Р Е Ш Е Н И Е

 

2017, 21.04.

 

110

 

Кюстендил

 
 


Номер                                                  Година                                     Град

 

 

                                   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ГР. КЮСТЕНДИЛ             

 

На двадесет и четвърти март, две хиляди и седемнадесета година,  

в публично съдебно заседание, в следния състав:

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:        ГАЛИНА СТОЙЧЕВА

            ЧЛЕНОВЕ:     ДАНИЕЛА ПЕТРОВА

                                    НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА

                  

С участието на секретаря А.М.

В присъствието на прокурора МАРИЯНА СИРАКОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия  ПЕТРОВА к.а.н.д. 15/2017г. по описа и ЗА ДА СЕ ПРОИЗНЕСЕ, ВЗЕ ПРЕДВИД СЛЕДНОТО :

            Предявена е касационна жалба от Б.Д.Г. ***, чрез процесуалния пълномощник адв. К.Й.С., срещу решение на Кюстендилския районен съд № 416 по н.а.х..д. № 1306 по описа на този съд за 2016г. Счита се, че е неправилна преценката на първата съдебна инстанция, че е доказано извършване на релевираното административно нарушение, че не са допуснати съществени процесуални нарушения в административнонаказателното производство, както и че не е налице хипотеза на маловажен случай на административно нарушение. Иска се отмяна на първоинстанционното съдебно решение и отмяна на наказателното постановление.

            Ответникът по касационната жалба – сектор „Пътна полиция” при Областна дирекция на МВР /ОД на МВР/ Кюстендил, не взема становище по основателността й.

            Представителят на Окръжна прокуратура Кюстендил дава заключение, че първоинстанционното решение е неправилно, а касационната жалба счита за основателна.

            Административният съд, на основание чл. 218 от АПК във връзка с чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, след като обсъди посочените в жалбата пороци на решението и провери служебно валидността, допустимостта и съответствието на решението с материалния закон, прие следното :

            Касационната жалба е допустима, подадена е от страна с право на жалба срещу съдебен акт, който подлежи на обжалване по касационен ред, спазен е преклузивният 14 – дневен срок по чл. 211, ал. 1 от АПК, отговаря и на изискванията за форма и съдържание по чл. 212, чл. 213 от АПК.

           

 

 

            Разгледана по същество, касационната жалба е основателна.

            Предмет на касационна проверка е решение на Кюстендилския районен съд № 416 по н.а.х.д. № 1306/2016г., с което е потвърдено наказателно постановление № 16-1139-001308/11.06.2014г., издадено от началника на сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР Кюстендил. С наказателното постановление, на основание чл. 53 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/ и чл. 177, ал. 1, т. 2, предл. 1 от Закона за движението по пътищата /ЗДП/ на Б.Д.Г. *** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 100 лева. В АУАН и НП във връзка с релевираното нарушение са изложени следните обстоятелства: на 26.06.2016г. при посочени време и място управлява описан лек автомобил, като водачът е със свидетелство за управление на МПС с изтекъл срок на валидност. В обстоятелствените части на АУАН и НП е прието, че свидетелството за управление на жалбоподателката е с изтекъл срок на валидност на 24.09.2014г. Посочената за нарушена разпоредба е чл. 150а от ЗДП. Нарушението е квалифицирано по чл. 177, ал. 1, т. 2, предл. 1 от ЗДП. Съставеният на датата на установяване на нарушението АУАН е надлежно предявен и връчен на нарушителя на същата дата /26.06.2016г./. Наказателното постановление е издадено на 13.07.2016г. и е връчено на 25.07.2016г. Въззивната жалба е подадена на 28.07.2016г.

            В рамките на служебната касационна проверка на първоинстанционното решение, настоящият състав на Административния съд счита, че Кюстендилският районен съд е постановил валиден и допустим съдебен акт.

            Осъществявайки на основание чл. 218, ал. 2 от АПК служебна проверка относно съответствието на атакуваното съдебно решение с материалния закон от една страна, а от друга относно посочените в жалбата пороци, сочещи касационно основание по чл. 348, ал. 1, т. 1 от НПК, Административният съд счита следното:

            За да постанови изложения по-горе резултат, Кюстендилският районен съд е приел, че в административнонаказателното производство по съставяне на АУАН и издаване на НП не са допуснати съществени процесуални нарушения, включително и такива относно законосъобразното съдържание на АУАН и НП, съставяне, предявяване и връчване на АУАН, компетентността на актосъставителя и наказващия орган. Счел е от друга страна на основание чл. 189, ал. 5 от ЗДП въз основа на редовно съставения АУАН, констатациите по който не са оборени от събраните по делото доказателства, за доказана релевираната фактическа обстановка. Въз основа на тези фактически изводи и преценката, че е правилна определената правна квалификация на нарушението, районният съд е потвърдил наказателното постановление.      

            Решението е неправилно.

            В чл. 177, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗДП са уредени хипотезите на четири различни по своя фактически състав административни нарушения, а именно: по т. 1 - управление на МПС от водач, който е лишен от това право по съдебен или административен ред, т.е., на когото по съдебен или административен ред е наложено наказание „лишаване от право да

 

 

 

 

управлява МПС”; по т. 2 – а/ управление на МПС от водач, който не притежава свидетелство за МПС. Тази хипотеза на административно нарушение е съответна на извода за неправоспособност на водача; б/ управление на МПС от водач, на който е отнето притежаваното свидетелство за управление на МПС по реда на чл. 171, т. 1 или 4 от ЗДП, т. е. чрез налагане на принудителна административна мярка. Извън ЗДП, в Закона за българските лични документи /ЗБЛД/ е предвидена още една хипотеза на административно нарушение с предмет свидетелството за управление на МПС. Съгласно чл. 1, ал. 5, т. 2 от ЗБЛД свидетелството за управление на МПС е български личен документ. В чл. 51 от с.з. са уредени режима и сроковете за валидност на свидетелството за управление на МПС. Съгласно § 1, т. 2, б. ж от ДР на ЗБЛД „нередовен” български личен документ е този, който е с изтекъл срок на валидност. Съответно в чл. 81, ал. 2, т. 6 от ЗБЛД е предвиден състав на административно нарушение – използване на нередовен български личен документ и административно наказание за това – „глоба” в размер от 30 до 200 лева.

            Излагайки фактическа обстановка, относима към хипотезата – изтекъл срок на валидност на свидетелството за управление на МПС и съответно към състава на нарушение, предвиден в чл. 81, ал. 2, т. 6 от ЗБЛД, наказващият орган е квалифицирал случая по напълно неотносима и предвиждаща съвършено различно административно нарушение разпоредба -  по чл. 177, ал. 1, т. 2, предл. 1 ЗДП. Напълно неотносима към релевираните факти е и посочената за нарушена норма – 150а от ЗДП. Липсата на корелация на фактическата обстановка, в която в конкретния случай се изразява релевираното нарушение, с посоченото за нарушено правило за поведение на чл. 150а от ЗДП и липсата на признаци от обективна страна на нарушението, предвидено в чл. 177, ал. 1, т. 2 от ЗДП, сочат допуснати съществени процесуални нарушения в административнонаказателното производство относно съдържанието на АУАН и НП от една страна, а от друга – неправилна правна квалификация на деянието и незаконосъбразност на наказателното постановление по същество. Като е формирал фактически и правни изводи в обратен смисъл, районният съд е допуснал касационното основание по чл. 348, ал. 1, т. 1 от  НПК – нарушение на закона.

            Следва на основание чл. 221, ал. 2 от АПК по препр. от чл. 63, ал. 1 ЗАНН отмяна на оспореното по касационен ред съдебно решение и решаване на спора по същество /чл. 222, ал. 1 АПК по препр. от чл. 63, ал. 1 ЗАНН/ с отмяна и на наказателното постановление.

 

            ВОДЕН ОТ ИЗЛОЖЕНОТО СЪДЪТ РЕШИ:

 

            ОТМЕНЯ решение № 416 от 29.11.2016г. по н.а.х.д. № 1306 по описа за 2016г. на Кюстендилския районен съд и вместо него

            ОТМЕНЯ наказателно постановление № 16-1139-001308/13.07.2016г., издадено от началника на сектор „Пътна полиция” при Областна дирекция на МВР Кюстендил, с което на основание чл. 53 от Закона за административните нарушения и наказания и чл. 177, ал. 1, т. 2, предл. 1 от Закона за движението по пътищата на Б.Д.Г. с ЕГН – ********** от гр. Кюстендил, кв. „Запад”, бл. 66, ет. 2,

 

 

ап. 71 е наложено административно наказание „глоба” в размер на 100 лева.

 

            Решението е окончателно.

 

            Решението да се съобщи чрез връчване на преписи.

 

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

 

                                                                                              ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

                                                                                                                      2.