Р Е Ш Е Н И Е

 

2017, 02.05.

 

127

 

Кюстендил

 
 


Номер                                                  Година                                     Град

 

                                   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ГР. КЮСТЕНДИЛ             

На тридесет и първи март, две хиляди и седемнадесета година,  

в публично съдебно заседание, в следния състав:

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:        ДАНИЕЛА ПЕТРОВА

            ЧЛЕНОВЕ:      ИВАН ДЕМИРЕВСКИ

                                     МИЛЕНА АЛЕКСОВА-С.

С участието на секретаря Л.С.В присъствието на прокурора МАРИЯНА СИРАКОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия  ПЕТРОВА к.а.н.д. 23/2017г. по описа и ЗА ДА СЕ ПРОИЗНЕСЕ, ВЗЕ ПРЕДВИД СЛЕДНОТО :

            Предявена е касационна жалба от Едноличен търговец „В. А.”, чрез процесуалния пълномощник адв. Р.А., срещу решение на Кюстендилския районен съд № 403 от 18.11.2016г. по н.а.х.д. № 971 по описа на този съд за 2016г. В жалбата се съдържат оплаквания за пороци на решението, които съставляват касационно основание по чл. 348, ал. 1, т. 1 от  Наказателно-процесуалния кодекс /НПК/ – нарушение на закона. Иска се отмяна на първоинстанционния съдебен акт и потвърждаване на наказателното постановление.              

Ответникът по касационната жалба – Комисия за защита на потребителите, представлявана от процесуален пълномощник – адв. И. А., оспорва в писмено становище жалбата. Счита първоинстанционното съдебно решение за правилно, а потвърденото с него наказателно постановление за законосъобразно.

Представителят на Окръжна прокуратура Кюстендил дава заключение за основателност на касационното оспорване. Счита се, че решението на въззивния съд е неправилно.

Административният съд, на основание чл. 218 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл. 63, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/, след като обсъди посочените в жалбата пороци на решението и провери служебно валидността, допустимостта и съответствието на решението с материалния закон, прие следното :

Касационната жалба е допустима. Подадена е от страна в първоинстанционното производство срещу подлежащо на касационен контрол съдебно решение. Спазен е преклузивният 14 - дневен срок по чл. 211, ал. 1 от АПК. Касационното оспорване отговаря на изискванията за форма и съдържание по чл. 212, чл. 213 от АПК.

Разгледана по същество, касационната жалба е частично основателна.

Предмет на касационна проверка е решение на Кюстендилския районен съд № 403 от 18.11.2016г. по н.а.х.д. № 971/2016г. по описа на този съд, с което е потвърдено наказателно постановление № К – 0028350/16.03.2016г., издадено от Главния директор на Главна дирекция „Контрол на пазара” при  Комисията за защита на потребителите. С потвърденото наказателно постановление по т. 1, 2 и 3 на ЕТ „В.А.” със седалище и адрес на управление ***, са наложени имуществени санкции, както следва: по т. 1 – имуществена санкция в размер на 500 лева на основание чл. 209 от Закона за туризма /ЗТ/ за нарушение на чл. 114, т. 3 от с.з., изразяващо се в обстоятелствата, че в близост до входа на туристическия обект няма поставена информация за фирмата, седалището и адреса на управление на търговеца, имената на управителя на обекта, с телефон за контакт; по т. 2 – имуществена санкция в размер на 500 лева на основание чл. 210 от ЗТ за нарушение на чл. 115, ал. 1 от с.з., изразяващо се в това, че в близост до обособеното място за рецепция няма поставен ценоразпис на видно за потребителите място, с цените на предлаганите от хотелиера нощувки; по т. 3 – имуществена санкция в размер на 1 000 лева на основание чл. 221 от ЗТ за това, че на 28.10.2016г. ЕТ „В.А.” не е спазила изискването на чл. 221 от ЗТ и не е предоставила на служителите на КЗП изисканите в момента на проверката документи, посочени в КП К-019231 от 09.09.2016г., както и с изпратено до ЕТ писмо – покана № С-03-4238814.10.2015г., с посочени в това писмо дата и час за представяне на изисканите с цитирания КП документи. Аналогично е описанието на нарушенията и в предхождащия НП АУАН.

КРС е потвърдил наказателното постановление, като е приел, че в административнонаказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения, АУАН е съставен от оправомощено длъжностно лице, а наказателното постановление е издадено от компетентен наказващ орган. Приел е по съществото на спора, че релевираните нарушения са доказани.      В рамките на служебната касационна проверка на първоинстанционното съдебно решение, настоящият състав на Административния съд счита, че КРС е постановил валиден и допустим съдебен акт.

Осъществявайки на основание чл. 218, ал. 1 от АПК проверка относно посочените в жалбата пороци и съответствието на първоинстанционния съдебен акт с материалния закон,  Административният съд счита следното:

Споделят се част от решаващите мотиви на КРС относно липсата на съществени процесуални нарушения в административнонаказателното производство. Несъмнено установени по делото са надлежното оправомощаване на актосъставителя и компетентността на наказващия орган. Релевираните административни нарушения са надлежно и пълно описани, както в АУАН, така и в НП, така че да е несъмнено и ясно в какво конкретно се състоят и коя е нарушената норма. Не са допуснати пороци при връчване на АУАН. Наведените от адв. А. възражения, че е неясно кой е получил писмата с обратни разписки,  с които са връчени НП и писмото-покана № С-03-4238814.10.2015г. са неотносими към предявяването и връчването на АУАН, включително и по отношение очевидно различните подписи. Това е така, тъй като цитираните обратни разписки е неясно от кой са подписани за получател, а АУАН е предявен и връчен по съответния ред лично на физическото лице, действащо като Едноличен търговец „В. А.”. Невръчване от друга страна, на НП на същото лице не съставлява процесуално нарушение. Това действие е относимо единствено към преценката връчено ли е въобще наказателното постановление и от кой момент е започнал да тече срокът за обжалването му, който в разглеждания случай очевидно е спазен с оглед датата, посочена в обратната разписка за връчването му – л. 19 от делото на РС.

Споделят се и решаващите съображения по същество на първата съдебна инстанция относно т. 1 и т. 2 от наказателното постановление. КАС счита, че нарушенията по тях са доказани по несъмнен и категоричен начин., а изводите на РС в този смисъл са обосновани от писмените и гласни доказателства по делото, включително и посочените от защитата на санкционирания едноличен търговец свидетели.

Не се споделя крайната решаваща преценка на районния съд за нарушението по т. 3 от НП. В съставения на 09.09.2015г. /по време на извършената в обекта проверка/ констативен протокол е включено задължение на управителя на проверения едноличен търговец да представи документ за категория на обекта, справка - декларация за реализирани нощувки и личните си документи. Не се спори, видно е и се потвърждава от свидетелските показания, че констативният протокол не е връчен на ЕТ.

Впоследствие на санкционирания ЕТ е изпратено цитираното писмо-покана, с което от него се иска явяване на 28.10.2015, 11, 30 часа, на посочен адрес и представяне на цитирани в констативния протокол от 09.09.2015г. документи /нецитирани в писмото-покана/. Писмото-покана е изпратено чрез писмо с обратна разписка, която не е ясно и не е установено по делото от кого е подписана за получател, респективно получена ли е от физическото лице, действащо в качеството на Едноличен търговец „В. А.”. При неустановяване фактите на получаване на констативния протокол и писмото –покана, цитирани в АУАН и НП, следва да се счете, че за едноличния търговец не е възникнало задължението за представяне на цитираните в протокола документи, респективно неизпълнението му не осъществява административнонаказателния състав на чл. 221 от ЗТ. Следва отмяна на решението в частта, с която е потвърдено наказателното постановление по т. 3 и отмяна на последното в тази част.

Воден от изложените съображения и на основание чл. 218, ал. 1 и 2, чл. 221, ал. 2, чл. 222, ал. 1 АПК, във връзка с чл. 63, ал. 1 ЗАНН, СЪДЪТ  РЕШИ : 

ОТМЕНЯ решение № 403 от 18.11.2016г. по н.а.х.д. № 971 от 2016г. на Кюстендилския районен съд, в частта, с която е потвърдено наказателно постановление № К – 0028350/16.03.2016г., издадено от Главния директор на Главна дирекция „Контрол на пазара” при  Комисията за защита на потребителите, в частта на последното по т. 3 и ВМЕСТО НЕГО

ОТМЕНЯ наказателно постановление № К – 0028350/16.03.2016г., издадено от Главния директор на Главна дирекция „Контрол на пазара” при  Комисията за защита на потребителите, в частта по т. 3, с която на ЕТ „В.А.” със седалище и адрес на управление *** на основание чл. 221 от Закона за туризма е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лева. 

ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му част.

 

Решението не подлежи на обжалване.

Решението да се съобщи чрез изпращане на преписи.        

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                            ЧЛЕНОВЕ : 1.                                 2.