Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е    № 58

гр.Кюстендил, 28.02.2017г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

             Кюстендилският административен съд, в публично съдебно заседание на двадесет и четвърти февруари две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА СТОЙЧЕВА

                                         ЧЛЕНОВЕ: МИЛЕНА АЛЕКСОВА – СТОИЛОВА

                                                              НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА                                                             

 

секретар А.М. и с участието на прокурор Йордан Г., като разгледа докладваното от съдия Карамфилова КАНД №20/2017г., за да се произнесе взе предвид:

 

            Производството е по реда на чл.63 от ЗАНН във вр.с чл.208 и сл. от АПК.

            РУ Дупница, адрес гр.Дупница, ул.“Бисеров“ №2 обжалва решение №435/22.12.2016г. на ДРС, постановено по АНД №836/2016г., с което е отменено НП №15-0348-001743/11.03.2016г. на началник РУП към ОДМВР-Кюстендил, РУ Дупница. Развиват се съображения за незаконосъобразност на съдебния акт, представляващи касационно основание по чл.348, ал.1, т.1 от НПК.  Иска се отмяна на решението, респ. потвърждаване на НП.

            Ответникът чрез пълномощника си изразява становище за неоснователност на касационната жалбата, респ. за оставане в сила решението на въззивния съд.        

            Заключението на прокурора е за неоснователност на касационната жалба.

               Предмет на касационно оспорване е решение на ДРС №435/22.12.2016г., постановено по АНД №836/2016г. Със същото е отменено НП №15-0348-001743/11.03.2016г. на началник РУП към ОДМВР-Кюстендил, РУ Дупница, с което на В.Л. ***, на основание чл.315 от КЗ е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 600 лв. за нарушение на чл.259, ал.1, т.1 от КЗ.

             Въззивният съд е отменил НП като незаконосъобразно, приемайки че е издадено при допуснато съществено нарушение на установените в ЗАНН правила за съдържанието на АУАН и НП.

             Касационната жалба е допустима – подадена е от процесуално легитимен субект на касационно оспорване, срещу съдебен акт, подлежащ на обжалване по реда на чл.208 от АПК, в преклузивния срок по чл.211, ал.1 от АПК.

             В пределите на служебната проверка по чл.218, ал.2 от АПК не се установяват основания за нищожност и недопустимост на оспореното решение на ДРС. Касационният съд намира обаче обжалваното решение за неправилно и незаконосъобразно, доколкото е постановено в нарушение на  материалния закон и на процесуалните правила – касационни основания по чл.348 ал.1, т.1 и т.2 от НПК. Съображенията са следните:

              Районният съд незаконосъобразно е приел, че е налице съществено нарушение на процесуалните правила относно съдържанието на АУАН и НП, което е ограничило правото на защита на санкционирания субект и е самостоятелно основание за отмяна на НП. Изложените доводи са необосновани и неправилни. Противно на приетото в оспореното решение, КАС счита, че административното нарушение е описано с всички съставомерни елементи от обективна страна, включително и мястото на извършването му. Както в акта, така и в постановлението е посочено точно и недвусмислено като място на извършване на нарушението гр.Дупница, ул.Саморанска, паркинга на магазин „Колор“. Не е налице разминаване в описанията в двата акта, а е налице тъждество, което покрива изискванията на чл.42, т.3 и чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН. Изводите на районния съд в обратен смисъл са необосновани и формирани в нарушение на закона.

Не се споделят и изводите на районния съд за противоречие между текстовото и цифровото изписване на нарушението и разпоредбите от приложимия закон. Нарушението е извършено през 2015г., при действието на КЗ /отм./, а НП е издадено при действието на новия КЗ, т.е. в този смисъл АНО е приложил закона с оглед разпоредбата на чл.3, ал.1 от ЗАНН. В последния отново са вписани норми, регламентиращи задължения за сключване на застраховка „Гражданска отговорност“, но съдът не е изпълнил задължението си да прецени приложението на чл.3, ал.2 от ЗАНН.

По гореизложените съображения КАС намира решението на ДРС за неправилно и незаконосъобразно. Налице са касационни основания за отмяна по чл.348, ал.1, т.1 от НПК, поради което съдебният акт на въззивния съд ще бъде отменен, а делото върнато за ново разглеждане от друг състав на съда в тази част. Последното се налага с оглед липсата на  произнасяне по целия заявен предмет с жалбата и без осъществяване проверка на материалната законосъобразност на постановлението. Районният съд е постановил съдебен акт, без извършване на дължимия анализ на установената фактическа обстановка, досежно констатираното административно нарушение и вменяването му във вина на нарушителя, както и евентуално приложение на чл.3, ал.2 от ЗАНН. Това възпрепятства извършването на касационна проверка за съответствието на съдебното решение с материалния закон и провеждането на двуинстанционен контрол на административния акт.

             Воден от горното и на основание чл.222, ал.2 от АПК, Административният съд

 

                                                           Р   Е   Ш   И:

 

             ОТМЕНЯ решение №435/22.12.2016г. на Дупнишкия районен съд, постановено по АНД №836/2016г. и връща делото за ново разглеждане от друг състав на съда.

              Решението е окончателно.

           

                 

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:                              

 

 

                                                 ЧЛЕНОВЕ: