Р Е Ш Е Н И Е

 

2017, 21.04.

 

113

 

Кюстендил

 
 


Номер                                                  Година                                     Град

 

 

                                   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ГР. КЮСТЕНДИЛ             

 

На двадесет и четвърти март, две хиляди и седемнадесета година,  

в публично съдебно заседание, в следния състав:

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:       ГАЛИНА СТОЙЧЕВА

          ЧЛЕНОВЕ:     ДАНИЕЛА ПЕТРОВА

                        НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА     

С участието на секретаря А.М.

В присъствието на прокурора МАРИЯНА СИРАКОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия  ПЕТРОВА к.а.н.д. 22/2017г. по описа и  ЗА ДА СЕ ПРОИЗНЕСЕ, ВЗЕ ПРЕДВИД СЛЕДНОТО :

            Предявена е касационна жалба от „У.2.“ ООД, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Е.В.К., чрез адв. В.М.Т., срещу решение на Кюстендилския районен съд № 358 от 28.10.2016г. по н.а.х..д. № 183 по описа на този съд за 2016г., с което е потвърдено наказателно постановление № 2-А-32/13.01.2016г., издадено от директора на РИОСВ Перник. В жалбата се съдържат оплаквания за пороци на решението, които следва да се квалифицират като касационни основания по чл. 348, ал. 1, т. 1 от НПК – нарушения на закона, изразяващи се в неправилна преценка на районния съд, че в административнонаказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения относно описанието на нарушението и при съставяне на АУАН, респективно предявяване и връчване на същия. Счита се, че е неправилна преценката на КРС и по съществото на спора за доказаност на релевираното нарушение и липса на хипотезата на маловажен случай по см. на чл. 28 от ЗАНН. Иска се отмяна на обжалваното решение и отмяна на наказателното постановление.

            Ответникът по касационната жалба – Регионална инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ Перник, чрез процесуален пълномощник старши юрисконсулт Г. Г., оспорва касационната жалба. Счита се, че първоинстанционното решение е  правилно и иска то да бъде оставено в сила.           

            Прокурорът от Окръжна прокуратура Кюстендил дава заключение, че касационната жалба е неоснователна, а решението на първата съдебна инстанция правилно.

            Административният съд, на основание чл. 218 от Административно – процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл. 63, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/, след като обсъди посочените в жалбата пороци на решението и провери служебно

 

 

 

валидността, допустимостта и съответствието на решението с материалния закон, прие следното :

            Касационната жалба е допустима, подадена е от страна с право на жалба срещу съдебен акт, който подлежи на обжалване по касационен ред, спазен е преклузивният 14 – дневен срок по чл. 211, ал. 1 от АПК, отговаря и на изискванията за форма и съдържание по чл. 212, чл. 213 от АПК.

            Разгледана по същество, касационната жалба е неоснователна.

            Предмет на касационна проверка е решение на Кюстендилския районен съд № 358 от 28.10.2016г. по н.а.х..д. № 183 по описа на този съд за 2016г. С този съдебен акт е потвърдено обжалваното пред районния съд наказателно постановление, с което на основание чл. 83, ал. 1 от ЗАНН и чл. 135, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците на „У.2.” ООД е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лева.  Съгласно АУАН и издаденото въз основа на него НП релевираното нарушение се изразява в това, че дружеството за периода от 27.07.2014г. до датата на извършената проверка – 20.08.2015г. не е водило отчетност по реда и начина на чл. 10, ал. 2, ал. 3, ал. 4, ал. 5, ал. 7 от Наредба № 1 от 04.06.2014г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри за отпадъци с изброени кодове. Посочено е, че дружеството като получило разрешение да извършва дейности с конкретно посочени кодове отпадъци, включително дейност по предварително третиране преди оползотворяване / с код  R 12/ на описаната площадка в местонахождение гр. Кюстендил, се явява задължено лице по см. на чл. 7, т. и 9 от цитираната наредба и следва да води отчетност на отпадъците си, като вписва в отчетните книги извършените дейности по отпадъците по реда и начина на чл. 10, ал. 2, 3, 4, 5 и 7 от наредбата, а именно: като вписва в отчетна книга по образец съгласно приложение № 4 към наредбата, заверена от директора на РИОСВ Перник на 16.07.2014г. и получена на площадката в гр. Кюстендил на 26.07.2014г., информация в хронологичен ред за количеството, естеството и произхода на отпадъците, както и приложения метод за третирането им. Налице е посочване в НП и предхождащия го АУАН кои точно от подлежащите на вписване данни не са записани, както и номера на таблиците от съответната отчетна книга по образец, представляващ приложение № 4 към наредбата. Налице е подробно описание в съдържанието на тези актове на съхраняваните към момента на проверката отпадъци на площадката, респективно на извършваните към същия момент дейности по сортиране и балиране на хартиени, картонени и пластмасови опаковки, съставляващи дейности по предварително третиране преди оползотворяване на отпадъците /дейност с код  R 12/. Посочени са за нарушени цитираните разпоредби от наредбата, съответно чл. 44, ал. 2 от ЗУО, както и че е осъществен административнонаказателният състав по чл. 135, ал. 1, т. 1 от ЗУО.

            В рамките на служебната касационна проверка на първоинстанционното решение, настоящият състав на Административния съд счита, че Кюстендилският районен съд е постановил валиден и допустим съдебен акт.

            Осъществявайки на основание чл. 218, ал. 2 от АПК служебна проверка относно съответствието на атакуваното съдебно решение с

 

 

 

материалния закон от една страна, а от друга относно посочените в жалбата пороци, сочещи касационни основания по чл. 348, ал. 1, т. 1 от НПК, Административният съд счита следното:

            За да постанови изложения по-горе резултат, КРС е приел, че АУАН е съставен от оправомощено длъжностно лице, а наказателното постановление е издадено от компетентен орган. Съдът е приел, че в административнонаказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения, включително и такива относно законосъобразното съдържание на АУАН и НП. Тези решаващи съображения изцяло се споделят от настоящата инстанция, като наведените в обратен смисъл оплаквания в касационната жалба са изцяло неоснователни. Обосновано от съдържанието на АУАН и НП и писмените доказателствени средства по делото районният съд е приел, че както АУАН, така и НП, притежават изискуемото съгласно приложимите норми на ЗАНН съдържание. Изводът, който се следва като се изхожда именно от съдържанието на АУАН и НП е, че нарушението и конкретните обстоятелства, в които се изразява, са описани подробно, ясно и непротиворечиво. Обстоятелствените части на АУАН и НП съдържат твърдения за мястото и времето на извършване, съответно установяване на нарушението и конкретните релевантни факти, в които то се състои. Наведени са твърдения за всички обстоятелства, съставляващи ангажирания административнонаказателен състав, посочени са нарушените разпоредби, както и санкционната такава. Не са налице противоречия или несъответствия относно релевантните факти, съставомерните признаци и цитираните правни норми. Преценката на районния съд в този смисъл е правилна – обоснована от доказателствата по делото и основана на материалния закон. Неоснователни са оплакванията на касатора и относно преценката на КРС за компетентността на наказващия орган. Същата произтича от разпоредбата на чл. 157, ал. 4, изр. 1 във вр. с ал. 2 от ЗУО при съобразяване наличието на оправомощаване на длъжностното лице, съставило АУАН, чрез заповед № РД-13/18.02.2015г. на директора на РИОСВ Перник. Неоснователни са и всички възражения относно спазване реда за съставяне, предявяване и връчване на АУАН. По делото е удостоверено с подписа на законния представител на санкционираното дружество връчване на съставения АУАН. Установява се по несъмнен начин и предоставената на дружеството възможност преди съставяне на АУАН да представи доказателства във връзка с констатациите при извършената на 20.08.2015г. проверка, констатациите при която са обективирани в констативен протокол № 606/20.082015г.

            Решението е правилно, а касационната жалба неоснователна и по отношение на разгледания по същество спор за законосъобразността на наказателното постановление. Съдът е приел, че релевираното неизпълнение на задължения към държавата е доказано въз основа на гласните и писмени доказателствени средства, съставляващи както преки, така и косвени доказателства. Развил е мотиви, обосновани от анализа на свидетелските показания, приетите като доказателства констативни протоколи, заверен препис от отчетна книга и т.н.  

            Съобразена със закона и доказателствата по делото е и преценката на първата съдебна инстанция за това, че релевираният случай на

 

 

 

административно нарушение не осъществява признаците на маловажен такъв. Това следва както и от изключителната значимост на накърнените с нарушението обществени отношения, така и от конкретните обстоятелства, сочещи, че дейността в нарушение на закона е извършвана от санкционираното дружество немалък период от време.                 Крайният решаващ извод на касационната инстанция е, че  не е допуснато касационното основание по чл. 348, ал. 1, т. 1 от НПК.

            Следва валидното, допустимо и правилно решение да бъде оставено в сила.

            Воден от изложените съображения и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във връзка с чл. 63, ал. 1 ЗАНН,

 

            АДМИНИСТРАТИВНИЯТ СЪД  РЕШИ :

 

            ОСТАВЯ В СИЛА решение на Кюстендилския районен съд № 358 от 28.10.2016г. по н.а.х.д. № 183/2016г. по описа на този съд.

 

            Решението не подлежи на обжалване.

 

            Решението да се съобщи изпращане препис на страните.

 

                                                                                 

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                 

                                                                                  ЧЛЕНОВЕ : 1.

 

                                                                                                         

                                                                                                          2.