            При тези фактически установявания съдът е формирал правен извод за компетентност на актосъставителя и наказващия орган, спазване на установените форма и ред за издаване на АУАН и НП и доказаност на нарушението. Съдът е обсъдил приложимостта на чл.638, ал.3 от КЗ, в сила от 01.01.2016г. във вр. с чл.3, ал.2 от ЗАНН, като е приел, че липсва по-благоприятен закон. По посочените правни доводи съдът е потвърдил НП.

В пределите на касационната проверка по чл.218, ал.2 от АПК и във връзка с релевираното в жалбата касационно основание съдът намира, че решението на районния съд е валидно и допустимо като постановено от компетентен съд в предвидената от закона форма по допустима въззивна жалба. Преценено за съответствие с материалния закон, решението е правилно.

При разглеждане на спора районният съд е спазил принципа по чл.13 от НПК във вр. с чл.84 от ЗАНН по препращане от чл.647, ал.4 от КЗ за разкриване на обективната истина по реда и със средствата на закона. От събраните относими, допустими и достоверни доказателства е извел правилен извод за законосъобразност на оспореното НП.

Обвинението за извършено нарушение в НП е свързано с обстоятелството, че на посочените дата и място Ц. е управлявала МПС, във връзка с чието притежание и използване няма сключен и действащ договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите. Приложимата санкция към датата на нарушението и датата на издаване на НП е нормата на чл.315, ал.1, т.1 от КЗ /отм./. Правилна е преценката на районния съд, че считано от 01.01.2016г. обществените отношения, свързани с наказването на управлението на МПС без сключена застраховка „Гражданска отговорност“ се уреждат в новия КЗ, както и че в нормата на чл.638, ал.3 от кодекса се съдържа идентичното правило за поведение и наказание за водач на МПС, различен от неговия собственик, който управлява без сключен и действащ договор за застраховка. Следователно, нормата на чл.3, ал.2 от ЗАНН не намира приложение - няма по-благоприятен закон. Старият и новият такъв уреждат по идентичен начин засегнатите от нарушението обществени отношения във връзка с наказуемостта за деянието относно субекта, обекта, изпълнителното деяние и административно наказание. Санкцията по чл.638, ал.1, т.1 от КЗ е неприложима, т.к. се отнася за лицето по чл.483, ал.1, т.1 от КЗ /притежателя на МПС/, каквото качество Ц. не е притежавала. Хипотезата по чл.483, ал.1, т.1, пр.2 от КЗ не представлява императивно правило за поведение. Касае се за правна възможност за лицето, а не негово задължение. В контекста на изложеното неоснователни се явяват възраженията на касатора за несъответствие на наказанието с правната квалификация на нарушението и за наличие на по-благоприятен закон за административно наказване.  

Изложеното мотивира касационният съд да счете, че оспореното решение е правилно и същото ще се остави в сила.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.2, пр.1 от АПК, съдът

 

Р Е Ш И:

 

            ОСТАВЯ В СИЛА решение № 422/30.11.2016г. по а.н.д.№ 1661/2016г. по описа на РС-Кюстендил.

            Решението е окончателно.

            Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от същото.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

               ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

                                   2.